Collegebesluiten 21 december

Van de volgende besluiten wordt een apart persbericht gestuurd:

Regeling Leerlingenvervoer 2024 23.0573

De gemeente Leiden is wettelijk verplicht om een voorziening voor leerlingenvervoer in te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor 2024 nieuwe Beleidsregels en een Regeling Leerlingenvervoer vastgesteld. Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de eerder dit jaar aangepaste verordening Leerlingenvervoer naar de praktijk, waarin vastgelegd wordt hoe de regels toegepast moeten worden. De tarieven zijn uit de verordening gehaald om tariefswijzigingen sneller door te kunnen voeren. In de Regeling Leerlingenvervoer Leiden 2024 zijn nu de bedragen opgenomen die de gemeente uitkeert aan ouders, bijvoorbeeld van kinderen in het speciaal onderwijs of kinderen in een rolstoel. Wanneer deze kinderen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, maar ouders zelf hun kind naar school vervoeren, kunnen zij aanspraak maken op deze bekostigingsregels. Het gaat om een bedrag per kilometer voor de auto en voor de fiets. De nieuwe tarieven zijn € 0,21 per gereden autokilometer en € 0,10 per verreden fietskilometer.

Tariefswijziging Subsidieregeling Peuterspeelopvang en voorschoolse educatie 2022 23.0572

Het college van burgemeester en wethouders heeft de tarieven voor Voorschoolse Educatie 2024 vastgesteld. Stichting Peuterspeelzalen Leiden en twee kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse educatie. Er is gekozen om de tarieven met 8,5% te verhogen. Voor de ouderbijdrage hanteert SPL het landelijk maximum uurtarief dat stijgt naar een bedrag van €10,25. De aanvullende subsidie (koptarief) van de gemeente wordt iets lager. Voor ouders betekent dit dat zij iets meer gaan betalen. Voor de laagste inkomensgroepen is dat een bedrag van € 1,00 per maand meer.

Subsidieregeling Lokale Energie initiatieven Leiden 2024-2025 23.0580

De subsidieregeling ‘Lokale Energie initiatieven Leiden 2024-2025’ is vastgesteld. Deze subsidieregeling heeft tot doel de betrokkenheid van bewoners en lokale organisaties bij de energietransitie te stimuleren en daarmee de energietransitie verder te brengen. Passende initiatieven, gericht op bestrijding van energiearmoede, energiebesparing, woningverduurzaming en/of het aardgasvrij maken van straten, buurten of wijken, worden hiermee ondersteund. Met deze initiatieven doen we lessen en ervaringen op voor de verdere opschaling van de energietransitie in Leiden. Initiatieven hebben bij voorkeur een concreet resultaat, met de mogelijkheid tot opschaling.

Subsidie kan aangevraagd worden door een of meerdere bewoners of door lokale organisaties zoals een stichting, coöperatie of wijkvereniging die gezamenlijk aan de slag gaan met een initiatief. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager per jaar bedraagt €15.000 euro en aanvragen dienen voor 1 april of voor 1 september ingediend te worden. Voor de subsidieregeling is in de periode 2024 en 2025 een bedrag van in totaal €100.000 euro per jaar beschikbaar. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Leiden (www.leiden.nl/subsidies).

Beeldkwaliteitsplan Schipholweg 23.0558

Voor de gebouwen Schipholweg 66-128 en 101 A t/m K worden door de eigenaren van deze panden momenteel plannen uitgewerkt voor duurzame sloop-nieuwbouwontwikkelingen. De huidige kantoren worden daarbij vernieuwd en er worden in totaal ca. 850 woningen toegevoegd aan het gebied in vier woontorens variërend in hoogte van 60 tot 90 meter. De raad heeft in 2020 de gebiedsvisie Schipholweg vastgesteld waarin nieuwbouwplannen mogelijk worden gemaakt. In navolging van dit raadsbesluit heeft het college van burgemeester en wethouders het Beeldkwaliteitsplan Schipholweg vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Met het vastgestelde beeldkwaliteitsplan worden de ontwerpen van de diverse gebouwen binnen de Schipholweg getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan ligt voor een periode van zes weken ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan Schipholweg 101 A t/m K 23.0571 en Ontwerpbestemmingsplan Schipholweg 66-128 23.0576

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Schipholweg 101 A t/m K vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Het bestaande kantoorgebouw aan de Schipholweg 101 A t/m K (gelegen tussen de Schipholweg en de Parmentierweg) wordt gesloopt. Op deze plek komt een combinatie van woningen en kantoren. Het gaat om ruim 200 woningen (sociale, middeldure en vrije sector woningen) en rond de 6.000 m² kantoorruimte en voorzieningen zoals horeca. Ook het ontwerpbestemmingsplan Schipholweg 66-128 is vastgesteld voor het indienen van zienswijzen. De bestaande kantoorgebouwen van Schipholweg 66-128 worden gesloopt. Op deze plek komt een combinatie van woningen en kantoren. Het gaat om ruim 600 woningen (sociale en middeldure woningen) en rond de 13.000 m² kantoorruimte en voorzieningen zoals horeca. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de beoogde nieuwbouw juridisch-planologisch mogelijk. Voor de Schipholweg en omgeving heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de ‘Gebiedsvisie Schipholweg’ (8 oktober 2020, RV 20.0056) de kaders voor de herontwikkeling vastgelegd.

Totale waarde van niet opgehaalde gevonden voorwerpen als waarderingssubsidie overmaken aan Voedselbank Leiden 23.0586

Waardevolle gevonden voorwerpen die niet zijn opgehaald, worden eens in de vier jaar verkocht. De voorwerpen die bij de gemeente Leiden zijn binnengebracht, bestaan voornamelijk uit gevonden portemonnees met inhoud, sieraden, mobiele telefoons en laptops. Deze voorwerpen zijn gedurende de maximale wettelijke termijn door de gemeente Leiden bewaard en niet door de rechtmatige eigenaar geclaimd en opgehaald. Alle voorwerpen zijn na binnenkomst op de website www.verlorenofgevonden.nl gepubliceerd. Daarnaast zijn in veel gevallen ook nog alternatieve pogingen gedaan, waaronder publicaties op Facebook, om de eigenaar te achterhalen. Het geld dat met de verkoop wordt opgehaald, gaat naar een goed doel. Het college heeft besloten het totale bedrag van € 4811,05 deze keer over te maken aan Voedselbank Leiden.

Wensen en bedenkingen Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 23.0570

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept-Regionaal beleidsplan 2024 – 2027 opgesteld. In dit beleidsplan dit regionaal beleidsplan worden de 12 opgaven beschreven waaraan de VRHM de komende 4 jaar werkt. Het college legt het beleidsplan voor aan de gemeenteraad. Eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraad deelt de burgemeester met de veiligheidsregio en neemt hij mee naar het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio, waar definitief over het beleidsplan wordt besloten.

Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 – najaar 2023, markten en terrassen en rectificatie vanwege samenloop 23.0577

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden stelt de gemeenteraad voor om de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 met betrekking tot markten en terrassen te wijzigen. Met deze wijziging moeten meelopers (marktkooplieden die een dagstandplaats innemen als bijvoorbeeld een ondernemer met een vaste marktstandplaats er een keer niet is of een vergunning voor een plaats is opgezegd) zich de dag voorafgaand aan de markt uiterlijk om 12.00 uur melden om in aanmerking te komen voor een dagplaatsvergunning. Daarnaast wordt voorgesteld ook vervuiling buiten het marktterrein, waaronder het water, te voorkomen, door de vergunninghouder de verplichting op te leggen te zorgen dat het afval niet in de omgeving terecht komt. Dit voorstel heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied 23.0574

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een collegebrief over het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. De provincie Zuid-Holland werkt sinds 2022 aan het Zuid-Hollandse Programma Landelijk Gebied (uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied), waarmee de internationale en landelijke doelen voor natuurherstel, waterkwaliteit en klimaat moeten worden gerealiseerd. Ondanks dat de gemeente Leiden weinig landelijk gebied heeft binnen haar gemeentegrenzen, zijn natuurherstel, verbetering van de waterkwaliteit en maatregelen met betrekking tot klimaatveranderingen rondom Leiden wel degelijk van belang. Natuur en biodiversiteit zal niet verbeteren, wanneer we alleen in stadsnatuur investeren en ook water stroomt door stad en ommeland. Daarnaast is het omringende landelijk gebied voor inwoners van Leiden van groot belang voor recreatie en het contact met omliggende landschappen als het Groene Hart, de duinen en de Hollandse plassen.

Voortgang uitvoering motie PS theater 23.0575

Via een brief informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering motie PStheater. Tijdens de vergadering van 6 juli 2023 heeft de raad de motie M.23.0049.30 ‘PStheater’ aangenomen. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht om de helft van het bedrag van € 90.000 te besteden aan PStheater en op zoek te gaan naar middelen om PStheater structureel meer subsidie te kunnen uitkeren. Het bedrag van € 90.000 euro was in de Kaderbrief voor 2023 opgenomen voor de huur van externe depotruimte door Museum De Lakenhal.

Internationalisering 2023 23.0579

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een collegebrief wat er in anderhalf jaar is gebeurd op het gebied van de internationalisering van Leiden. De raad heeft in 2020 de visie internationalisering vastgesteld hoe om te gaan met de groeiende internationale bevolking in Leiden. We zien een stijging van het aantal internationale bewoners: arbeidsmigranten, kenniswerkers, statushouders en studenten. Voor het bevorderen van de onderlinge verbondenheid tussen de internationale en ‘lokale’ bewoners ligt er een rol bij de gemeente. De laatste Stads- en Wijkenquête laat zien dat er een wens is bij internationals om (meer) mee te doen met de stad. Met de visie internationalisering laat de gemeente zien dat ze zich bewust is van het belang van integratie en sociale cohesie tussen internationale bewoners en de lokale bevolking.

Beleidsregels vrijlating van giften en schadevergoedingen 2024 23.0583

De gemeente Leiden wijzigt de beleidsregels vrijlating van giften naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad om de vrijlating van giften te verhogen van € 1.200,- naar € 1.800,- per kalenderjaar. Met deze beleidsregels mogen bijstandsgerechtigden tot € 1.800,- giften per kalenderjaar ontvangen zonder dat dit in mindering gebracht wordt op hun uitkering. Voorbeelden van vrij te laten giften zijn verjaardagsgeld, boodschappen(geld) en financiële ondersteuning van bijvoorbeeld familie. De wijziging gaat in vanaf 1 januari 2024.

Evaluatie Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 23.0588

Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van het beleidskader Beleidsplan Werk & Participatie 2019-2023 vastgesteld. Dit was een bewogen periode waarin we te maken hebben gehad met een sterk veranderende arbeidsmarkt, een coronapandemie, wetswijzigingen in het kader van Breed Offensief en vluchtelingen uit Oekraïne. Uit de evaluatie blijkt dat het, ondanks deze bewogen periode, is gelukt om diverse nieuwe initiatieven te ontwikkelen, Samen met werkgevers, het onderwijs en de partners uit de arbeidsmarktregio zijn mensen met een arbeidsbeperking begeleid richting werk of participatie. De evaluatie is ter informatie gestuurd naar de commissie Werk en Middelen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan Werk en Participatie waarin de aanbevelingen uit de evaluatie worden meegenomen.

Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Anna Paulownastraat 2G 23.0587

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het transformeren van een bestaande garage naar een woning, ‘tiny house’ aan de Anna Paulownastraat 2G. De locatie is eerder aangewezen als een locatie die, in het kader van het Parel project, een kwalitatieve impuls kan krijgen door er een woning te realiseren. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling dient een uitgebreide procedure te worden doorlopen (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo). Het ontwerp besluit wordt ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen op het plan.

Aanvullend krediet plankosten definitiefase herhuisvesting muziekeducatie. en -programmering 23.0581

De gemeente Leiden is reeds gestart met de planvorming voor de Herhuisvesting van muziekeducatie en -programmering aan de Hazewindsteeg. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 6 december 2022 besloten. De herhuisvesting van muziekeducatie en -programmering in het pand aan de Hazewindsteeg betekent de realisatie van een moderne muziekschool in de vorm van een verbindend Cultuurhuis waarin ook een samenwerking tussen de Leidse Schouwburg en de Muziekschool plaatsvindt. Hiermee kan de verbinding gerealiseerd worden tussen cultuureducatie op het gebied van muziek en het podium voor de topkunst. Het Cultuurkwartier wordt versterkt met deze ontwikkeling. Voor deze ontwikkeling zijn meer plankosten in de definitiefase van het project benodigd dan in eerste instantie geraamd. Dit heeft te maken met de complexiteit van het project waaronder de cultuurhistorische waarde van het voormalige klooster, de noodzaak van geluidsisolatie in de muziekschool, en de nog nader uit te werken samenwerking tussen BplusC en de Schouwburg. Specifieke kennis en onderzoek zijn vereist, wat resulteert in een langere doorlooptijd en hogere kosten. Deze onderzoeken zullen echter bijdragen aan kostenbesparing en versnelling in de volgende fase.   

Overige besluiten:

  • Vaststellen Bevoegdhedenregeling en Organisatiebesluit 2024 23.0585
  • Uitbreiden budget haalbaarheidstudie parkeergarage M kavels 23.0582
  • Rectificatie Beleidsregel houtopstanden Leiden 2023 23.0578
  • Erratum Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Leiden 2024 23.0584