Kaders voor Leiden 2040

Deelproject van Leiden 2040

Een stad staat niet stil. De afgelopen jaren zijn al veel ontwikkelingen in gang gezet en vastgelegd. Het college van B en W heeft in kaart gebracht wat de vertrekpunten zijn voor de toekomst van Leiden. In de vertrekpunten zijn ook de resultaten uit eerdere gesprekken met de stad opgenomen. Deze vertrekpunten staan niet meer ter discussie tijdens de Week van het Stadsgesprek Leiden 2040.

Hieronder staan de vertrekpunten in het kort uitgelegd:

Thema: Leiden in het hart van Holland

 • Leiden is centrumstad van een grotere regio in het Hart van Holland
 • Verstedelijking vindt plaats in bestaand stedelijk gebied
 • We versterken de landschappen: robuust, open en verbonden; verbonden met elkaar en met het stedelijk gebied.

Thema: Stad van Kennis, Cultuur en Historie

 • De ontwikkelingsvisie ’Leiden, Stad van ontdekkingen’ met de pijlers ‘Internationale kennis’ en ‘historische cultuur’ blijft als basis staan voor Leiden 2040. De historie van Leiden gebruiken we als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen
 • Leiden blijft zich ontwikkelen en daarmee floreren als internationale kennisstad
 • Campusgebieden uitbreiden en onderdeel maken van de stad; ‘brains’ en ‘handen’ worden beter verbonden
 • Beschermen en versterken van cultuurhistorische kwaliteit en erfgoed.

Thema: Gezonde stad

 • De leefomgeving beschermt én bevordert de gezondheid
 • Openbare ruimte is beweegvriendelijk en voor iedereen toegankelijk
 • Er is in iedere buurt ruimte om te spelen, bewegen, sporten. Wijksportparken zijn multifunctioneel.

Thema: Sociale en veilige stad

 • Iedereen doet mee in Leiden.
 • Voorzieningen en ondersteuning zijn nabij en goed bereikbaar.
 • De openbare ruimte is heel, schoon, veilig en voor iedereen toegankelijk.

Thema: Aantrekkelijke woonstad

 • Iedereen kan wonen in een aantrekkelijke, duurzame en leefbare omgeving
 • Genoeg geschikte en betaalbare woningen voor huidige en toekomstige inwoners
 • De doelstelling is dat van de totale nieuwbouw per saldo 30 procent sociale woningbouw is
 • De doelstelling is dat sociale woningbouw niet wordt geclusterd maar gemengd.

Thema: Economisch vitale stad

 • Ruimte bieden aan bestaande en toekomstige duurzame economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van deze bedrijven.
 • De historische binnenstad conserveren én ontwikkelen.
 • Behoud levendige winkelgebieden en vitale wijkwinkelcentra.
 • De regionale doelstelling is dat het aantal hectares bedrijventerreinen in de economie 071-regio in stand blijft.
 • Groei van werkgelegenheid moet iedereen ten goede komen, van onze kenniswerkers tot Leidenaren in de bijstand.

Thema: Groene waterstad

 • Aanpassing aan klimaatverandering, met meer groen en water in de stad.
 • Beter benutten van recreatieve waarde van het water, openbaar maken van waterlopen.
 • Versterken groene hoofdstructuur.
 • Meer bomen en ander groen in de stad.
 • Waterstructuur benutten als kwaliteitsdrager voor nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Thema: Circulaire en klimaatneutrale stad

 • Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.
 • Verstedelijking combineren met verduurzaming.
 • Meer gebruik van duurzaam opgewekte energie en emissievrij rijden.
 • Leiden doet mee in omslag naar volledig circulaire economie in 2050.

Thema: Verbonden en bereikbare stad

 • Fietser, voetganger en openbaar vervoer krijgen ruim baan.
 • Leidse ring benutten voor doorgaand autoverkeer.
 • Autoluwe en deels autovrije binnenstad.
 • Samenhangende aanpak voor verstedelijking, bereikbaarheid en parkeren.
 • Betere OV-verbindingen met Den Haag en Utrecht.
 • Opschalen Leiden Centraal tot hub van de internationale kennisregio.
 • Verbetering bereikbaarheid groene landschappen.
 • Leefbaarheid vergroten met gebruik van sensordata (“smart city-technologie”).

Thema: Stad op robuuste ondergrond

 • Bodem en ondergrond benutten voor aanpassing aan klimaatverandering en energietransitie.

Thema: Samenhang tussen straat, buurt, wijk, stad en regio

 • Projecten moeten op alle schalen (S, M, L en XL) kwaliteit toevoegen aan de stad; incidentele ontwikkelingen moeten aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor de omgeving en visa versa.
 • De gewenste combinatie van ambities en doelstellingen kan per plek verschillen.
 • De optelsom van ontwikkelingen in de afzonderlijke buurten sluit aan op de gewenste ontwikkeling van de gehele stad (en regio).

Documenten

Hoofdproject:

Leiden 2040

Denk en praat ook mee hoe Leiden er straks uitziet.