Brug Poelgeest

Er komt een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze zorgt voor een extra ontsluiting van de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer.

Dankzij de brug komt er straks een busverbinding door de wijk Poelgeest en wordt de ontbrekende fietsverbinding gelegd tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Bio Science Park.

Visualisatie 1 (artist impression) van brug Poelgeest, aanzicht vanaf het water
Visualisatie 2 (artist impressions) van brug Poelgeest, aanzicht vanaf het fietspadvanuit verschillende hoeken

Voortgang project

Uitvoeringsbesluit

In juni 2020 heeft de gemeenteraad van Leiden het ontwerp voor de brug vastgesteld en het uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de brug genomen. Daarna is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het werk, de benodigde omgevingsvergunningen en de verkeersbesluiten.

Vergunningen

In december 2020 is de omgevingsvergunning verleend. Hierop zijn bezwaren ontvangen. Deze hebben er toe geleid dat de omgevingsvergunning in februari is ingetrokken. Om een nieuwe vergunningaanvraag succesvol te kunnen doorlopen, moest de grens van het bestemmingsplan Poelgeest worden aangepast. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft hier eind april over besloten. Medio juni is er een nieuwe aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Daarbij wordt een uitgebreide vergunningprocedure doorlopen. De planning is dat de omgevingsvergunning in september wordt verleend.

In februari zijn door het hoogheemraadschap van Rijnland watervergunningen verleend. Hier is bezwaar tegen gemaakt. De hoorzitting heeft in mei plaatsgevonden. Uitspraak van de commissie beroep en bezwaar volgt naar verwachting in juli/augustus.

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure van het werk is in april 2021 afgerond. Aannemer Max Bögl Nederland B.V. uit Amsterdam gaat de werkzaamheden uitvoeren. De aannemer is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden.

Uitvoering

De start van de uitvoeringswerkzaamheden is gepland in oktober 2021. Uitgangspunt bij de planning is dat de benodigde vergunningen in oktober beschikbaar zijn.

De Haarlemmerweg is vanaf dat moment ter plaatse van de bouwlocatie afgesloten voor alle verkeer. Vooruitlopend hierop worden op locatie enkele onderzoeken en monitoringsactiviteiten door de aannemer uitgevoerd.

De oplevering van het project is gepland in de eerste helft van 2023.

Informatiebijeenkomst

Voor de start van de uitvoering van het werk wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar omwonenden en overige belanghebbenden door de aannemer worden geïnformeerd over de uitvoering van het werk.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.