Plesmanlaan 100

Deelproject van De Mors

De locatie Plesmanlaan 100 (hoek Plesmanlaan/Haagse Schouwweg) is in eigendom van Urban Interest vastgoed. Urban Interest wil van het kantoorgebouw dat nu leegstaat, woningen maken.

In een eerder plan zou Urban Interest een woontoren aan het gebouw aan de Plesmanlaan 100 bouwen. Maar in het huidige plan worden er verdiepingen op het gebouw gezet om extra woningen te maken. Het plan gaat uit van 420 woningen, en ongeveer 700 m2 ruimte voor (dag)horeca en kantoorvoorzieningen. Er is parkeerruimte voor auto’s en fietsen op eigen terrein. Hiervoor wordt de bestaande parkeergarage verbouwd.

Stand van zaken

Het initiatief om het kantoorpand om te bouwen tot  woningen past niet in het bestemmingsplan en daarom moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. Begin 2021 is de Nota van uitgangspunten Plesmanlaan 100 vastgesteld na een participatietraject in het najaar van 2020. Hierna zijn de plannen verder uitgewerkt en in april 2021 in een participatietraject on-line (Corona-maatregelen) gepresenteerd. Urban Interest en de gemeente Leiden hebben hierna gewerkt aan het ontwerp-bestemmingsplan. Urban Interest heeft ook eind juli 2021 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De afgelopen periode hebben partijen tal van afspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. Ook zijn alle onderzoeken en stukken gereedgekomen voor het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunning.

Gelijktijdige procedures

Het college heeft besloten voor de plannen Plesmanlaan 100 de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. Dit houdt in dat het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en andere vergunningsaanvragen en besluiten tegelijkertijd ter inzage liggen en dat ook de zienswijzen in samenhang worden behandeld.

Ruimtelijke procedures

Op 27 juni 2023 heeft het college ingestemd met de ter visie legging van de ontwerpvergunning en het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Plesmanlaan 100 en de ontwerp omgevingsvergunning worden na publicatie, vermoedelijk op 6 juli 2023 voor de duur van 6 weken ter visie gelegd. Het staat een ieder vrij een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan of op de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen in samenhang behandeld en met het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting is dit begin 2024.

Parkeren

Door de bestaande constructie (hoogte, kolommen) kan de parkeergarage niet helemaal voldoen aan de NEN-normen 2443 openbare parkeergarage. Om het aantal parkeerplaatsen tenminste gelijk te houden, heeft de ontwikkelaar gevraagd om van deze standaard NEN-normen 2443 te mogen afwijken. Het college is hiermee akkoord gegaan. Hierdoor kunnen er meer parkeerplaatsen worden aangelegd of behouden blijven in de te verbouwen parkeergarage en kan deze nog goed gebruikt worden door bezoekers en bewoners.

Openbare ruimte Verbeekstraat

De gemeenteraad wil eind 2023, begin 2024 voorafgaand aan het behandelen van het bestemmingsplan Plesmanlaan 100 een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Verbeekstraat kunnen behandelen. Hiervoor is in 2021 door de gemeente een participatietraject georganiseerd. De gemeente voert regie op dit project. Meer informatie over de openbare ruimte Verbeekstraat is te vinden op de projectpagina Verbeekstraat.

Denk en doe mee

Alle ontwerpbesluiten (het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en andere vergunningsaanvragen en besluiten) zullen op een later moment gelijktijdig bekendgemaakt worden en ter inzage worden gelegd. In de zienswijzeperiode kan wie dat wil, een zienswijze tegen het plan indienen.

Na beantwoording van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan en de zienswijzennota door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Als zij het bestemmingsplan vaststellen, kan de vergunning behandeld worden. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.

Planning en projecten

Plannen vrijgeven voor indienen zienswijzen

18 augustus 2023

Vaststellen Ontwerpbestemmingsplan door de raad

begin 2024

Start bouw

2025

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

De plannen zijn te bekijken op de website van Urban Interest. Voor vragen of opmerkingen over de website van Urban Interest en de plannen voor Plesmanlaan 100 kunt u contact opnemen met Urban Interest: 070 312 28 22 of info@urbaninterest.nl.

Documenten

Hoofdproject:

De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.