Humanities Campus - Publicaties (2023-312)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 09:11

Graag brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het project Humanities Campus. De gemeenteraad heeft afgelopen juni het stedenbouwkundig plan vastgesteld (RV 23.0021) waarmee de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de huidige gebouwen en locaties van de Faculteit Geesteswetenschappen tot een Humanities Campus zijn vastgelegd.

Ontwerp bestemmingplan

Op basis van dit stedenbouwkundige plan is door de Universiteit Leiden in samenwerking met de gemeente een vervolgstap gezet en is het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerp bestemmingsplan kenmerk NL.IMRO.0546.BP00158-0202 is door het college van burgemeester en wethouders op 28  november 2023 voor zienswijzen vastgesteld en wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Deze inzagetermijn start op vrijdag 8 december 2023 en loopt tot en met donderdag 18 januari 2024. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien via de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0546.BP00158-0202) of via www.gemeente.leiden.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk de stukken in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. Hiervoor  moet u eerst een afspraak maken via tel. 14-071 (op werkdagen).

Tijdens de hierboven genoemde inzagetermijn kan eenieder een schriftelijke zienswijze met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer ‘Z/23/3602738 zienswijze bestemmingsplan Humanities Campus’. Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient eerst een afspraak gemaakt te worden via tel. 14 071 (op werkdagen).

Na deze periode wordt dit plan aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd, zodat vervolgens de benodigde (omgevings-)vergunningen aangevraagd kunnen worden.

Beeldkwaliteitsplan

Naast het ontwerp bestemmingsplan heeft het college een beeldkwaliteitsplan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. En ook dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Dit is dezelfde periode als voor het ontwerp bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan is terug te vinden zijn op de gemeentelijke website gemeente.leiden.nl/humanities-campus. U kunt een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van de gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer ‘Z/23/3602740 inspraak beeldkwaliteitsplan Humanities Campus’. Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/inspraak. Maak voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie eerst een afspraak via tel. 14 071 (op werkdagen).

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de websites gemeente.leiden.nl/humanities-campus en universiteitleiden.nl/humanities-campus, of neem telefonisch contact op met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop dat deze brief u voldoende informeert over de aankondiging en vaststelling van beide plannen. Mocht u verdere vragen hebben of behoefte hebben aan aanvullende informatie, sta ik graag tot uw beschikking. We kijken uit naar een volgende stap in dit proces en waarderen uw betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk
Projectmanager Humanities Campus