Bizetpad

Het Bizetpad ligt aan de rand van Leiden Zuidwest, naast de gemeente Voorschoten. Op de plek van de huidige leegstaande schoolgebouwen wil Woonstichting Ons Doel woningen bouwen. Dit is voor het grootste deel sociale woningbouw.

Woonstichting Ons Doel wil twee woongebouwen bouwen voor in totaal maximaal 100 woningen. Daarvan zijn in ieder geval zo’n 80 sociale huurwoningen. Ongeveer 10% van de woningen is bedoeld voor bijzondere doelgroepen, zoals dak- en thuislozen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Om de woningbouw mogelijk te maken, worden de leegstaande schoolgebouwen gesloopt. In het gebied komen niet alleen nieuwe woningen. Ook het park langs de Korte Vliet wordt uitgebreid en meer bij de bestaande wijk betrokken. Ook scoutinggroepen Waingunga en jeugdvereniging de Marnix krijgen in dit gebied onderdak. De bijzondere kunst op de huidige plek aan het Bizetpad wordt zorgvuldig hergebruikt.

Bestemmingsplanprocedure

In 2019 is, na het doorlopen van participatierondes, een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. In deze nota staat wat het doel is en wat de mogelijkheden en grenzen zijn voor het uitvoeren van de plannen.

Op basis van de Nota van Uitgangspunten is vervolgens een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Voordat de bouw kan beginnen, moet eerst de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. Tijdens de inzageperiode kan iedereen die dat wil op het plan reageren. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd over de inzagetermijn en hoe zij een reactie kunnen geven (zienswijze indienen).

Planning

Bestemmingsplan ter inzage

december 2023 – januari 2024

Vaststelling bestemmingsplan door raad

2e kwartaal 2024

Procedure ontwerp en omgevingsvergunning

januari 2024 – april 2025

Voorbereiding en uitvoering

april 2025 – april 2027

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.