Werninkterrein

Deelproject van De Mors

Het Werninkterrein ligt tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg en was ooit een bedrijventerrein. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale. Het wordt nu ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. 

Plek voor wonen, werken en recreëren

Het Werninkterrein ligt vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station. Daardoor is het gebied heel geschikt om te ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Naast woningen komen er horeca (o.a. een hotel), een gemakswinkel (soort kleine supermarkt), maatschappelijke voorzieningen en creatieve bedrijvigheid. 

Gebiedsvisie

In opdracht van de gemeente heeft stedenbouwkundig bureau BURA Urbanism een gebiedsvisie gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze gebiedsvisie in juli 2021 vastgesteld  In de gebiedsvisie staat onder andere wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld. De buitenruimte wordt ingericht als aantrekkelijke groene verblijfsruimte met een centraal plein met levendigheid rondom. Ook wordt er ruimte ingericht voor sport en spel op het land en op het water.

Bestemmingsplan

Na de vaststelling van de gebiedsvisie is ABB Bouw samen met de gemeente de plannen verder vorm gaan geven. Deze plannen zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Dat stedenbouwkundige plan is de basis voor het (ontwerp) bestemmingsplan. In het (ontwerp) bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Hierin staan ook welke regels voor het bouwen gelden en bijvoorbeeld de voorwaarden voor het parkeren van auto’s of voor het verkeer dat in en uit de wijk rijdt.

Na de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan op 23 februari 2023, heeft het project even stilgelegen. Tussen de gemeente en de projectontwikkelaar ABB kon geen overeenstemming worden bereikt over de ontwikkeling van het terrein. Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om in te zetten op een op snelle doorstart van het Werninkterrein. Ondertussen heeft ontwikkelaar ABB de samenwerking gezocht met een andere ontwikkelaar: Niersman B.V.

In december 2023 hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van ABB en Niersman BV. De gemeente is met de twee partijen in 2024 een overeenkomst aangegaan als aanvulling op de eerste gesloten intentieovereenkomst. Er is afgesproken dat we de komende tijd verder gebruiken om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken en of er alsnog een doorstart kan plaatsvinden van de ontwikkeling van het Werninkterrein. Als dit het geval is, werken we in het najaar van 2024 toe naar het sluiten van een anterieure overeenkomst. Vervolgens zal ook het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd en zal de planning vorm krijgen.

Planning

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

februari 2023

Start bouw

nader te bepalen

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.