Bestemmingsplan ter inzage

Op deze pagina kunt u de ruimtelijke plannen en besluiten zien die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven. Hebt u geen computer? U kunt de plannen en besluiten ook digitaal komen bekijken op het Stadskantoor tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak door te bellen met 14071 of via het contactformulier.

Inspraak in ruimtelijke ontwikkelingen

Voordat de gemeente of een andere bevoegde overheid definitieve beslissingen neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, hebt u inspraak. Dit heet ’ter inzage liggen’. U kunt een reactie geven op de plannen en besluiten die ter inzage liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (ontwerp) bestemmingsplannen of (ontwerp) omgevingsvergunningen. Ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve inhoud van de ruimtelijke plannen.

Reactie geven op ruimtelijke plannen: zienswijze

Wanneer de gemeente ruimtelijke plannen heeft, worden die een bepaalde periode ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met (een deel van) het plan? U kunt dit laten weten in een reactie. Dit heet een ‘zienswijze indienen’. U kunt een reactie geven op de plannen hieronder. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat. Bij elk plan staat op welke manier u een reactie kunt geven.

Ontwerp-omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Vinkweg

De ontwerp-omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Vinkweg met bijbehorende stukken (NL.IMRO.0546.OV000154-0201) ligt vanaf vrijdag 12 juli 2024 tot en met vrijdag 23 augustus 2024 ter inzage.

Niet eens met dit plan?

U kunt dit laten weten door een reactie te geven op de ontwerp omgevingsvergunning. Noem daarbij uw naam, ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Vinkweg ’ en het zaaknummer Z/23/3606493.

U kunt dit online doen:

reactie geven als inwoner

reactie geven als ondernemer

Of per post sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, ter attentie van het Cluster Stedelijke Ontwikkeling, Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 071.

Uitleg

De aanvraag omgevingsvergunning is het maken van een definitieve ontsluiting van de woonwijk ‘Het Fortuyn van Voorschoten’ op de Vinkweg, Leiden. De Vinkweg sluit aan op de Leidseweg en Haagweg/Stevenshofdreef.

Het plangebied ligt deels binnen de gemeentegrenzen van Voorschoten en deels binnen de gemeentegrenzen van Leiden. De definitieve ontslutingsweg maakt deel uit van het project Herinrichting Groote Vink, nu er ook herinrichtingsplannen zijn voor een veiliger en groener kruispunt Leidseweg-Haagweg-Vinkweg.

Omdat de aanvraag voor 1 januari 2024 (inwerkingtreding van de Omgevingswet) is ingediend, is de uitgebreide procedure op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo van toepassing.

Ontwerp-omgevingsvergunning Lorentzhof fase II (Z/23/3618107)

De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Lorentzhof fase II’ (NL.IMRO.0546.OV00157-0001) ligt vanaf vrijdag 28 juni 2024 tot en met vrijdag 9 augustus 2024 ter inzage.

Niet eens met dit bouwplan?

U kunt dit laten weten door een reactie te geven op de ontwerp omgevingsvergunning. Noem daarbij uw naam, ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Lorentzhof fase II’ en het zaaknummer Z/23/3618107.

U kunt dit online doen:

reactie geven als inwoner

reactie geven als ondernemer

Of per post sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, ter attentie van het Cluster Stedelijke Ontwikkeling, Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 071.

Uitleg

Het plan gaat om de bouw van 70 woningen met een divers aanbod. Van de 70 woningen zijn 24 bestemd voor sociale huurwoningen, 36 koopwoningen voor stichting woongroepen oudere profburgwijk (SWOPB) en tot slot 10 eengezinswoningen. De grondgebonden woningen krijgen een bouwhoogte van afgerond 12,5 meter. Het appartementengebouw zal bestaat uit vier verdiepingen, waarbij de goot- en nokhoogte divers is opgebouwd. Het ‘middendeel’ van de bebouwing wordt gebouwd tot een goot- en nokhoogte van respectievelijk 12,39 en 17,75 meter.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vragen bij het Frontoffice Team Omgevingsvergunningen, Bargelaan 190, Leiden. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 14 071.

Ontwerp-omgevingsvergunning Haarlemmerweg 78 (Z/24/367655)

De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Haarlemmerweg 78’ (NL.IMRO.0546.OV000156-0201) ligt vanaf vrijdag 28 juni 2024 tot en met vrijdag 9 augustus 2024 ter inzage.

Niet eens met dit bouwplan?

U kunt dit laten weten door een reactie te geven op de ontwerp omgevingsvergunning. Noem daarbij uw naam, dat het gaat om ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Haarlemmerweg 78’ en het zaaknummer Z/24/367655.

U kunt dit online doen:

reactie geven als inwoner

reactie geven als ondernemer

Of u kunt reageren per post, door uw reactie te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden (ter attentie van het Cluster Stedelijke Ontwikkeling, Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 071.

Uitleg

De vergunningsaanvraag gaat om de verbouw van een onderdeel van de locatie molen/houtzagerij De Herder. Met de verbouw wordt er een woonhuis gemaakt. Op dit moment is het pand bestemd voor specifieke bedrijfsvoering.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij het Frontoffice Team Omgevingsvergunningen, Bargelaan 190, Leiden. Bekijk de openingstijden en overige contactgegevens. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071.

Reactie geven op net vastgestelde besluiten: beroep

Ook nadat de gemeente of een andere bevoegde overheid een definitieve beslissing neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, kunt u laten weten dat u het hier (deels) niet mee eens bent. Dit doet u bij vastgestelde besluiten bij de Raad van State. U kunt een reactie geven op de besluiten hieronder. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat.

Onderaan de pagina staat hoe u beroep kunt instellen en waar u rekening mee moet houden. 

Bestemmingsplan Humanities Campus

De gemeenteraad van Leiden heeft 13 juni 2024 het bestemmingsplan Humanities Campus (NL.IMRO.0546.BP00158-0302) gewijzigd vastgesteld.

Wijzigingen

Eerder heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan dat nu is vastgesteld, is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Deze wijzigingen staan in de Staat van Wijzigingen (download) die als bijlage bij het bestemmingsplan zit.

Niet eens met het bestemmingsplan?

U kunt de rechter vragen om het bestemmingsplan te beoordelen. Dit heet ‘beroep instellen’. Dit kan van zaterdag 29 juni 2024 tot en met vrijdag 9 augustus 2024.Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:

 • als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), of
 • als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerpbestemmingsplan.

Als u beroep wilt instellen, doet u dit door uw beroep per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroep moet het volgende staan:

 • uw handtekening;
 • uw naam en adres;
 • de datum van uw beroep;
 • de naam van het besluit waartegen u beroep instelt;
 • de reden van uw beroep.

Wanneer gaat het bestemmingsplan in?

Het nieuwe bestemmingsplan gaat gelden vanaf zaterdag 10 augustus 2024. Het bestemmingsplan wordt dan automatisch onderdeel van het omgevingsplan. Het is dan mogelijk dat er een vergunning wordt afgegeven voor de nieuwbouw. Dit kan ook terwijl de rechter nog niet een besluit heeft genomen over dit bestemmingsplan.

Voorlopige voorziening

Wilt u niet dat het bestemmingsplan meteen gaat gelden? En is het nodig dat de rechter daar snel een besluit over neemt (onverwijlde spoed)? Vraag dan vóór 9 augustus 2024 de rechter om een ‘voorlopige voorziening’.

U mag alleen om een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld. U kunt de rechter per brief vragen om een voorlopige voorziening. Stuur deze brief naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Uitleg

Het bestemmingsplan Humanities Campus geldt voor het gebied tussen het Arsenaalplein, de Arsenaalstraat, de Cleveringaplaats, het Paterstraatje en de Witte Singel. Dit gebied is het oostelijke gedeelte van de ‘Humanities Campus’ van de Universiteit Leiden. Hier staan op dit moment de gebouwen Reuvens en Lipsius. Deze gebouwen zullen gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw: Nieuw Reuvens en Lipsius Zuid. Daarnaast zal er een nieuw groen plein komen in het verlengde van de Doelensteeg. Hier is ook de mogelijkheid van een nieuwe brug over de singel in de plannen opgenomen. Een nieuw te bouwen vlonder verbindt het nieuwe groene plein en het te vergroenen Arsenaalplein tot een nieuw stuk van het Singelpark.

Informatie

Wilt u meer informatie? Bel dan met 14071 of vul het online contactformulier op de website van de gemeente in via www.leiden.nl/gemeente/contact.

Bestemmingsplan Woongebouw de Kopermolen

De gemeenteraad van Leiden heeft op 13 juni 2024 het bestemmingsplan ‘Woongebouw De Kopermolen’ ( NL.IMRO.0546.BP00178-0301) vastgesteld.

Niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan?

U kunt dit laten weten in een reactie op dit besluit. Dat heet ‘beroep instellen’. Dit kan tot en met 2 augustus 2024. Dit doet u door uw beroep per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. In uw beroep moet het volgende staan:

 • uw handtekening;
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • de naam van het besluit waartegen u beroep instelt en dat voor dat besluit de Crisis- en herstelwet geldt;
 • de redenen van uw beroep.

Uitleg

Het plan is onderdeel van de hele herontwikkeling van het winkelcentrum ‘De Kopermolen’ en de omgeving. Dit bestemmingsplan gaat over het bouwen van een woongebouw van 56 meter hoog. Dit woongebouw wordt aan de bestaande flat ‘De papiermolen’ gebouwd aan de kant van de Ketelmeerlaan.

Het was van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024 mogelijk om een reactie te geven over het ontwerp-bestemmingsplan. Daarop zijn 11 zienswijzen ingediend. Die zijn samengevat en beantwoord in de Zienwijzennota Woongebouw De Kopermolen. In de Zienwijzennota staat ook een overzicht van alle verschillen tussen het ontwerp-bestemmingsplan en het bestemmingsplan zoals dat nu is vastgesteld. De Zienswijzennota (download) is een bijlage bij het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Bizetpad

De gemeenteraad van Leiden heeft op 16 mei 2024 het bestemmingsplan ‘Bizetpad’ (NL.IMRO.0546.BP00192-0301) vastgesteld.

Wijzigingen

Ten opzichte van de ontwerpbesluiten, zoals deze ter inzage hebben gelegen, is het bestemmingsplan op een paar punten gewijzigd. Dit zijn een aantal ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen zijn vermeld in de Zienswijzennota Bizetpad (download).

Niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan?

U kunt een reactie geven op het bestemmingsplan. Dat heet ‘beroep instellen’. Dit kan van vrijdag 7 juni 2024 tot en met vrijdag 19 juli 2024.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Aan de rechtbank kunt u ook vragen om een voorlopige voorziening. Het besluit treedt in werking op de dag na de afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Wanneer gaat het bestemmingsplan in?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u een beroep hebt ingesteld, kunt u ook vragen om een voorlopige voorziening. Als u binnen de inzagetermijn een beroepsschrift én een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op uw verzoek is beslist.

Uitleg

Dit plan gaat over het gebied dat ligt tussen het Bizetpad, het Korte Vlietpad, de Cesar Franckstraat en het Prof. Dr. Leo Kannercollege. Het plan is het bouwen van 2 woongebouwen met in totaal maximaal 100 woningen. Daarvan is in ieder geval 81 sociaal en 15 middeldure huur. 10 à 20 procent van de woningen is bestemd voor speciale doelgroepen, zoals dak- en thuislozen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Naast het mogelijk maken van woningbouw, is het plan het park langs de Korte Vliet te versterken en het park meer bij de bestaande wijk te betrekken. Ook geeft de ontwikkeling de mogelijkheid om huisvesting voor scoutinggroepen te maken.

Geldende bestemmingsplannen

Zie de pagina Wat is een bestemmingsplan?

Wanneer u het niet eens bent met een vastgesteld bestemmingsplan, kunt u tijdens de beroepstermijn beroep instellen bij de Raad van State: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Leg in uw reactie duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Beroep instellen is mogelijk voor:

 • iedereen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden uitgesteld. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, en iedereen die een zienswijze heeft ingediend en daarna beroep heeft ingesteld, kunnen ook vragen om een voorlopige voorziening. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Op sommige bestemmingsplannen is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit is terug te vinden in de officiële bekendmaking van het bestemmingsplan via de website www.officielebekendmakingen.nl. Als de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moet u in uw beroepschrift aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Noem in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.