Rhijnvreugd - ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan (2023-318)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 09:21

In uw woonomgeving aan de Hoge Rijndijk hebben de gemeente Leiden, projectontwikkelaar Vink en het bedrijf Verhagen ontwikkelingsplannen opgesteld. De bestemmingsplanprocedure gaat nu van start en hierover informeren we u graag.

Rhijnvreugd

Voor dit project, dat ook wel bekend staat onder de naam Rhijnvreugd, heeft de gemeenteraad al in 2019 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Op basis hiervan zijn de eerste plannen opgesteld. Eerder dit jaar hebben de Vink, Verhagen en de gemeente overeenkomsten gesloten om de ontwikkeling te kunnen realiseren. We hebben eerder dit jaar op 18 april en 14 november 2023 tijdens informatiebijeenkomsten hierover geïnformeerd.

Ontwerp

Projectontwikkelaar Vink heeft een woningbouwplan voor 75 woningen met een mix van grondgebonden koopwoningen, sociale en middeldure huurwoningen en parkeerplaatsen op het toekomstige eigen terrein. Het bedrijf Verhagen heeft ruimte nodig en kan zo uitbreiden met een nieuw bedrijfsgebouw. Het ontwerp is uitgewerkt tot een concept voorlopig ontwerp.

Daarnaast heeft de gemeente plannen om de kruising Willem van der Madeweg-Hoge Rijndijk anders in te gaan richten.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor de gebiedsontwikkeling Rhijnvreugd hebben gemeente en de beide initiatiefnemers Verhagen en Molior (Vink) eerder dit jaar overeenstemming bereikt over een bouwplan dat aansluit op de ruimtelijke voorwaarden uit de Nota van Uitgangspunten. In maart 2023 hebben partijen overeenstemming bereikt en zijn de contracten getekend en in mei 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen de grondexploitatie Rhijnvreugd te openen. De beoogde woningbouw en bedrijfsuitbreiding van Verhagen past niet binnen de mogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen ‘Oost’ en ‘A4/Cronesteyn. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Op 5 december 2023 heeft het college ingestemd met de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan Rijnvreugd. Het ontwerp bestemmingsplan wordt na publicatie, op 19 december 2023 voor de duur van 6 weken ter visie gelegd.

Vanaf 19 december 2023 staat het een ieder vrij een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan in te dienen. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen in samenhang behandeld en met het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2024.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Kijk ook op onze webpagina Rhijnvreugd van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk
Projectmanager gemeente Leiden