Stadskrant week 3

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 januari 2024, 23:00

Bekendmakingen en vergunningen 19 t/m 25 januari 2024

Omgevingsvergunningen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

 • De Meij van Streefkerkstraat 4, vervangen kozijn voorzijde 1e etage, 7-1-24, Z/24/3623657
 • Frans van Mierisstraat t.h.v. nummer 37A, kandelaberen boom, 8-1-24, Z/24/3623676
 • Herenstraat 39, wijziging gevel, 9-1-24, Z/24/3624800
 • Marktsteeg 8, tijdelijk wijzigen gebruik evenementenlocatie naar sportwedstrijd (boksen), 5-1-24, Z/24/3623638
 • Plantsoen 77, plaatsen schutting op nieuwe erfgrens, 4-1-24, Z/24/3621897
 • Schutterstraat 8, plaatsen zonnepanelen op dak, 8-1-24, Z/24/3624148
 • Stille Rijn 5, vervangen kozijnen, 10-1-24, Z/24/3625643
 • Vennemeerstraat 5, tijdelijk wijzigen gebruik van schoolgebouw naar Pop-up restaurant in de avonduren, 4-1-24, Z/24/3622294
 • Willem de Zwijgerlaan t.h.v. nummer 62 (tankstation), kappen twee bomen, 9-1-24, Z/24/3624428

Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • Fitterstraat 35, aanpassen indeling gevelkozijnen, 5-1-24, Z/23/3614174
 • Flanorpad (bos van Bosman), kappen boom, 11-12-23, Z/23/3609989
 • Gerecht 4, restauratie en onderhoud gevelmetselwerk, 9-1-24, Z/23/3603772
 • Lijsterstraat 16, plaatsen dakkapel voorgevel, 8-1-24, Z/23/3616650
 • Sliksteeg 4, veranderen gevel, 5-1-24, Z/23/3574113
 • Tesselschadestraat 28A, renovatie dakkapel voorgevel, 4-1-24, Z/23/3605490

Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Rectificatie

 • Hoge Rijndijk 316, 316A en 316B, verbouw Huize Buitenzorg, 31-12-23, Z/24/3620509 gepubliceerd op 11 januari 2024 als “verleend” echter moet dit “binnengekomen aanvraag” zijn.
 • Maresingel 59, renoveren en verduurzamen woonhuis en het plaatsen van een dakopbouw, 31-12-23, Z/24/3620528 gepubliceerd op 11 januari 2024 als “verleend” echter moet dit “binnengekomen aanvraag” zijn.

Ruimtelijke ordening

Bekendmaking voorgenomen gronduitgifte Haagweg 166

De gemeente Leiden geeft hierbij kennis van het voornemen om een stuk grond grenzend aan de woning van de Haagweg 166 (I) en een stuk grond aan de achterzijde ervan (II) te verkopen. 

Motivering verkoop grond (I)

 • De gemeente  is eigenaar van het perceel gemeente Leiden sectie O nummer 4636 een stuk grond naast de woning aan de Haagweg 166. Een deel van het perceel wordt geruime tijd gebruikt als tuin en is als zodanig ingericht.
 • Bij herontwikkeling van de Coebel is tussen de ontwikkelaar en de eigenaar van de woning de afspraak gemaakt dat de eigenaar een recht van koop heeft, na oplevering van het project heeft de ontwikkelaar de grond aan de gemeente overgedragen met diezelfde verplichting om de grond aan de eigenaar van de woning te verkopen.
 • De hiervoor bedoelde levering van grond vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de aangrenzende woning.

Motivering verkoop grond (II)

 • De gemeente  is eigenaar van het perceel gemeente Leiden sectie O nummer 4636 een stuk grond nabij de woning aan de Haagweg 166.
 • Bij herontwikkeling van de Coebel heeft de ontwikkelaar de grond overgedragen aan de gemeente en was gemeente ermee bekend dat op het perceel twee garageboxen stonden.
 • De twee garageboxen waren  vóór 1991 reeds privé in gebruik bij de bewoners van de Haagweg 166 en maakt geen onderdeel meer uit van de openbare ruimte. De gemeente heeft de grond ook niet meer nodig voor het algemeen belang.
 • De hiervoor bedoelde levering van grond vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de eigenaar van de ervoor gelegen woning.

Gelet op het doel waarvoor de gemeente de grond uitgeeft, is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde, te weten de grondeigenaar van voornoemde woning die in aanmerking komt voor de koop van de grond. Uitgifte aan derden is derhalve dan ook niet aan de orde.

Reageren

Tegen de voorgenomen uitgiften kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgiften en merkt u zichzelf aan als een gekwalificeerde gegadigde dan kunt u binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking een kort geding tegen de voorgenomen uitgifte aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Grond- en Vastgoedbedrijf secretariaatgv@leiden.nl.

Bekendmaking

De gemeente Leiden geeft hierbij kennis van het voornemen om, volgens de Gebiedsvisie Vondelkwartier (RV 20.0112, d.d. 15 december 2020), de gemeentelijke gronden gelegen aan het Vossiusplein te Leiden, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie R nummer 1893 (gedeeltelijk), groot circa 4 m² en circa 1.185 m², één-op-één te verkopen aan Groep Caenen Capital Fund V B.V (GCCF), alsmede het perceel grond nabij de Vondellaan 51, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie R nummer 1893 (ged.), groot circa 600 m², te reserveren met het oog op een eventuele verkoop aan GCCF voor een ontwikkeling ten behoeve van de stichting Administratiekantoor De Vijf Beuken.

Informatie

Voor verdere informatie over deze voorgenomen verkoop: zie www.leiden.nl/vondelkwartier.

Omgevingsdienst West-Holland

Besluit Wet geluidhinder – project ‘Schipholweg-Oost’

Besluit Wet geluidhinder – reconstructie besluit en besluit hogere waarde reconstructie Schipholweg-Oost te Leiden.

 • Reconstructiebesluit in het kader van de Wet geluidhinder voor de herinrichting van het tracédeel Schipholweg-Oost, als onderdeel van de Leidse Ring Noord.
 • Besluit hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder voor de reconstructie van de Schipholweg-Oost gemeente Leiden.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een reconstructiebesluit Wet geluidhinder genomen voor de herinrichting van de Schipholweg-Oost. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat er sprake is van een wegreconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Het is de bedoeling om bij de herinrichting van het tracédeel (Schipholweg-Oost) geluidmaatregelen te treffen in de vorm van een geluidreducerend wegdek. Met het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan niet voor alle woningen de reconstructie worden opgeheven.

Voor negen appartementen moet een hogere waarde van ten hoogste 59 dB worden vastgesteld (ontwerp hogere waarde besluit). Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het wegverkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifieke situatie een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Inzage

De besluiten (kenmerk: D2024-002798 en D2024-002799) en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 januari voor zes weken ter inzage.

De digitale stukken zijn raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Leiden, www.leiden.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk de stukken digitaal in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden.

Beroep

Als u het niet eens bent met ons besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, dan kunt u op grond van artikel 145 van de Wgh juncto hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Raadscommissies

De vergaderingen vinden fysiek plaats. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Meld u dan aan via griffie@leiden.nl of 06 36 16 25 75. U kunt de vergaderingen live volgen via www.gemeenteraadleiden.nl. Hier vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen.

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Donderdag 18 januari 2024 – 21.00 uur, Commissiezaal Stadhuis.

Agenda

 • Burger aan het woord
 • Presentatie Wensen en Grenzen in Leiden – de Leidse aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 2023-2026

Bespreekstukken

 • Uitvoeringsbesluit Herinrichting kruispunt bij de Groote Vink (Haagweg-Leidseweg) en verkeersontsluiting Leiden-Voorschoten (RV 23.0132)
 • Wensen en bedenkingen Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Holland Midden (RV 23.0133)

Stedelijke Ontwikkeling

Donderdag 25 januari 2024 – 20.00 uur, Raadzaal Stadhuis.

Agenda

 • Burger aan het woord

Horen insprekers

 • Kaders Herontwikkeling Rivierenbuurt (RV 23.0130)

Bespreekstukken

 • Herinrichting Openbare Ruimte Verbeekstraat (RV 23.0125)
 • Vaststelling bestemmingsplan Plesmanlaan 100 (RV 23.0126)
 • Behandelvoorstel en Motie VOD Parel35

Inspreken

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. Maar ook anderen die een belang hebben bij het onderwerp dat besproken wordt, bijvoorbeeld iemand met een bedrijf in Leiden. U kunt alleen inspreken tijdens de vergaderingen van de commissies. Meld u uiterlijk 1 dag vóór de vergadering 12.00 uur aan via het inschrijfformulier op www.gemeenteraadleiden.nl.

Informatie

Heeft u vragen over de vergaderingen? Neem contact op met de griffie, via griffie@leiden.nl of 06 36 16 25 75. E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op de website www.gemeenteraadleiden.nl.

Vergaderingen

Regionale commissie bezwaarschriften

Op vrijdagochtend 26 januari 2024 worden de volgende zaken fysiek behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen de intrekking van de afgegeven omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op Charlotte Köhlerpad 43 in Leiden (09.30 uur)
 • Twee bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw met appartementen voor Hoge Rijndijk 278 te Leiden (10.20 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning in een boven- en benedenwoning op de Thea Beckmanstraat 5 in Leiden (11.10 uur)

Op vrijdagmiddag 26 januari 2024 worden de volgende zaken fysiek behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen de last onder dwangsom voor te ver uitstallen bij een marktkraam in Leiden (13.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek op De Meij van Streefkerkstraat 33 in Leiden (14.30 uur)

Informatie

Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan een mail aan bezwaren@leidse-regio.nl. De agenda kan namelijk nog wijzigen.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Voorschoterweg/vastgestelde route: Leiden Road Runners Club – RT Leiden Valentijnsloop op zondag 11 februari 2024 van 09.45 tot 13.30 uur (cat. 1).
 • Willem van der Madeweg 1/vastgestelde route: Leidse RTV Swift – Joop Zoetemelk Classic zaterdag op 16 maart 2024 van 07.30-17.00 uur (cat.1). 
 • Terrein zwembad de Vliet/ vastgestelde route: ZVL_1886 – Zwemloop Leiden op zondag 31 maart 2024 van 09.00-10.30 uur (cat.1).
 • Burgsteeg: 3WO BV – Koningsdag Hotel Rumour op vrijdag 26 april 2024 van 19.00-01.00 uur en op zaterdag 27 april 2024 van 13.00-23.00 uur (cat. 2b).
 • Boommarkt: A.L.S.V. Quintus – Koningsdag Quintus 2024 op zaterdag 27 april 2024 van 13.00-21.00 uur (2a).
 • Breestraat, Vismarkt, Garenmarkt en Van der Werfpark/vastgestelde route: Leiden Marathon – 33e Leiden Marathon zaterdag op 11 mei 2024 van 09.00-17.00 uur en op zondag 12 mei 2024 van 09.00-17.00 uur (cat. 1).
 • Atletiekbaan Leidse Hout: Particulier – Gouden Spike 2024 op zaterdag 25 mei 2024 van 15.00- 21.30 uur (cat. 1/2a (70 dB(A)).
 • Ankerpark, Zijlpoort, Kaarsenmakersstraat, Lakenplein, Herensingel, Marepoortkade, Langegracht, Tweelingstraat en Morssingel: stichting CTV Zuid-Holland – Biggg Brass Singelpark op zondag 9 juni 2024 van 13.00 tot 21.00 uur (cat. 1).
 • Montgomerystraat: Lightning Leiden – Tulipbowl 2024 op zaterdag 6 juli 2024 van 09.00-23.00 uur en op zondag 7 juli 2024 van 09.00-23.00 uur (cat. 2a).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verleende vergunning

De burgemeester heeft op 18 januari 2024 voor het volgende evenement vergunning verleend:

 • Atletiekbaan Leidse Hout: Partou kinderopvang – Zomerpaspartou op maandag 19 augustus 2024, dinsdag 20 augustus 2024 en donderdag 22 augustus 2024 van 10.30-16.00 uur (cat. 1).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 januari 2024 besloten voor 2024 de Leidse Jazz-week (kroegentocht), de Koningsnacht en de Koningsdag en de viering van 3 oktober als collectieve festiviteit aan te wijzen.

Dit betekent dat op 17 januari 2024 van 16.00 uur – 18 januari 2024 01.00 uur, 26 april 2024 van 18.00 uur – 27 april 2024 01.00 uur, 27 april 2024 van 13.00 uur – 27 april 23.59 uur, 1 oktober 2024 van 13.00 uur – 2 oktober 2024 02.00 uur, 2 oktober 2024 van 13.00 uur – 3 oktober 2024 02.00 uur en op 3 oktober 2024 van 13.00 uur – 4 oktober 2024 01.00 uur een ander geluidniveau voor horeca- inrichtingen is vastgesteld. Het geluidniveau, ten gevolge van muziekgeluid in de horeca-inrichting, binnen geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige gebouwen mag niet meer bedragen dan 55 dB(A) en op de gevel van geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 70 dB (A) en 80 dB(C).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Evenementenbureau tel. (071) 5165144.

Verkeersbesluiten

Voornemen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Leiden zijn van plan om in de nabijheid van onderstaande adres(sen) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

 • Oosterstraat 32

Inzage

De stukken liggen met ingang van heden gedurende twee weken ter inzage. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken bij: Team Vergunningen openbare ruimte, Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Besluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben besloten om voor de onderstaande plaats(en) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:

 • Hekkensteeg 18 (locatie plaats vd Werfstraat thv nr, 40)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Diversen

Definitief aanwijsbesluit plaatsing ondergrondse afvalcontainers glas, papier (2x) en textiel

Op 2 januari 2024 zijn namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden de volgende locaties voor ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van huishoudelijk afval definitief aangewezen:

Straatnaam, papier, glas, textiel totaal, Locatienr.

 • Topaaslaan, 1, 1, 0, 2, 19RIB003-01
 • Diamantlaan, 1, 0, 1, 2, 19RIB003-02

Inzage

Het definitief aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf donderdag 18 januari tot 29 februari 2024 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. U kunt het definitief aanwijsbesluit en de tekeningen ook bekijken via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Beroep

Indien u het met de door het college genomen aanwijsbesluit niet eens bent kunt u, als u belanghebbende bent, hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroep ook mailen of uploaden; meer informatie hierover vind u op www.raadvanstate.nl/contact/digitaal-procederen. De termijn waarbinnen het beroep kan worden ingediend bedraagt zes weken en loopt van 18 januari tot 29 februari 2024.

Informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of stuur een email naar hogemors@leiden.nl.

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Besluit 04-01-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • S. Cavacece, 29-08-1983, 05-12-2023
 • Y. He, 05-05-1997, 05-12-2023
 • O. Konsek, 01-07-1991, 05-12-2023
 • M.A. Polland, 01-10-1993, 05-12-2023
 • M. Saho Drammeh, 23-12-1995, 05-12-2023
 • N.L. Weck, 04-06-1994, 05-12-2023

Ingeschreven bij RNI

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar. U heeft daarvoor een DigiD nodig.