Vijf Meilaan 137 – terugkoppeling en uitnodiging bewonersbijeenkomst (2024-086)

8 april 2024, 10:34

Deze brief bevat veel informatie over het terrein tussen de Korte Vliet en de Johan Wagenaarlaan (adres: Vijf Meilaan 137). Daar staan nu verschillende verouderde (school)gebouwen. Op 27 februari maakte een deel van uw buurt kennis met de medewerkers van de gemeente en de organisaties die plannen hebben voor dit terrein. Met deze tweede brief willen we u vertellen wat er die avond opgehaald is. Daarnaast willen we u met deze brief uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst op maandagavond 22 april.

Bedankt vorige bijeenkomst

Afgelopen 27 februari waren ongeveer 25 buurtbewoners aanwezig op de kennismakingsbijeenkomst. Door de aanwezigheid en input van deze 25 bewoners hebben we de buurt beter leren kennen en zij ons. We willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst!

Als u tijdens de avond aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen blijven, ontvangt u deze brief ook per e-mail. Houd ook uw spambox in de gaten.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente Leiden wil op het terrein tussen de Korte Vliet en de Johan Wagenaarlaan (Vijf Meilaan 137) twee nieuwe gebouwen laten bouwen en een gebouw renoveren. De gemeente stelt wel voorwaarden. Zo stellen we eisen aan parkeren, openbare orde en groen in de buurt. De drie gebouwen op het terrein hebben verschillende eigenaren:

  • Scholengroep Leonardo da Vinci:  

Het huidige, wat hogere gebouw dat dwars op de Johan Wagenaarlaan staat, blijft staan. Hier zit nu de Internationale Schakelklas. Een internationale schakelklas (ISK) is een klas voor anderstalige leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar. Het belangrijkste doel van een ISK is het zo snel mogelijk aanleren van de Nederlandse taal, zodat leerlingen door kunnen stromen naar reguliere scholen.

Het gebouw wordt gerenoveerd en de leerlingen verhuizen tijdelijk naar een ander schoolgebouw. Daarna keren de schakelklassen terug.

  • Het Vlietland College (Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag):

De laagbouw (praktijklokalen) van het voormalige Visser ’t Hooft wordt gesloopt. Hier komt een nieuw schoolgebouw voor terug. Het Vlietland College (nu aan de Apollolaan) verhuist naar dit nieuwe gebouw en verlaat het huidige.

  • Stichting Fatih

Deze maatschappelijke stichting, gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving, bouwt een nieuw gebouw. Dat komt ongeveer op dezelfde plek als nu (noordkant van het terrein).

Verslag van de kennismakingsbijeenkomst op 27 februari

Tijdens de eerste helft van de avond hebben de vier bovenstaande organisaties zich voorgesteld. In de tweede helft stelden u/uw buurtgenoten zich aan ons voor met persoonlijke gesprekken en met behulp van kennismakingskaarten. De meeste aanwezigen lieten op de kaarten een reactie achter. In totaal bijna 100 reacties.

De organisaties lopen niet gelijk op in de uitwerking van hun plannen. Vooraf in de uitnodiging lieten we weten dat we nog niet overal een antwoord op hebben. Er zijn ook nog geen vergunningen aangevraagd. Sommige bewoners vonden het prettig dat we al in deze fase langs kwamen om kennis te maken. Anderen hadden toch meer informatie willen hebben.

Ingebrachte punten Alle reacties, die op de kennismakingskaarten zijn geschreven, zijn in thema’s verdeeld. Ongeveer de helft van de punten zijn vragen. De andere helft zijn aandachtspunten/zorgen. Die gaan bijna allemaal over ervaren overlast (verwachte en huidige verkeers-/ parkeeroverlast en overlast van jongeren) en een gevoel van onveiligheid. Hieronder een algemene opsomming. Mocht u alle genoemde reacties van uw buren willen lezen, dan kan dat op een volgende bijeenkomst. De namen en reacties zijn los gekoppeld en dus niet herleidbaar tot individuele personen.

Vragen om informatie

Achtergrond plannen

Waarom deze plannen, wat is het doel van de (nieuwe) panden?

Planning

Planning van de 3 losse (ver)bouwplannen

Inclusief de mogelijkheden wanneer inspraak mogelijk is op vergunningen.

Sloop- en bouwwerkzaamheden

Hoe gaat het bouwverkeer rijden? Hoe gaat het heien?

Ontwerp Vlietland College & stichting Fatih Hoe hoog worden de nieuwe gebouwen?

Groen

Blijft het bestaande groen om het terrein heen bestaan? Is het schoolplein geschikt als openbaar groen?

Aandachtspunten/zorgen

Leefbaarheid algemeen

Kan de buurt een extra school wel aan? Past dat wel?

Leerlingen

Vandalisme en zwerfaval. Een melding van een bewoner (bij politie of school) lijkt weinig tot geen effect te hebben. Roken mag niet op schoolplein, dus dat doen leerlingen in de wijk.

Parkeren

Zorgen om parkeerdruk, vooral bij avond- en weekendactiviteiten.

Verkeer

Hoe gaan de scholieren naar school fietsen? Komt er meer autoverkeer in de wijk door meer leerkrachten en leveranciers? De straten rondom het gebied vinden bewoners te smal voor meer verkeer.

Antwoorden

We zijn op dit moment bezig om zoveel mogelijk antwoorden te verzamelen op de vragen die tijdens de avond ingebracht zijn. Een aantal van de vragen en antwoorden kunnen we al aan u toesturen per mail. Zie hieronder hoe u zich voor de e-mails kunt aanmelden.

Vervolgbijeenkomst

De antwoorden op uw vragen en aanvullende inhoudelijke informatie willen we met u doornemen.
Daarom nodigen Scholengroep Leonardo da Vinci, Het Vlietland College, stichting Fatih en de gemeente Leiden u uit voor een vervolgbijeenkomst:

Datum: 22 april

Tijd: 18:45 uur inloop, 19.00u start

Locatie: Vijf Meilaan 137, 2324 VV Leiden (via het schoolplein)

Programma & aanmelden 22 april

Na een terugkoppeling van de vorige avond op 27 februari kunt u uiteen langs tafels waar u meer gericht informatie krijgt. Koffie en thee staan voor u klaar.

Om te weten hoeveel stoelen en kopjes we klaar moeten zetten, vragen we u vooraf aan te melden via j.kort@leiden.nl.

Globale planning

Tijdens de bijeenkomst op 27 februari vroegen bewoners om de planning. Dit jaar werken de vier organisaties aan de voorbereidingen van de bouwplannen. De sloop staat al wel dit jaar gepland. Hieronder de planning op dit moment. Doordat er nog veel uitgezocht moet worden kan onderstaande planning veranderen. Wanneer de planning meer definitief is en er data bekend zijn, ontvangt u daar een update per e-mail voor.

Aanvraag vergunning door Vlietland College bij de gemeente: 2e kwartaal 2024
Verwachte start sloop van de laagbouw (‘t Metrum) door de gemeente: vanaf 3e kwartaal 2024
Verhuizing stichting Fatih naar tijdelijke locatie: 4e kwartaal 2024
Aanvraag vergunning verbouwing door scholengroep Leonardo da Vinci: eind 2024
Verwachte start bouw Vlietland College: Inrichting bouwplaats 1e kwartaal 2025, start bouw 2e kwartaal 2025
Verwachte start verbouwing gebouw Internationale Schakelklas Leonardo da Vinci: Inrichting bouwplaats 3e kwartaal 2025, start verbouwing 4e kwartaal 2025
Verbouwde gebouw Internationale Schakelklas en nieuwe Vlietland College in gebruik     Eind 2026. Stichting Fatih volgt later (planning nu nog niet bekend)

Stukken

Een paar bewoners vroegen per mail om (beleids)stukken te ontvangen. Omdat de plannen nog aan het begin staan, zijn er nog weinig vastgestelde documenten. De documenten die wel vastgesteld zijn, zoals het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en de Herwaardering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2023-2032, ontvangen alle personen op de e-maillijst digitaal.

Opgeven mailadres

E-mails zijn sneller en makkelijker dan brieven. Bovendien kunnen we via de mail digitale informatie sturen. Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van de drie projecten? Of heeft u op 27 februari nog géén toestemming gegeven om uw mailadres te gebruiken, maar wilt u dat wel? Mail dan naar j.kort@leiden.nl. Dan voegen we u toe aan de e-maillijst voor updates.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem contact op met het projectteam via Julius Kort, j.kort@leiden.nl of bel met de gemeente Leiden via 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Peter Heijmen
Projectleider Gemeente Leiden

Mede namens:
Wim van der Veer – Rector & directeur ISK Scholengroep Leonardo da Vinci  
Willem Punt – Rector Vlietland College
Fatih Yilmaz – Stichting Fatih