Jaarstukken 2023 en Kaderbrief 2024-2028 aangeboden aan gemeenteraad

7 juni 2024, 09:47

Donderdag 6 juni heeft wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders de Kaderbrief 2024 – 2028 en de Jaarstukken 2023 aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de Leidse gemeenteraad, Antoine Teeuwen. In de kaderbrief schetst het college de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028. De Jaarstukken geven een overzicht van alle concrete resultaten en kosten en opbrengsten in 2023.

De jaarrekening over 2023 sluit met een positief resultaat van € 19,9 miljoen. Na verrekening van reserves en overheveling van budgetten voor de doorlopende activiteiten, sluit het jaar met een overschot van € 6,3 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan de concernreserve.

Wethouder North: “De kaderbrief is opgesteld in een periode waarin we veel zien veranderen in Leiden. Er zijn verschillende projecten opgeleverd, waardoor de stad groeit en bloeit. Deze groei zien we ook in het aantal inwoners. Er wonen al meer dan honderddertigduizend mensen in Leiden. We zijn blij met de groei van de stad, maar vinden ook het kleinschalige karakter van Leiden en de leefbaarheid in alle wijken belangrijk. We hebben het afgelopen jaar mooie stappen gezet, maar er blijft werk aan de winkel om Leiden een fijne en gezonde plek te houden voor iedereen. Nu en in de toekomst.”

Ontwikkelingen

Naast de ontwikkelingen in de stad, heeft ook Leiden te maken met gebeurtenissen om ons heen. Spanningen in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, de terroristische aanslagen in Israël en de oorlog in Gaza, zijn ook hier voelbaar. De kracht van Leiden is dat inwoners naar elkaar luisteren en zich verbonden voelen. Dat draagt bij aan een krachtige samenleving en een veerkrachtige democratie. Als gemeente blijven we ons daarvoor inzetten. Juist in een tijd waarin dit niet altijd vanzelfsprekend is.

Doorbouwen aan een leefbare stad

Leiden staat voor grote opgaven; van het oplossen van de woningnood tot het voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering tot het verbeteren van de bestaanszekerheid van mensen. Daarom gaat het college met de keuzes in de Kaderbrief door met het realiseren van de ambities uit het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’ 2022-2026. Dat doen we samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook met onze partners in de regio. Zo werken we samen aan een sterk Leiden en een krachtige regio.

Komend jaar gaat het college door op de ingeslagen weg: een leefbare en natuurrijke stad, waar je nu en in de toekomst prettig en gezond kan wonen. We bouwen verder aan onze mooie stad. We vergroenen de stad en voegen meer woningen toe. In een dichtbevolkte stad als Leiden is het belangrijk de schaarse ruimte goed te verdelen, we willen immers dat Leiden een fijne plek is voor iedereen. Ook helpen we mensen uit de armoede te komen en te blijven. Daarnaast willen we dat alle Leidenaars, jong en oud, dezelfde kansen krijgen.

Financiële positie gemeente Leiden

De afgelopen jaren was behoedzaamheid het devies in de gemeentebegroting. Door voorzichtig om te gaan met meevallers en behoudende aannames te maken over de ontwikkelingen bij het Rijk en in de economie, hielden we ruimte om tegenvallers op te vangen en te sparen voor nieuwe opgaven. Mede door de behoedzame koers in voorbije begrotingen, staat Leiden er financieel goed voor. De financiële context voor deze kaderbrief is gunstiger geworden. De inflatie is gedaald en de jarenlange rentestijgingen zijn afgevlakt. Ook heeft het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota een aantal maatregelen doorgevoerd die voor gemeenten goed uitpakken. Zo draaide het demissionaire kabinet de opschalingskorting terug. Een andere maatregel is dat gemeenten worden gecompenseerd voor de

kostenontwikkeling voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het college is trots een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren. Tegelijkertijd zien we nog steeds de nodige onzekerheden om ons heen. We blijven dus nadrukkelijk sturen op een gezonde financiële positie met voldoende (ook structurele) buffers om de begroting meerjarig sluitend te houden. Dit doen we bijvoorbeeld door bij te sturen op de tekorten binnen het sociaal domein en gelijktijdig de structurele behoedzaamheidsruimte te vergroten.

Keuzes van het college

Kijkend naar de uitdagingen die op onze stad afkomen en de financiële vooruitzichten, heeft het college keuzes gemaakt en kaders opgesteld voor de periode 2024-2028. In lijn met de plannen uit het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’ 2022-2026 gaan we vol vertrouwen voorwaarts om resultaten voor de stad te bereiken.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste keuzes uit deze kaderbrief:

 • We stellen middelen beschikbaar voor de definitieve herinrichting van de Lammenschansweg. Dit doen we ten behoeve van de bouw van duizenden woningen in onder meer de Lammenschansdriehoek, maar ook om de verkeersveiligheidsproblemen op verschillende delen van deze weg op te lossen. Bovendien maken we hiermee de aanleg van een groene spaak tussen het Singelpark en de Tweede Groene Ring mogelijk.
 • Na voltooiing van De Geus is de Stationsweg aan een opknapbeurt toe. De straat kan veiliger, groener en een fraaiere entree tot onze binnenstad vormen. Daarom stellen we middelen beschikbaar voor een Groene Lopers Stationsweg/Stationsplein, die aansluit op de Groene Loper Steenstraat/Beestenmarkt.
 • We investeren in het wagenpark van de gemeente, zodat deze aan alle vereisten voldoet van de Zero Emissiezone.
 • We investeren in onderwijshuisvesting. In deze kaderbrief nemen we de kapitaallasten van alle nieuwe investeringen binnen de reikwijdte van dit meerjarenbeeld mee. Zo verbeteren we drie scholen en starten we met de voorbereiding van de vernieuwbouw van een vierde school.
 • Dankzij de financiële situatie hebben we de ruimte om de voorgenomen verhoging van sporttarieven niet door te voeren. Zo houden we sport en bewegen laagdrempelig voor iedereen.
 • Deelname met € 1 miljoen extra aan het investeringsfonds UNIIQ. Daarmee wordt het mogelijk voor nieuwe bedrijven om in de vroege fase van productontwikkeling een startkapitaal te krijgen. Zo versterken we het investeringsklimaat op (met name) het Leiden Bio Science Park.
 • We maken bij deze Kaderbrief de middelen beschikbaar voor grote investeringen in onze bibliotheek. Een moderne bibliotheek in een multifunctioneel, duurzaam en betaalbaar gebouw in de binnenstad. Bovendien stellen we middelen beschikbaar voor Kunst in het Singelpark en een bijdrage aan de vervanging van de theatertechniek in de schouwburg en stadsgehoorzaal.

Naast de Kaderbrief 2024-2028 en de Jaarstukken 2023 stuurt het college de gemeenteraad de volgende financiële stukken:

 • Eerste voortgangsrapportage 2024
  • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties plus 2024
  • Vermogensbeheer Grondexploitaties 2024-2028

In de financiële samenvatting van deze kaderbrief leest u meer over onze financiële positie, en de beheersmaatregelen die we nemen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad zal de stukken de komende weken uitgebreid behandelen. In de gemeenteraadsvergadering van 20 juni geven alle fracties hun algemene beschouwingen. Daarna bespreken de verschillende raadscommissies de stukken. Op 11 juli vindt de verdere behandeling plaats in de gemeenteraadsvergadering. De volledige planning van de behandeling van deze stukken door de raad is te vinden op gemeenteraad.leiden.nl.