Leidse Handreiking Samenwerken in de stad ter besluitvorming naar raad

28 februari 2024, 11:30

Het college heeft de Handreiking samenwerken in de stad na inspraak vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De Handreiking samenwerken in de stad is bedoeld als houvast en hulpmiddel in de participatie voor zowel gemeente als ook voor initiatiefnemers, bewoners en andere belanghebbenden. Het kan gaan over verschillende soorten vraagstukken, van een herinrichting van de openbare ruimte, tot het verduurzamen van wijken. Tot het ontwikkelen van beleid voor welzijn of evenementen in de stad.

Deze handreiking is een aanvulling op de eerder vastgestelde beleidsregels participatie en vergroten de betrokkenheid van een ieder bij de stad. Wethouder Abdelhaq Jermoumi: “Op verzoek van de gemeenteraad hebben we gewerkt aan een handelingsperspectief participatie. We vinden het belangrijk om toegankelijk, zichtbaar en transparant te zijn en om de stad te betrekken. Met ‘Samenwerken in de stad’ leggen we nu een handreiking participatie voor aan de raad, waardoor iedereen volgens eenzelfde aanpak kan samenwerken: planmatig met een helder doel en duidelijke rollen en afspraken over en weer. Dit biedt houvast voor iedereen die met participatie aan de slag gaat. Goede samenwerking in de stad leidt tot betere plannen en zorgvuldige besluiten.”

Inclusief, respectvol en gelijk speelveld

In deze handreiking komen verschillende thema’s voor een zorgvuldig participatieproces aan bod, zoals inclusieve participatie, gelijk speelveld van informatie en respectvolle communicatie. Elk participatietraject vraagt om maatwerk. Deze thema’s helpen plannenmakers vooraf een participatieaanpak te maken met duidelijke kaders en criteria voor de mate van invloed van de omgeving. Hierdoor is de kans groter dat het resultaat van het plan ook beter aansluit bij de omgeving. Wethouder Jermoumi: “Deze handreiking heeft niet als doel dat alle partijen het altijd met elkaar eens worden of dat er voor ieder plan draagvlak is. Daarvoor zijn de belangen te verschillend. Maar het draagt wel bij aan een duidelijk, open en transparant proces en een steviger, verankerde en voortdurende dialoog met de stad. Met alle belangen goed in beeld kan de gemeente een zorgvuldige belangenafweging maken. Want dat is waar de overheid uiteindelijk van is: in het algemeen belang, op basis van alle beschikbare informatie en na het wegen van alle belangen het best mogelijke besluit nemen”.

In gesprek

Voor het opstellen van deze handreiking participatie zijn een jaar lang gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers, ambtenaren, raadsleden, initiatiefnemers en collegeleden. Via focusgroepen, een adviesgroep, interviews, stadsgesprekken en via het Doe mee-platform is veel waardevolle input opgehaald die is verwerkt in deze Handreiking samenwerken in de stad. Meer informatie en een uitlegvideo over participatie staat ook op www.leiden.nl/participatie

Vervolgproces besluitvorming

Op 27 februari heeft het college de Handreiking samenwerken in de stad vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Wie dat wil kan 21 maart inspreken bij de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid. Daarna vindt op 18 april de inhoudelijke behandeling plaats. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 25 april of 15 mei over de Handreiking samenwerken in de stad. Wanneer de Handreiking samenwerken in de stad is vastgesteld door de raad wordt de huidige participatieverordening hierop aangepast.