Gooimeerlaan-Singelpark - ecologische verbinding (2024-049)

6 maart 2024, 10:17

Leiden moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te leven. Het is daarom belangrijk om het groen in de stad zo veel mogelijk te versterken en de verschillende groene plekken aan elkaar te verbinden. Meer groen in de stad zorgt voor een betere leefbaarheid, het houdt water vast in de ondergrond en gaat de opwarming tegen.

Ecologische verbinding Gooimeerlaan – Singelpark

Vorig jaar is de gemeente aan de slag gegaan met het plan om de groene verbinding tussen de Gooimeerlaan en het Singelpark te versterken. Deze verbinding noemen we ook wel een ‘groene spaak’, een verbinding van de tweede groene ring (het plan voor een aaneengesloten groene ring door de wijken heen) naar het Singelpark. Specifiek gaat het over het groen en water van de Driemanschapskade, de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan, het groen in de Tuin van Noord en het zuidelijk deel van de Gooimeerlaan.

Op 7 november 2023 hebben we de groene verbinding met omwonenden besproken. Inmiddels is het plan klaar, tussen maandag 18 maart en vrijdag 5 april zal de aannemer de werkzaamheden voor de aanplant van struwelen uitvoeren.

Wat verandert er precies?

Het al aanwezige groen wordt verbonden door nieuw aan te leggen heesters en struwelen. De huidige vaste plantvakken zijn verwilderd en worden nu vervangen door bloemrijk gras, omdat dit beter past binnen de ecologische verbinding. Daarnaast wordt het beheer van gazons en rietkragen aangepast. Op een enkele uitzondering na worden de huidige gazons binnen dit gebied nog maar twee keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Zo ontstaat er een kruidenrijke berm met allerlei voordelen voor de natuur en de insecten in het bijzonder. De rietkragen worden voortaan één keer per drie jaar gefaseerd gemaaid. Hierdoor ontstaat er variatie in jong en oud riet en vinden rietvogels, zoals de kleine karekiet, er een geschikte broedplek. Ook de straatverlichting wordt binnenkort aangepast: er komt vleermuisvriendelijke verlichting op deze plek. Daarmee zorgen we ervoor dat het licht vooral op het pad schijnt en niet op de bermen en het water, zodat de vleermuizen daar ongestoord voedsel kunnen zoeken.

Met deze ingrepen ontstaat er een sterke ecologische verbinding, die waardevol is voor flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren die hun weg kunnen vinden van de tweede groene ring naar het Singelpark en kunnen profiteren van nieuwe voedsel- en schuilplekken.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie