Parkeervisie

Deelproject van Autoluwe Binnenstad

De gemeente wil het auto- en fietsparkeren in Leiden optimaliseren, zodat de stad leefbaar en bereikbaar blijft, en duurzaam kan ontwikkelen met meer woningen en groen en ruimte voor bedrijvigheid en recreatie. Op deze pagina vindt u de ambities en concrete maatregelen uit de Parkeervisie, inclusief een planning van de uitvoering. U kunt de Parkeervisie inzien en ook de Beleidsregels Parkeernormen, die de gemeenteraad beide in juli 2020 heeft vastgesteld.

Een nieuwe visie op parkeren

In de Parkeervisie zijn zes ambities voor autoparkeren en acht ambities voor fietsparkeren inclusief concrete maatregelen vastgesteld. Kort samengevat krijgt de auto een meer bescheiden rol, en wordt flink geïnvesteerd in meer en betere fietsparkeervoorzieningen.

Per stadsdeel – centrum, wijken rondom het centrum en verder weg – komt een op-maat-oplossing voor de parkeerproblemen. ‘De juiste parkeerder op de juiste plek’ is het doel. Dat betekent bewoners in de buurt van hun huis, bezoekers van de stad in de parkeergarages en werknemers op afstand. Er worden op straat geen parkeerplaatsen bijgebouwd. Meer wijken krijgen betaald parkeren. Minder parkeervergunningen per huishouden en hogere parkeertarieven sturen aan op andere vervoerskeuzes. Lees meer in de Parkeervisie.

Om fietsgebruik en ander schoon vervoer te stimuleren is een goede aansluiting op het openbaar vervoer belangrijk. Dat betekent meer en betere fietsenstallingen bij stations en regionale bushaltes. Ook bij nieuwbouw van bijvoorbeeld woningen, kantoren en scholen moeten genoeg fietsparkeerplekken worden gebouwd. Hoeveel precies, staat in de fietsparkeernormen. Om fietsparkeeroverlast bij de stations tegen te gaan wordt naast maximale stallingsduur en handhaving ook gekeken naar betaling na 24 uur. Lees meer in de Parkeervisie.

De Beleidsregels Parkeernormen beschrijven welke parkeernormen voor de auto én de ­fiets gelden en hoe ze worden toegepast. Dit wordt gebruikt bij nieuwbouw en als een bestaand gebouw een nieuwe functie krijgt. Hoeveel parkeerplekken voor de auto en de fiets moeten worden bijgebouwd? En wanneer mag worden afgeweken zodat een bouwproject wel door kan gaan, maar de omgeving geen extra parkeerdruk krijgt? Bekijk de infographic of lees meer in de Beleidsregels Parkeernormen 2020.

Vanaf 2021 zijn diverse maatregelen uit de Parkeervisie doorgevoerd, zoals:

 • minder bewonersparkeervergunningen, uitbreiding van werknemers- en zorgparkeervergunning in aantal en/of doelgroep, en verlenging van mantelzorgvergunning van zes maanden naar een jaar.
 • hogere parkeertarieven op straat, in parkeergarages en voor de bewonersvergunning
 • centrum alleen nog vergunninghoudersparkeren, uitgezonderd een aantal (winkel)straten met kortparkeren van 2 uur (maximum)
 • uitbreiding betaald parkeren in zone C1 en C2 (zones C3 en C4 volgen in 2024)
 • tijdelijke fietsvoorzieningen realiseren zoals fietsvlonder en pop-up-stallingen

Een overzicht van de maatregelen staat in de bijlage bij de collegebrief van december 2020.

Tot aan 2030  worden andere maatregelen uit de Parkeervisie ingevoerd, zoals:

 • zonering in wijken rond centrum (zone B) aanpassen
 • dubbeltjestarief in zone B2 afschaffen, behalve bij winkelgebieden en bedrijfsterreinen
 • tijden en dagen van betaald parkeren in zone B1 en zone B2 aanpassen
 • meer buurtstallingen en fietsboxen
 • extra fietsnietjes in de openbare ruimte
 • parkeervoorzieningen aan de rand van de stad – zogenaamde hubs – realiseren
 • invoering wachtlijst bewonersparkeervergunning zone A (centrum)
 • grootschalige fietsenstallingen in stationsgebied en centrum uitbreiden
 • reguleringsgebied fietsparkeren naar centrum uitbreiden
 • eerste 24 uur gratis fietsparkeren in fietsenstallingen rond station invoeren

Planning

Uitbreiding weesfietszone naar de hele stad

Januari 2024

Uitbreiding betaald parkeren (afronding)

Eerste helft 2024

Invoeren wachtlijst bewonersparkeervergunning zone A (centrum)

Voorjaar 2024

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en levenskrachtige binnenstad door de rol van de geparkeerde en rijdende auto...