Handhavingsverzoek

Denkt u dat er regels worden overtreden die te maken hebben met bouwen, milieu of ruimtelijke regels (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)? En hebt u daar zelf direct last van? Dan kunt u een melding doen of een handhavingsverzoek indienen.

Eerst praten of een melding doen

Probeer eerst in gesprek te gaan met de persoon tegen wie u een handhavingsverzoek wilt indienen. Dit levert vaak meer op. Komt u er samen niet uit dan kunt u anoniem een melding doen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u alsnog officieel een handhavingsverzoek indienen. 

Handhavingsverzoek doen

Als u een officieel handhavingsverzoek wilt indienen, dan heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Datum en uw handtekening. (Als het verzoek door meerdere personen wordt gedaan, alle namen en handtekeningen meesturen). 
  • Duidelijke omschrijving van de volgens u illegale activiteit(en) met adres of locatie.

U stuurt uw handhavingsverzoek per post naar de gemeente, of u levert het af bij het Stadskantoor.

Verzoeken die niet volledig zijn, of via e-mail of het contactformulier worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

  • U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. Dat betekent dat u direct bij de situatie bent betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman een grote schuur bouwt zonder vergunning. Gaat het om iemand verderop in de stad, dan bent u meestal geen belanghebbende.
  • De gemeente streeft ernaar uw verzoek binnen 8 weken te behandelen, maar deze termijn kan wanneer dat nodig is voor het onderzoek naar de zaak, worden verlengd.
  • Na ontvangst van het verzoek gaat de gemeente onderzoeken of er inderdaad regels zijn overtreden en of de gemeente daartegen moet optreden.
  • Na het onderzoek van de gemeente krijgt u een brief met daarin de beslissing over uw verzoek. De gemeente kan bepalen om te handhaven,bijvoorbeeld met een last onder dwangsom (verplichting om iets te doen of juist te laten) of door de overtreding zelf ongedaan te maken, maar kan ook besluiten om niet te handhaven.
  • Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen. Ook de overtreder kan bezwaar maken tegen het besluit. De behandeling van het bezwaar en daarna het beroep, kan jaren duren.