Verslag overleg wijkvoorzitters en gemeente

12 januari 2021

Datum: 21-9-2020

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Teams

Dit document is het verslag van een overleg op 21 september. Tijdens het overleg kwamen ook vragen naar voren over een integrale visie. Daarom is in dit verslag ook te lezen op basis van welke visie de verdere planuitwerking is gebaseerd. Daarnaast geven we alvast antwoord op een aantal gestelde vragen.

Update ontwikkelingen

Er zijn twee ontwikkelingen binnen dit project: Pike  (Locatie A1+A2) en Barthen (Locatie B3 en C). De ontwikkelingen zijn van elkaar losgekoppeld,  omdat blijkt dat deze in tijd uit elkaar lopen én los van elkaar gezien kunnen worden. Dit neemt niet weg dat in de verdere participatie beide ontwikkelingen meegenomen worden. De kinderopvanglocatie blijft voorlopig in deze vorm gehandhaafd omdat er nog geen alternatieve locatie voor is.

Ontwikkeling Pike 

Momenteel wordt voor de ontwikkeling van Pike op verschillende niveaus de haalbaarheid onderzocht. Er zijn twee varianten, waarvan de eerste alleen het bedrijventerrein betreft en de tweede het bedrijventerrein gecombineerd met een boulderhal. Er wordt vanuit de gemeente bekeken of het bestemmingsplan inclusief boulderhal technisch en op langere termijn wenselijk is. De boulderhal, afkomstig van de Rooseveltstraat, is op zoek naar een nieuwe locatie en via de gemeente in contact gebracht met Pike om mogelijkheden te onderzoeken.

Aandachtspunten die vanuit de wijkvereniging daarbij worden aangegeven zijn:

 • Verkeersstroom – Welke verkeersstromen brengt dit met name met zich mee?
 • Doelgroep – Wat voor soort bezoekers?
 • Hoogte en bestemming – De hoogte en vormgeving spelen een rol en welke bestemming krijgt het als de boulderhal er niet meer zit.
 • Ga niet de omwonenden benaderen of zij wel/geen boulderhal willen als dit geen invloed heeft op de keuze.

Vervolg participatietraject 

Stap 1: Update van de ontwikkelingen en invulling openbare ruimte.

 • Hoe gaan we inkleden
 • Hoe kunnen we het trapveld het beste positioneren
 • Positionering van de ontsluiting.

Stap 2: Update van de ontwikkeling en fysieke ontwikkeling bebouwing

Vragen en opmerkingen

 • Zorgen over de toegangsweg in combinatie met het zebrapad wat links daarvan ligt.
 • Kan de ontsluiting niet verder naar links geplaatst worden en i.p.v. een kruispunt 2 T-splitsingen?
  • Kruispunt in principe veiliger dan 2 wegen die niet haaks op elkaar aansluiten
 • Hoeveel druk is er op de vereniging van eigenaren van het bedrijventerrein aan de achterkant uitgeoefend?
  • De reactie vanuit de VVE was negatief en aangezien het eigen terrein is, hebben we daar als gemeente in beginsel hier verder geen invloed op. Daarnaast maakt het hoogteverschil  het ook lastig om te ontsluiten via die weg en is het voor de grote aantallen fietsers over de Stadspolderweg onwenselijk.
 • Waarom wordt het pand nu niet meegenomen van de kinderopvang en zou het niet beter zijn om het gehele gebied/breder te bekijken? Wijkvertegenwoordigers missen visie en zouden daar graag bij betrokken willen worden in plaats van elke keer losse stukjes.
 • Er is eerder onderzocht of deze op Locatie A1 kan terugkomen maar dit blijkt niet mogelijk wegens geur- en geluidscontouren. Er wordt bekeken of het pand een plek kan krijgen binnen Fase 2, maar hiervoor wordt nog een aanbesteding opgesteld. Daarnaast zijn dit geen gronden van de gemeente. Op korte termijn is hier dus geen oplossing voor. Vanuit de afdeling vastgoed wordt ook nog gekeken of er binnen het gebied een andere locatie is waar de kinderopvang terecht kan.
 • Wat brengt de Poelgeesterbrug aan verkeersstroom met zich mee?
 • Hiervoor doen we intern navraag en we komen hier op  terug. Na navraag bij de betrokken verkeerskundige kunnen we hierbij de volgende terugkoppeling geven: 
  • De positionering, vormgeving en materialisatie van de aansluiting op het Trekvaartplein (Muzikantenstraat) is zodanig, dat deze niet uitnodigend is voor sluipverkeer. Daarnaast wordt de Haarlemmerweg als een fietsstraat ingericht bij uitvoering van het project Haarlemmerweg en wordt daarmee ook doorgaand verkeer ontmoedigd. Zie ook de pagina Brug Poelgeest.
 • De participatie onderwerpen zijn vrij summier en zouden ook via de wijkvereniging kunnen lopen. Daarnaast wordt gevraagd de wijk verder helder en duidelijk te informeren over de ontwikkelingen. Waaronder toe te lichten wat er met het trapveldje gebeurt.
 • Momenteel wordt het trapveld niet goed onderhouden waardoor het gras/onkruid hoog staat. We nemen dit mee en zullen dit intern uitzetten om te herstellen. We kunnen alvast de volgende terugkoppeling geven:
  •  Voor de verdere benodigde onderzoeken van kavel A1/A2 zal het terrein toegankelijk gemaakt worden. De partij die dit gaat doen neemt ook meteen het onderhoud van het trapveld mee.  
 • Tip, er is een besloten facebook pagina voor Groenoord. Gemeente kan via Drieske ook berichten laten posten om te polsen hoe er tegen bepaald onderwerpen aangegeven wordt.
 • Tot slot geven de wijkverenigingen mee dat het belangrijk is om de verkeersstromen in z’n totaliteit te zien met alle (nieuwe) ontwikkelingen. Men is huiverig dat dit sterk zal toenemen en de ontsluiting via de Hallenweg verslechterd. Met name het verzoek om Fase 2 niet via de wijk te ontsluiten.
  • De gemeente wenst ook een tweede ontsluiting aan te leggen. De uiteindelijke keuze zal gemaakt worden op basis van verkeersstromen mede ten gevolge van ontwikkelingen vanuit het grotere gebied. Met name de Willem de Zwijgerlaan behoeft hier de nodige aandacht.

Visie

Naar aanleiding van het overleg op 21-9 sturen geven we hierbij puntsgewijs aan wat er qua visie voor dit gebied is vastgelegd. Hierin voorziet het Leiden Groenoord Masterplan 2016 d.d. 22 september 2016.

Op basis van het Masterplan is Groenoord op te delen in verschillende deelgebieden en ontwikkellocaties (zie hieronder of bladzijde 27 van het Masterplan).

Proces

Omdat het gaat om verschillende grondeigendommen (gemeente grond, grond ontwikkelaar, erfpacht) loopt de ontwikkeling van de percelen niet gelijk op. De gemeente heeft aangestuurd op een gelijktijdig proces voor locatie  A1+A2 met de ontwikkeling van B3+C. De visie op dit gebied blijft gehandhaafd maar de nadere invulling op detailniveau zal per ontwikkeling bekeken moeten worden. Ditzelfde geldt ook voor veld A3. Helaas zorgt dit er ook voor dat reeds aangelegde ruimte opnieuw verplaatst moet worden. Dit is iets wat wij als gemeente liever ook niet zo zien. Het uitgangspunt daarbij is in ieder geval wel, om het vanuit de nieuwe situatie weer te verbeteren. Dat dit overlast en teleurstelling met zich meebrengt zien we en vinden we ook vervelend.

Hieronder volgen een toelichting en visie per deelgebied.

Locatie A1 (eigendom gemeente)

Veld A1 was gereserveerd voor de hulpwarmte centrale van NUON ten behoeve van het project Future Heat Leiden. Wanneer er geen gebruik zou worden gemaakt van deze locatie zou de reservering worden beëindigd en het gebied bestemd zijn voor bedrijven.

Locatie A2 (eigendom gemeente)

Voor dit veld is onderzocht of er statushouders voor een periode van 10 jaar geplaatst kunnen worden. Wanneer dit niet mogelijk was, zou bestemming in de vorm van een combinatie van maatschappelijke functies en/of combinatie met bedrijventerrein een uitkomst kunnen zijn en tot slot een bestemming als bedrijven. Na onderzoek blijkt dat beide, statushouders en maatschappelijke functies, vanwege o.a. bodemverontreiniging, geur- en geluidscontouren niet mogelijk is. Daarmee is het gebied dan ook uiteindelijk voor bedrijven bestemd.

Locatie A3 (eigendom gemeente)

Wanneer de maatschappelijke functies, ondergebracht in het VTV gebouw, zouden kunnen worden verplaatst naar locatie A2 of een andere plek binnen de gemeente, kan het VTV gebouw gesloopt worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat door o.a. geur en geluidscontouren veld A2 helaas niet tot de mogelijkheden behoort.

Het idee is om de maatschappelijke functies een plek te geven binnen het gebied. Als de maatschappelijke functies kunnen verhuizen dan wordt dit gebied bestemd voor wonen en werken. Met dit als uitgangspunt en een ontsluiting op de Gabriël Metzustraat (zoals opgenomen in het Masterplan) heeft dit geen invloed op de ontsluiting van kavel A1/A2.

Locatie B3 en C (Gedeeltelijk erfpacht en kavel derden)

De eigenaar Barthen heeft aangegeven te willen ontwikkelen en kijkt samen met de gemeente of ze het plan tot ontwikkeling kunnen brengen. In verband met verharding die hierbij wordt aangebracht zal watercompensatie moeten plaatsvinden, welke terugkomt in de Molenweide. We zien dit als kans om het gebied opnieuw in te richten. Ook wanneer de ontwikkeling van Barthen niet door zal gaan, heeft de gemeente de intentie om zich in te zetten de Molenweide  opnieuw in te richten.

Molenweide

Ondanks eerdere pogingen om dit gebied te voorzien van een inrichting met groen voor alle leeftijden waar de inwoners van Groenoord kunnen recreëren in de natuur, is het niet gelukt om dit tot stand te laten komen.

Zoals hiervoor beschreven zal de gemeente zich inzetten om (met participatie) dit gebied te herinrichten en voldoen aan het Masterplan. Uitgangspunt voor de inrichting is dat de molenbiotoop wordt gerespecteerd. Er kunnen dus geen hoge planten, struiken of objecten in de Molenweide geplaatst worden.