Bibliotheek BplusC Nieuwstraat - informatiebijeenkomst (2024-053)

7 maart 2024, 16:30

Met deze brief nodigen wij u graag uit voor een tweede informatiebijeenkomst over de Bibliotheek BplusC aan de Nieuwstraat op woensdag 20 maart 2024.

Stand van zaken

De huidige bibliotheek op de Nieuwstraat is wat betreft inrichting en concept verouderd. Samen met BplusC werkt de gemeente Leiden daarom aan de modernisering van de bibliotheek. Een moderne bibliotheek is meer dan een plek waar boeken worden uitgeleend. Het is ook een ontmoetingsplek voor een leven lang leren. En voor het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden, creativiteit, samenwerken. Een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen graag komen. De nieuwe bibliotheek is een maatschappelijke huiskamer.

Op 15 januari vond al eerder een informatieavond plaats. Op deze avond legden we uit dat we werken aan drie scenario’s voor mogelijke plannen voor de nieuwe bibliotheek.

  1. Vernieuwing van de bibliotheek binnen het beschikbare budget.
  2. Een moderne bibliotheek met een standaard en functioneel afwerkingsniveau.
  3. Een moderne bibliotheek met een hoogwaardig afwerkingsniveau.

Het is onze bedoeling die scenario’s dit voorjaar voor te leggen aan de gemeenteraad. Verder gaf BplusC een korte presentatie over een nieuwe invulling van de bibliotheek en hebben we de vervolgstappen aan u toegelicht.

Tijdens de avond hoorden we van de kant van de omwonenden meerdere geluiden. Er zijn zorgen geuit over o.a. de hoogte van het gebouw, de terrassen van woningen op het dak van het gebouw en overlast van fietsen en geluid. We hebben ook ideeën over de invulling gekregen.

Planning en besluitvorming

Op 15 januari is door de omwonenden aangegeven dat zij participatie belangrijk vinden en betrokken willen blijven bij het vervolg. Dit vinden wij ook belangrijk. We hebben de drie scenario’s uitgewerkt. Deze presenteren we op 14 maart aan de raadscommissie Werk en Middelen. Deze presentatie is openbaar; u kunt hier als toehoorder bij zijn of meekijken. Omdat er tijdens deze vergadering geen gelegenheid is om vragen te stellen of in gesprek te gaan, nodigen we u uit voor een bijeenkomst op woensdag 20 maart om 19.00 uur in het stadhuis Leiden. We geven dan dezelfde presentatie en aansluitend gaan we graag samen met wethouder Yvonne van Delft (Cultuur) met u in gesprek.

Voor twee van de drie scenario’s is meer budget nodig dan was begroot. Dat betekent dat de gemeenteraad moet besluiten daar extra budget voor vrij te maken. De keuze voor het scenario maakt de gemeenteraad rond de zomer. Dan kunnen we het ontwerpproces starten en richten we een klankbordgroep in van bewoners die we betrekken in de ontwerpfase.

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst in het bijzijn van wethouder Yvonne van Delft.

Locatie: Stadhuis Leiden
Wanneer: woensdag 20 maart 2024
Tijd: van 19.00 – 20.30 uur

De inloop is vanaf 18.45 uur.

Aanmelden

Kunnen we u verwachten op woensdag 20 maart a.s.? Meldt u zich dan per e-mail aan bij Linda van Kooperen, L.van.kooperen@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur).

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bart van den Berg en Margot Simons
Projectmanagers gemeente Leiden