Bestemmingsplan ter inzage

Op deze pagina kunt u de ruimtelijke plannen en besluiten zien die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven. Hebt u geen computer? U kunt de plannen ook digitaal komen bekijken op het Stadskantoor tijdens openingstijden

Inspraak in ruimtelijke ontwikkelingen

Voordat de gemeente of een andere bevoegde overheid definitieve beslissingen neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, hebt u inspraak. Dit heet ’ter inzage liggen’. U kunt een reactie geven op de plannen en besluiten die ter inzage liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (ontwerp) bestemmingsplannen of (ontwerp) omgevingsvergunningen.

Reactie geven op plannen: zienswijze

Wanneer de gemeente ruimtelijke plannen heeft, worden die een bepaalde periode ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met (een deel van) het plan? U kunt dit laten weten in een reactie. Dit heet een ‘zienswijze indienen’. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat. Bij elk plan staat op welke manier u een reactie kunt geven.

De volgende plannen liggen ter inzage:

Er liggen op dit moment geen bestemmingsplannen of aanvragen omgevingsvergunning ter inzage.

De formulieren waarmee u kunt reageren:

Reactie geven op net vastgestelde besluiten: beroep

Ook nadat de gemeente of een andere bevoegde overheid een definitieve beslissing neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, kunt u laten weten dat u het hier (deels) niet mee eens bent. Dit doet u bij vastgestelde besluiten bij de Raad van State. U kunt een reactie geven op de besluiten hieronder. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat.

Onderaan de pagina staat hoe u beroep kunt instellen en waar u rekening mee moet houden. 

Geldende bestemmingsplannen

Zie de pagina Wat is een bestemmingsplan?

Wanneer u het niet eens bent met een vastgesteld bestemmingsplan, kunt u tijdens de beroepstermijn beroep instellen bij de Raad van State: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Leg in uw reactie duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Beroep instellen is mogelijk voor:

  • iedereen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden uitgesteld. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, en iedereen die een zienswijze heeft ingediend en daarna beroep heeft ingesteld, kunnen ook vragen om een voorlopige voorziening. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Op sommige bestemmingsplannen is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit is terug te vinden in de officiële bekendmaking van het bestemmingsplan via de website www.officielebekendmakingen.nl. Als de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moet u in uw beroepschrift aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Noem in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.