L.K.V. Sporting Trigon - resultaat verkenning optimalisatie terrein (2023-329)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 12:22

Bijna een jaar geleden informeerden wij u over verkennende gesprekken naar het optimaliseren van het terrein aan de Cronensteinkade. Korfbalvereniging Sporting Trigon, stadstuinderij Het Zoete Land, hockeyclub Roomburg, BSO ’t Kasteel en de verantwoordelijke wethouders van het college van B&W zien kansen om meer ruimte en kwaliteit te creëren voor alle partijen.

Uitkomst

De verkennende gesprekken zijn 12 december 2023 afgerond in het bijzijn van de wethouders Ashley North en Fleur Spijker. Daar is met de wethouders gedeeld dat herinrichting van het terrein heel wat voeten in de aarde heeft, maar voor alle partijen gunstig kan uitpakken. Het Zoete Land kan een aanzienlijke uitbreiding van het areaal voor de stadstuinderij tegemoet zien en daarmee kan hun wachtlijst worden verkort. De korfbalvereniging en hockeyvereniging beschikken straks samen over een volwaardig multifunctioneel sportveld waarop zowel gekorfbald als gehockeyd kan worden. Ook medegebruik van het sportpark door anderen blijft mogelijk. Om hiervoor plaats te maken is de inzet om voor de korfbal, hockey en BSO ’t Kasteel straks een up-to-date multifunctionele accommodatie te bouwen waar bij gelegenheid ook anderen, zoals omwonenden, gebruik van kunnen maken. Tot slot is de wens om bij de toekomstige herinrichting ook de verbinding met het Singelpark tot stand te brengen en mogelijkheden te creëren voor natuurlijk spelen.

Draagt bij aan gemeentelijke ambities

Gemeente Leiden wil zich graag inzetten om de optimalisatieplannen te realiseren. De optimalisaties dragen bij aan de doelen die zijn vastgelegd in het Beleidsakkoord 2022-2026 Samen leven in Leiden, zoals een groene, duurzame en leefbare stad.  Zo wordt bijgedragen aan een oplossing voor het tekort aan hockeycapaciteit en draagt de optimalisatie bij aan de ambities voor stadstuinieren. Ook past het binnen het sport- en gezondheidskader waarin sporten, bewegen, spelen en gezondheid allen een plek krijgen, omdat ze in elkaars verlengde liggen.  

Model

Het afgelopen jaar hebben de partijen de tijd genomen om met elkaar te spreken over de mogelijkheden voor uitbreiding en optimalisatie. Dankzij deze periode is een model ontstaan waar alle partijen voordeel bij kunnen hebben.

Vervolg

Op basis van het draagvlak van betrokken partijen start de gemeente in het nieuwe jaar een project. Dit houdt in dat er een projectplan wordt opgesteld waar participatie een belangrijk onderwerp in is. Tijdens dit traject worden overige belanghebbenden zoals omwonenden en gebruikers van de locatie betrokken en ideeën geïnventariseerd. Met dit model als vertrekpunt voor een nieuwe inrichting van het sportterrein, het parkdeel en uitbreiding van de stadstuinderij liggen er ook kansen voor extra speelruimte en gebruiksmogelijkheden voor de omgeving. De wensen van alle partijen, samen met de nodige onderzoeken, moeten uiteindelijk leiden tot een definitief plan.

Omdat er nog geen financiële dekking is voor het plan moet ook de gemeenteraad van Leiden te zijner tijd instemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen.

Werkzaamheden in januari

We maken in deze brief tevens gebruik van de gelegenheid om u te informeren over werkzaamheden die vanaf januari 2024 plaatsvinden voor vervanging van de kademuren aan de Cronesteinkade. Binnenkort ontvangen omwonenden meer informatie van de aannemer en opdrachtgever. Voor een drietal bomen is een kapvergunning aangevraagd. Deze bomen worden fors gesnoeid om te voorkomen dat ze verder scheef zakken. Daarna kunnen de bomen en omliggende beplanting weer verder aangroeien. Daarnaast zorgen kap- en snoeiwerkzaamheden voor ruimte om de vervanging van de kademuren aan de Cronesteinkade uit te kunnen voeren. Deze onderhoudswerkzaamheden houden geen verband met de herinrichting van het sportpark. Voor vragen over de werkzaamheden aan de Cronesteinkade, kunt u contact opnemen met s.sittrop@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitkomst van de verkenning naar de optimalisatie van het sportpark en de stadstuinderij, dan kunt u contact opnemen met j.van.haastrecht@leiden.nl.

Voor algemene vragen neem contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jet van Haastrecht
Procesmanager Projectbureau