Stadskrant week 7

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 februari 2024, 23:00

Bekendmakingen en vergunningen 16 t/m 22 februari 2024

Omgevingsvergunningen

Vergunningaanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

 • 3e Binnenvestgracht 5, voegwerk reparatie en schilderwerk aan zijgevel, 5-2-24, Z/24/3637418
 • Bloemistenlaan 25, plaatsen zonnepanelen op voor- en achterdakvlak, 1-2-24, Z/24/3635761
 • De Laat de Kanterstraat 44, plaatsen zonnepanelen, 4-2-24, Z/24/3637238
 • De Sitterlaan 81, plaatsen uitbouw achtergevel, vervangen dakkapel, 1-2-24, Z/24/3635768
 • Doezastraat 29A, wijzigen gevel naar oorspronkelijke staat, 2-2-24, Z/24/3636672
 • Garenmarkt 24, plaatsen zonnepanelen, 1-2-24, Z/24/3636657
 • Haagse Schouwweg 5, opslagcontainers plaatsen, 5-2-24, Z/24/3637665
 • Hugo de Vriesstraat 20, plaatsen zonnepanelen, 7-2-24, Z/24/3638733
 • Hugo de Vriesstraat 33, vervangen beganegrondvloer, 2-2-24, Z/24/3636701
 • Jan van Houtkade, herinrichting Koepoortsbrug, 7-2-24, Z/24/3639180
 • Leiden diversen locatie, wijzigen van 41 bestaande locaties lichtmastverwijzing, 7-2-24, Z/24/3638755
 • Meijerskade 13, verhogen dak en wijzigen kozijnen, 2-2-24, Z/24/3637232
 • Muldersstraat 40, legaliseren geplaatste schutting, 5-2-24, Z/24/3637628
 • Oude Singel 140, restaureren van het stoepje, hekwerk en onderste gedeelte gevel, 2-2-24, Z/24/3636686
 • Pieter Bothstraat 27, circulaire renovatie kleedkamergebouw van L.v. Roodenburg, 6-2-24, Z/24/3638547
 • Rijnsburgerweg 36, veranderen van een gemeentelijk monument, 5-2-24, Z/24/3637394
 • Timorstraat 42, uitbreiding woning met dakopbouw, 6-2-24, Z/24/3638193
 • Zoeterwoudsesingel 47, plaatsen vacuümglas, 5-2-24, Z/24/3637645

Horeca en Bijzondere Wetten

 • Aalmarkt 19, aanvraag drank- en horecaverlof D.E Café Leiden, 31-1-24, Z/24/3635510
 • Breestraat 97, aanvraag drank- en horecaverlof Chummy Coffee, 1-2-24, Z/24/3636297
 • Haarlemmerstraat 97, aanvraag drank- en horecaverlof Sweetea B.V., 6-2-24, Z/24/3638393
 • Kanaalpark 140, Exploitatievergunning escortbedrijf en seksinrichting NL CONCEPTS, 5-2-24, Z/24/3638561

Terrasvergunning

 • Aalmarkt 19, aanvraag terrasvergunning D.E Café Leiden, 31-1-24, Z/24/3635527
 • Breestraat 97, aanvraag terrasvergunning Chummy Coffee, 1-2-24, Z/24/3636298
 • Nieuwe Rijn 18, aanvraag terrasvergunning La Farmacia Leiden, 7-2-24, Z/24/3638866
Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via het contactformulier.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • Blauwkarper 13, vervanging roldeur met panelen en ramen, 2-2-24, Z/23/3610792
 • Botermarkt 19, verbouwing en restaureren, 1-12-23, Z/22/3446453
 • Gerecht 4, restauratie spiltrap, 2-2-24, Z/23/3603981
 • Geregracht 31 en Oranjeboomstraat 14, plaatsen isolatieglas en vervangen enkele onderramen, 1-2-24, Z/23/3616959
 • Haarlemmerstraat 173A, plaatsen dakterras, 2-2-24, Z/23/3606551
 • Haarlemmerstraat 96 en 98, aanbrengen gevelreclame, 31-1-24, Z/23/3617543
 • Hoefstraat 44A, splitsing woning, 5-2-24, Z/23/3593324
 • Middelstegracht 20, verduurzamen pand, 5-2-24, Z/23/3617874
 • P.J. Blokstraat 27, vergroten aanbouw achtergevel, 6-2-24, Z/23/3616497
 • Ravelstraat 12, vervangen houten schuur, 6-2-24, Z/23/3612312
 • Schipholweg 68D, verlenging opvanglocatie, 1-2-24, Z/23/3618118
 • Smaragdlaan 99, verlengen tijdelijk opvanglocatie tot en met 30 april 2024, 6-2-24, Z/23/3614204
 • Spreeuwenplaats 7, aanpassen en isoleren gevels, 31-1-24, Z/23/3617120
 • Steenstraat 22, plaatsen reclame, 1-2-24, Z/23/3619294
 • Van Speykstraat 1D, plaatsen dakopbouw, 2-2-24, Z/23/3617821
 • Zoeterwoudsesingel 2, plaatsen van HR++ glas, 2-2-24, Z/23/3619712
Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via het contactformulier.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Omgevingsdienst West-Holland

Verzoek om maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer − Steenstraat 22 in Leiden

De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden – op 28 december 2023 een verzoek om maatwerkvoorschriften namens Burger ’n Shake B.V. De aanvraag is ingediend voor een fastfoodrestaurant. Het bedrijf is gelegen op de locatie Steenstraat 22 in Leiden.

Het verzoek om maatwerkvoorschriften gaat over ontheffing voor het plaatsen van een vetafscheider en slibvangput.

Maatwerkvoorschriften zijn regels die op maat worden gemaakt. Maatwerk is mogelijk op basis van artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Informatie

Meer informatie bij de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2024-000222.

Verzoek om maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer − Steenstraat 22 in Leiden

De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden – op 28 december 2023 een verzoek om maatwerkvoorschriften namens Burger ’n Shake B.V. De aanvraag is ingediend voor een fastfoodrestaurant. Het bedrijf is gelegen op de locatie Steenstraat 22 in Leiden.

Het verzoek om maatwerkvoorschriften gaat over ontheffing voor het plaatsen van een vetafscheider en slibvangput.

Maatwerkvoorschriften zijn regels die op maat worden gemaakt. Maatwerk is mogelijk op basis van artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Informatie

Meer informatie bij de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2024-000222.

Ruimtelijke ordening

Bekendmaking gecoördineerde besluitvorming bestemmingsplan Plesmanlaan 100 met bijbehorende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiden maken bekend dat de gemeenteraad van Leiden op 1 februari 2024 het bestemmingsplan Plesmanlaan 100 (gecoördineerd) (NL.IMRO.0546.BP00168-0301) heeft vastgesteld. Concreet gaat het om de volgende besluiten:

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Plesmanlaan 100 (NL.IMRO.0546.BP00168-0301)
 • omgevingsvergunning Project Plesmanlaan 100, voor de ontwikkeling van 420 woningen en 750 m2 ondersteunende commerciële en/of maatschappelijke functies, waarvan maximaal 400 m2 horeca categorie I en I* (kenmerk Z/21/3286907 / 5948149 OLO)
 • mogelijke overige besluiten die nodig blijken voor de uitvoering van het project, welke betrekking hebben op het plangebied van het bestemmingsplan, waaronder tenminste het besluit tot vaststelling van een hogere waarde als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Locatie en project

Het plangebied betreft het kantoorgebouw en kadastraal perceel aan de Plesmanlaan 100. Het bestaande kantoorgebouw wordt al geruime tijd niet meer volledig voor de kantoorfunctie gebruikt. Daarom is hier nu transformatie naar woningbouw in voorzien. Zo worden er maximaal 420 huurappartementen gerealiseerd met in de plint ruimte voor maximaal 750 m2 (BVO) aan ondersteunende, commerciële voorzieningen. Binnen die bandbreedte voor voorzieningen geldt specifiek voor de functie daghoreca een maximum van 400 m2. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, worden enkele delen van het gebouw verhoogd.

Wijzigingen

Ten opzichte van de ontwerpbesluiten, zoals deze ter inzage hebben gelegen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Enerzijds naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, anderzijds betreft het ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen zijn vermeld in de Zienswijzennota Plesmanlaan 100, die als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan is gevoegd.

Inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunnen vanaf vrijdag 16 februari tot vrijdag 29 maart 2024 op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar tel. 14 071 (Leiden, keuze 4).

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/document (identificatienummer: NL.IMRO.0546.BP00168-0301). De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar via www.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/omgevingsplan-en-bestemmingsplannen/bestemmingsplan-ter-inzage/.

Beroep

Van vrijdag 16 februari tot vrijdag 29 maart 2024 kan beroep ingesteld worden tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan. Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de inzagetermijn naast het beroepsschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) of via: www.leiden.nl/contact.

Gemeenteraad

In verband met het voorjaarsreces zijn er van 19 februari tot en met 23 februari geen raads- en commissievergaderingen. De eerste raadsvergadering na de vakantie staat gepland op 7 maart.

Via www.gemeenteraadleiden.nl bezoekt u het raadsinformatiesysteem Parlaeus. Daar vindt u de kalender, agenda, stukken en besluiten van de gemeenteraad en raadscommissies.

Informatie

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergadering? Neem contact op met de griffie, via griffie@leiden.nl of 06-36162575. E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op www.gemeenteraadleiden.nl.

Vergaderingen

Op vrijdagochtend 23 februari 2024 worden de volgende zaken behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 79 bomen t.b.v. project Leidse Ring Noord op de locatie Plesmanlaan in Leiden (09.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het verlengen van het toestaan van het tijdelijk gebruik van een bedrijfsruimte als kringloopwinkel op locatie Energieweg 77b in Zoeterwoude (10.15 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen het buiten behandeling stellen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Thea Beckmanstraat 9 in Leiden (11.15 uur)

Informatie

Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan een mail aan bezwaren@leidse-regio.nl. De agenda kan namelijk nog wijzigen.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Ambachtsplein: INAMA AGENCY – Bevrijdingsfestival Leiden op zondag 5 mei 2024 van 16.00-22.00 uur (cat. 2a (70 dB(A)).
 • Matilo Park: DFRNT B.V. / TAPT – TAPT Festival Leiden 2024 op vrijdag 24 mei 2024 van 17.00-23.59 uur en op zaterdag 25 mei 2024 van 13.00-23.59 uur (cat. 2a).
 • Beestenmarkt: Particulier – Songs of Freedom op zaterdag 6 juli 2024 van 13.30-20.00 uur (cat. 2b).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden

Verleende vergunning

De burgemeester heeft op 8 februari 2024 voor het volgende evenement vergunning verleend:

 • Steenstraat: Museum Volkenkunde – Hanami op zondag 24 maart 2024 van 09.00-17.00 uur (cat. 1 vanaf 13.00 uur).
 • Vastgestelde route/Terrein zwembad de Vliet: ZVL_1886 – Zwemloop Leiden maandag op 1 april 2024 van 09.00-10.30 uur (cat.1).
 • Beestenmarkt: A.L.S.R.V. Asopos de Vliet – Asopos Health Hub II op maandag 20 mei 2024 van 11.00-17.00 uur (cat. 2a).
 • Atletiekbaan Leidse Hout: Particulier – Gouden Spike 2024 op zaterdag 25 mei 2024 van 15.00 uur tot 21.30 uur (cat. 1/2a (70 dB(A)).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verkeersbesluiten

Voornemen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Leiden zijn van plan om in de buurt van onderstaande adres(sen) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

 • Hoge Rijndijk 194

Inzage

Neem voor inzage contact op met team Parkeren via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Zienswijzen

U kunt binnen twee weken schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken bij: Team Vergunningen openbare ruimte, Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Besluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben besloten om voor de onderstaande plaats(en) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:

 • Dobbedreef 11
 • Marie Boddaertpad 6, locatie plaats Marie Boddaertstraat thv nr. 1
 • Jacques Urlusplantsoen 256
 • Stevenshofdreef 24

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Diversen

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Besluit 01-02-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • M. Ali, 05-05-1986, 03-01-2024
 • P.M. Beij, 15-10-1982, 08-12-2023
 • E. Bākulis, 07-01-1997, 05-12-2023
 • P.G.J. van Gijlswijk, 21-06-1989, 06-12-2023
 • J.W. Honsbeek, 24-06-1981, 03-01-2024
 • S. Jia, 20-04-1990, 03-01-2024
 • P.L. Karda, 23-10-1993, 06-12-2023
 • A.S. Mirzada, 01-07-1987, 13-12-2023
 • D.C. de Noten, 14-01-1976, 06-12-2023
 • A.R. den Ouden, 12-11-2003, 13-12-2023
 • C.R. Rybak, 26-07-1971, 06-12-2023
 • J.J. Verhage, 31-07-1994m, 06-12-2023
 • N.M. Virtanen, 05-01-2002, 30-11-2023

Besluit 02-02-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • S. Liang, 03-09-1997, 18-10-2023
 • J. Zhou, 14-09-2000, 18-10-2023

Besluit 03-02-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • A. Azzahid, 10-02-1997, 28-11-2023
 • A. Gkougkousis, 10-04-1986, 03-01-2023

Ingeschreven bij RNI

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar. U heeft daarvoor een DigiD nodig.