Topaaslaan-Diamantlaan - verplaatsen afvalcontainers (2024-004)

23 januari 2024, 14:22

De gemeente begint binnenkort aan de herinrichting van het Diamantplein. Het Diamantplein valt onder fase 1 van het grotere project ‘duurzame wijkvernieuwing Hoge Mors’. In de Hoge Mors vervangt de gemeente de komende jaren de riolering en worden gelijktijdig de straten vernieuwd. De gemeente past hierbij klimaatadaptieve maatregelen toe. Hiermee is de wijk straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte. Vooruitlopend op de werkzaamheden van fase 1 willen we alvast vier ondergrondse containers verplaatsen naar een nieuwe definitieve locatie.

Keuze van containerlocatie

Om de zware en grote afvalcontainerwagens van het Diamantplein te houden is er in het nieuwe ontwerp van Hoge Mors fase 1 geen mogelijkheid meer voor ondergrondse containers.

De nieuwe locatie voor een papier- en glascontainer aan de Topaaslaan is gekozen vanwege de korte afstand tot het Diamantplein en de beschikbare ruimte onder het maaiveld.

De nieuwe locatie voor een papier- en textielcontainer aan de Diamantlaan is gekozen vanwege de reeds aanwezige containers.

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

Locatienr.

Topaaslaan

1

1

 

2

19RIB003-01

Diamantlaan

1

 

1

2

19RIB003-02

Plattegronden met locatie inzien

Het definitief aanwijzingsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf donderdag 18 januari tot 29 februari 2024 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. U kunt het definitief aanwijsbesluit en de tekeningen ook bekijken via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Beroepsprocedure

Indien u het met de door het college genomen aanwijsbesluit niet eens bent kunt u, als u belanghebbende bent, hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. U kunt uw beroep ook mailen of uploaden; meer informatie hierover vind u op www.raadvanstate.nl/contact/digitaal-procederen. De termijn waarbinnen het beroep kan worden ingediend bedraagt zes weken en loopt van 18 januari tot 29 februari 2024.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via

tel. 14 071 of stuur een email naar hogemors@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

E. Lefeber
Stadsingenieurs