Ruimte voor werken in Leiden, van papier naar actie

14 februari 2024, 12:30

Hoe houden we in de toekomst een goede balans tussen werken, wonen, recreëren, bereikbaar­heid en duurzaamheid? Hoe kunnen we in Leiden voldoende ruimte blijven bieden om te werken en ondernemen? Welke rol vervullen de Leidse bedrijventerreinen hierin? Het college van burgemeester en wethouders heeft zich, samen met Bedrijvig Leiden, Ondernemend Leiden en Leidse ondernemers gebogen over de koers van de Leidse economie, en de ontwikkelagenda ‘Ruimte voor Werken’ vastgesteld.

Wethouder Fleur Spijker (Economie, Kennis, Sport & Gezondheid): “Werken is belangrijk. Voor de economie van de stad, maar ook voor mensen zelf. Door werken en ondernemen in Leiden goed te organiseren bieden we ondernemers en inwoners meer kans op inkomen, voorzieningen en vertier. Daarnaast heeft werken een positief effect op sociale interactie in de stad. We raken meer verbonden en er is meer ontmoeting. Ik ben trots dat we samen met partners in de stad de ontwikkelagenda Ruimte voor Werk hebben vastgesteld.”

Willem-Jan Zirkzee Voorzitter Bedrijvig Leiden: “’Ik ben blij met de totstandkoming van deze Ontwikkelagenda en heb waardering voor de gemeente Leiden en bureau Kickstad voor de uitgebreide communicatie en geboden mogelijkheden voor inbreng door het bedrijfsleven. We konden goed meedenken tijdens diverse gesprekken en begeleide bijeenkomsten gaandeweg het proces. Dit is de bevestiging dat er nu meer aandacht is voor ruimte voor werken in Leiden en dat we hier met elkaar actie op ondernemen. Dit laat zich ook goed zien in de uiteindelijke Ontwikkelagenda. Het ‘Ruimte voor Werk’-traject en de daaruit voortgekomen Ontwikkelagenda heeft hierdoor meer draagvlak gekregen en dat had de stad hard nodig.”

Ruimte voor Werk

Leiden is een dichtbebouwde stad, de ruimte is schaars en daarmee is de druk op iedere vierkante meter hoog. We bouwen woningen, hebben voldoende voorzieningen nodig, er moet voldoende groen en sport zijn, maar er moet ook gewerkt worden. De concrete acties uit de ontwikkelagenda zorgen dat Leiden zich nog steviger kan positioneren en zo een bijdrage levert aan brede welvaart. Daarnaast biedt de agenda duidelijkheid en perspectief aan ondernemers tot minimaal 2050.

Van papier naar actie

De inhoud van de ontwikkelagenda is vormgegeven met ondernemers, beleggers en ontwikkelaars uit de stad. Ruim een jaar is samen nagedacht en zijn we gekomen tot drie belangrijke thema’s, waaronder we vijf acties verdelen.

Mengen en verdichten

Het verdichten van de stad en slimme functiemenging in woonwijken en werklocaties creëert ruimte voor werk. Twee concrete acties:

  1. Het ontwikkelen van een Leids Instrumentarium om beter te kunnen sturen op het toevoegen van de werkfunctie. Naast regels en afspraken met beleggers en ontwikkelaars valt hier ook de regionale herontwikkelingsmaatschappij onder. Dus onze regionale verkenning naar een manier om verouderde of leegstaande bedrijfskavels te herontwikkelen met het oog op verdichten en verduurzamen.
  2. Het opstellen van profielen voor de leefmilieus. Dit zal gaan op wijkniveau in Leiden. We onderzoeken zo de werk-woonverdeling in wijken van Leiden, en bekijken hoe we slimmer en beter werken kunnen toevoegen aan de woongebieden.

Spreiden en schuiven

De juiste bedrijvigheid op de juiste plek. Om de werklocaties van onze stad, maar ook in de regio, beter te benutten is het van belang om efficiënter met de ruimte om te gaan. Twee concrete acties:

  1. Leiden wil de regionale samenwerking op ruimte voor werk versterken. We willen de slagkracht van de regio op de bedrijventerreinen vergroten en zorgen voor balans in vraag en aanbod.
  2. We onderzoeken stadsbreed op welke locaties bedrijvigheid toegevoegd kan worden.

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid van werkruimte is een belangrijke component om ondernemerschap in Leiden te behouden en te stimuleren. Concrete actie:

  1. Leiden wil, in samenwerking met onder andere SWO, PLNT, BioPartner, een fonds oprichten voor betaalbare werkruimte. Een fonds dat ingezet kan worden om onrendabele toppen te dekken of panden te herinrichten voor makersplaatsen en start-ups.