Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Leiden? Dan kunt u hiertegen in de meeste gevallen bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een verleende omgevingsvergunning. Of een afgewezen aanvraag om een uitkering. De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaar.

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt in beroep gaan bij de rechter. Wilt u eerst juridisch advies? Kijk dan op de website van het Juridisch Loket Leiden of op de Leidse Rechtswinkel.

Meer informatie over bezwaar maken en in beroep gaan vindt u ook op de website Rijksoverheid.nl.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente? Doe dit binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit. Wordt het besluit gepubliceerd in de Stadskrant, de Staatscourant of op de website van de gemeente Leiden? Kijk dan naar de datum die achter het besluit is vermeld. Dat is de dag waarop de termijn van 6 weken start.

Stel een bezwaarschrift op. Vermeld hierin:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt
 • uw handtekening
 • uw telefoonnummer (niet verplicht)

Maak online bezwaar tegen een besluit van de gemeente Leiden. U heeft hiervoor uw DigiD  nodig.

Maak bezwaar

Vereniging, stichting, vennootschap

Maakt u bezwaar namens een vereniging, stichting of vennootschap? Dan moeten alle leden die teken bevoegd zijn het bezwaar ondertekenen. Wie dit zijn staat in de statuten of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur een kopie van de statuten of het uittreksel mee met uw bezwaarschrift.

Per brief in bezwaar

Wilt of kunt u niet online in bezwaar? Stuur dan uw bezwaarschrift naar ons postadres:

College van burgemeester en wethouders Leiden
Postbus 9102
2300 PC Leiden

Na het bezwaar maken

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? Dan neemt Servicepunt71 contact met u op. Servicepunt71 behandelt uw bezwaar in opdracht van de gemeente Leiden. Als het kan wordt in een telefoongesprek met u besproken wat er speelt. Samen met u wordt besproken wat de beste aanpak is voor uw bezwaar. Bijvoorbeeld een informeel gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden. Hierin wordt dan gekeken naar mogelijke oplossingen.

Is een informele oplossing niet mogelijk? Of wilt u geen informele behandeling van uw bezwaar? Dan neemt de gemeente uw bezwaar formeel in behandeling. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek om uw bezwaren toe te lichten: een hoorzitting. Dat kan een hoorzitting zijn onder leiding van een juridisch medewerker van Servicepunt71. Ook de Regionale Commissie Bezwaarschriften kan uw bezwaar behandelen. Dit is een onafhankelijke bezwaarcommissie die een advies geeft aan de gemeente. De gemeente Leiden neemt daarna opnieuw een besluit.

U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken. Dat is het geval bij een besluit dat algemene regels bepaalt. Bijvoorbeeld tegen regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

Als de gemeente een beslissing neemt op een aanvraag staat in die beslissing ook hoe en waar u bezwaar kunt maken.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Soms heeft die beslissing onherstelbare gevolgen. Bijvoorbeeld bij het kappen van een boom. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan tegelijk met uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Dit kan ook tijdens de bezwaarprocedure.

Een voorlopige voorziening is een speciale regeling als uw bezwaar nog in behandeling is en u de uitvoering van het besluit wilt stoppen. Bijvoorbeeld uitstel van het kappen van de boom totdat er een uitspraak is over het bezwaar. De voorzieningenrechter bekijkt of de uitvoering van het besluit moet worden gestopt totdat over het bezwaar is beslist.

Het is niet mogelijk om tegen een uitspraak over een voorlopige voorziening in beroep te gaan.

Na het bezwaar maken

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente maar bent u niet tevreden met de uitkomst daarvan? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Bij welke rechter u dan moet zijn staat in de beslissing die u ontvangt op uw bezwaar.

Schadevergoeding en vergoeding proceskosten

Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente? Dan kunt u ook een vergoeding vragen van de kosten die u maakt bij uw bezwaar. Bijvoorbeeld voor het gebruik van een advocaat. Vermeld dit dan in uw bezwaarschrift. U kunt om vergoeding vragen zolang er nog niet op het bezwaar is beslist.

Hoe lang duurt het?

 • De termijnen beginnen na afloop van de termijn waarin uw bezwaar kon maken. Dat is 6 weken gerekend vanaf de datum van het besluit.
 • Reactie op bezwaar: 6 weken.
 • Bij behandeling door de Regionale Commissie Bezwaarschriften: 12 weken.
 • De termijnen kunnen 1 keer worden verlengd met 6 weken. De gemeente laat u dit per brief weten.

In beroep gaan

Is uw bezwaar afgewezen? Of bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de instantie die in de beslissing op uw bezwaarschrift is genoemd (meestal de rechtbank in Den Haag.) Doe dit uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing op uw bezwaar.

Stel een beroepschrift op. Vermeld hierin:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • uitleg waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente
 • uitleg wat de beslissing van de rechter volgens u moet zijn
 • eventueel verzoek om schadevergoeding
 • een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift
 • uw handtekening