Een Wkb melding doen

Sinds 1 januari 2024 is, naast de Omgevingswet, ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van de Wkb is meer controle tijdens de bouw en daarmee een verbetering van de bouwkwaliteit. Wat moet u doen als uw bouwwerk onder de Wkb valt?

Valt uw bouwwerk onder de Wkb?

Op de pagina Wkb melding doen of vergunning aanvragen staat hoe kunt controleren of uw bouwwerk onder de Wkb valt of dat u een bouwtechnische vergunning nodig heeft. Misschien hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor de ruimtelijke activiteit. 

Hieronder pagina leest u wat u moet doen als uw bouwwerk onder de Wkb valt. 

De kwaliteitsborger

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen.

Een kwaliteitsborger kijkt mee van begin tot uitvoering van een bouwplan en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen tijdens het bouwproces. Dit gebeurt bij het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controle geeft meer bescherming tegen bouwwerken die niet aan de bouweisen voldoen of fouten die anders te laat worden opgemerkt. En dat scheelt tijd en mogelijk extra kosten. Eerder werd deze controle uitgevoerd door de gemeente. Onder de nieuwe Wkb is dit een taak van een onafhankelijke controleur: de kwaliteitsborger. Deze controle moet u nu als plannenmaker zelf organiseren.

Gevolgklasse 1

De nieuwe wet geldt eerst alleen voor nieuwbouw die valt onder ‘gevolgklasse 1’. Bijvoorbeeld een nieuw te bouwen woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand.

Welke stappen neemt u als uw bouwwerk onder de Wkb valt?

  1. U zoekt zelf een kwaliteitsborger.  
  2. U doet op het Omgevingsloket een melding dat u wil gaan bouwen. U geeft aan welke kwaliteitsborger toezicht houdt op de bouw. U voegt de gevraagde documenten toe. De gemeente beoordeelt of uw melding compleet is. 
  3. U kunt gaan bouwen. De kwaliteitsborger controleert of de bouw voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. 
  4. Na het bouwen doet u op het Omgevingsloket een gereedmelding. Bij deze melding zit een verklaring van de kwaliteitsborger dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. De gemeente beoordeelt of uw melding compleet is. 
  5. Na het accepteren van de gereedmelding mag u het gebouw in gebruik nemen. 

Toetsen op bijzondere lokale omstandigheden en risico’s

Uw kwaliteitsborger stelt een borgingsplan op voor de melding. Hierin staat hoe risico’s, zoals het niet voldoen aan bouwtechnische regels, kunnen worden voorkomen of verminderd. De kwaliteitsborger moet bij dit plan rekening houden met specifieke lokale omstandigheden. U (of uw kwaliteitsborger) kunt de kaarten en regels opvragen bij de gemeente via het contactformulier. Met behulp van deze kaarten en regels kunt u of kan uw kwaliteitsborger de vooraf bekende lokale omstandigheden en risico’s onderzoeken.

Wat gaat er later nog veranderen?

De Wkb wordt in stappen ingevoerd. Als eerste gaat de wet gelden voor bouwactiviteiten waarvan de gevolgen bij fouten niet zo groot zijn: ‘gevolgklasse 1’. Vanaf 1 januari 2025 worden naar verwachting verbouwactiviteiten toegevoegd als gevolgklasse 1.

Na vijf jaar bepaalt de regering of de Wkb ook kan gaan gelden voor de rest van de bouwwerken. Dat gaat dan om een uitbreiding naar gevolgklasse 2 en 3.

  • De gemeente is geen partij in de relatie tussen u als initiatiefnemer / opdrachtgever en de kwaliteitsborger.  
  • De gemeente heeft geen lijst met kwaliteitsborgers en geeft ook geen advies over met welke kwaliteitsborger u kunt werken
  • Er is centraal toezicht op kwaliteitsborgers door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)  
  • De kwaliteitsborger zal nauw samenwerken met uw ontwerper en bouwer. Vragen van bouwtechnische aard kunt u met hen bespreken. 

Register van kwaliteitsborgers 

Het register van erkende kwaliteitsborgers vindt u bij Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

De definitie van welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen, is vastgelegd in het besluit bouwwerken leefomgeving artikel 2.17. 

Let op dat er uitzonderingen zijn voor de Wkb. De Wkb is bijvoorbeeld niet van toepassing op monumenten.

Op het Informatiepunt Leefomgeving staat ook meer informatie.