Grote investeringen in Leiden Zuidwest: duurzame wijkvernieuwingen voor Boshuizen, Fortuinwijk Noord en Zuid

16 mei 2024, 14:13

Het versterken van de leefbaarheid is de rode draad in het Beleidsakkoord ‘Samen Leven in Leiden’. Groene, gezonde wijken zijn daarbij de basis: wijken waar je fijn woont, veilig over straat kunt, uitgenodigd wordt om te bewegen en waar volop ruimte is voor stadsnatuur. Maar ook wijken die voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering: waar je in een stortbui droge voeten houdt en in hete perioden voldoende schaduw is. Daarom kiest Leiden, zoals het Beleidsakkoord in haar eerste hoofdstuk benadrukt, voor een heldere groene koers. Dat betekent dat we kiezen voor klimaatadaptieve wijken, groene straten, meer biodiversiteit. Een veilige, gezonde omgeving. Leiden heeft daarin al grote stappen gezet, onder andere door de aanpak van de duurzame wijkvernieuwingen. We pakken door en zijn aanbeland bij de volgende wijken die we duurzaam vernieuwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het kaderbesluit duurzame wijkvernieuwingen Boshuizen, Fortuinwijk-Noord en Fortuinwijk-Zuid vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

De duurzame wijkvernieuwingen in Leiden zijn volop in uitvoering: in steeds meer wijken zijn de werkzaamheden voor de vervanging van de riolering en het vernieuwen van de openbare ruimte in volle gang. Met alle kennis en ervaring die is opgedaan, maakt de gemeente plannen voor nieuwe duurzame wijkvernieuwingen. Zo ook voor de wijken Boshuizen, Fortuinwijk-Noord en Fortuinwijk-Zuid. Leiden investeert bijna 66 miljoen om deze wijken voor te bereiden op de toekomst, en geeft hiermee de leefbaarheid een flinke impuls.

Nieuwe wijkvernieuwingen

In de wijken Boshuizen, Fortuinwijk-Noord en Fortuinwijk-Zuid is de riolering na ongeveer zestig jaar aan vervanging toe. Hier ligt nu een gemengd rioolstelsel waar zowel het vuilwater als het regenwater in wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor het relatief schone regenwater. Zo gaat straks alleen het vuilwater naar de zuivering, het regenwater stroomt in de sloten in de wijk. Daarnaast wordt er ondergronds ruimte gereserveerd voor een toekomstig warmtenet.

De gemeente maakt werk met werk. Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden helemaal open moeten, benutten we de kans om ook boven de grond de openbare ruimte te vernieuwen. Straten en stoepen worden klimaatadaptief ingericht, zodat de wijk straks bestand is tegen weersextremen zoals hevige regenval en langdurige perioden van droogte en hitte. Waar mogelijk wordt bovendien extra groen aangelegd en wordt de biodiversiteit vergroot. Bij de herinrichting worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Door werkzaamheden te combineren bespaart de gemeente geld en wordt bewoners onnodige overlast bespaard.

Ruimte voor kwaliteit, ruimte voor bewoners: integraal en samen ontwerpen

Het maken van een integraal ontwerp voor de wijken is een intensief proces. Zowel boven- als ondergronds is het een puzzel om de verschillende opgaven in te passen. Ondergronds moet het ontwerp ruimte bieden aan de riolering, kabels en leidingen, een ruimtereservering voor het warmtenet, maar ook nieuwe en bestaande boomwortels. Bovengronds moeten in het bestaande profiel de weg, stoepen, parkeerplaatsen en extra groen een plek krijgen. Door al deze ruimtevragers in het ontwerp te combineren ontstaat een integraal ontwerp. Het projectteam gaat met een schouwronde voorafgaand aan het ontwerpproces en meedenksessies bij het schetsontwerp en voorlopig ontwerp met de bewoners in gesprek om samen te onderzoeken wat de wensen en ideeën zijn voor de wijk. Zo borgen we dat de ontwerpen zowel technisch uitvoerbaar als voor bewoners herkenbaar zijn.

Proces

Na het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad, naar verwachting in juni dit jaar, wordt een apart uitvoeringsbesluit voorbereid. Volgens planning zal de uitvoering in Fortuinwijk-Noord starten in 2026, in Fortuinwijk-Zuid in 2027 en in Boshuizen in 2028.