Bestemmingsplan ter inzage

Op deze pagina kunt u de ruimtelijke plannen en besluiten zien die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven. Hebt u geen computer? U kunt de plannen ook digitaal komen bekijken op het Stadskantoor tijdens openingstijden

Inspraak in ruimtelijke ontwikkelingen

Voordat de gemeente of een andere bevoegde overheid definitieve beslissingen neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, hebt u inspraak. Dit heet ’ter inzage liggen’. U kunt een reactie geven op de plannen en besluiten die ter inzage liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (ontwerp) bestemmingsplannen of (ontwerp) omgevingsvergunningen.

Reactie geven op plannen: zienswijze

Wanneer de gemeente ruimtelijke plannen heeft, worden die een bepaalde periode ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met (een deel van) het plan? U kunt dit laten weten in een reactie. Dit heet een ‘zienswijze indienen’. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat. Bij elk plan staat op welke manier u een reactie kunt geven.

Plannen waarop u kunt reageren:

Er liggen op dit moment geen bestemmingsplannen of aanvragen omgevingsvergunning ter inzage.

De formulieren waarmee u kunt reageren:

Reactie geven op net vastgestelde besluiten: beroep

Ook nadat de gemeente of een andere bevoegde overheid een definitieve beslissing neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, kunt u laten weten dat u het hier (deels) niet mee eens bent. Dit doet u bij vastgestelde besluiten bij de Raad van State. U kunt een reactie geven op de besluiten hieronder. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat.

Onderaan de pagina staat hoe u beroep kunt instellen en waar u rekening mee moet houden. 

Bestemmingsplan Bizetpad

De gemeenteraad van Leiden heeft op 16 mei 2024 het bestemmingsplan ‘Bizetpad’ (NL.IMRO.0546.BP00192-0301) vastgesteld. Naast online kunt u het plan ook op afspraak komen bekijken in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071 (optie 4).

Niet eens met de verleende vergunning?

U kunt een reactie geven op de verleende vergunning. Dat heet ‘beroep instellen’. Dit kan van vrijdag 7 juni 2024 vrijdag 19 juli 2024 7 juni 2024.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Aan de rechtbank kunt u ook vragen om een voorlopige voorziening. Het besluit treedt in werking op de dag na de afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Uitleg

Dit plan gaat over het gebied dat ligt tussen het Bizetpad, het Korte Vlietpad, de Cesar Franckstraat en het Prof. Dr. Leo Kannercollege. Het plan is het bouwen van 2 woongebouwen met in totaal maximaal 100 woningen. Daarvan is in ieder geval 81 sociaal en 15 middeldure huur. 10 à 20 procent van de woningen is bestemd voor speciale doelgroepen, zoals dak- en thuislozen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Naast het mogelijk maken van woningbouw, is het plan het park langs de Korte Vliet te versterken en het park meer bij de bestaande wijk te betrekken. Ook geeft de ontwikkeling de mogelijkheid om huisvesting voor scoutinggroepen te maken.

Wijzigingen

Ten opzichte van de ontwerpbesluiten, zoals deze ter inzage hebben gelegen, is het bestemmingsplan op een paar punten gewijzigd. Dit zijn een aantal ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen zijn vermeld in de Zienswijzennota Bizetpad (download).

Wanneer gaat het bestemmingsplan in?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u een beroep hebt ingesteld, kunt u ook vragen om een voorlopige voorziening. Als u binnen de inzagetermijn een beroepsschrift én een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op uw verzoek is beslist.

Omgevingsvergunning JOP Stevenspark

Omgevingsvergunning JOP Stevenspark (NL.IMRO.0546.OV00143-0301) ligt van vrijdag 26 april 2024 tot en met 7 juni 2024 ter inzage.

Niet eens met de verleende vergunning?

U kunt een reactie geven op de verleende vergunning. Dat heet ‘beroep instellen’. Dit kan van zaterdag 27 april 2024 tot en met vrijdag 7 juni 2024.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Aan de rechtbank kunt u ook vragen om een voorlopige voorziening. Het besluit treedt in werking op de dag na de afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Uitleg

De omgevingsvergunning gaat over het bouwen van een nieuwe jongeren ontmoetingsplek (JOP). De jongeren ontmoetingsplek is op een centrale plek in de wijk, in het Stevenspark. De JOP ligt op een steenworp afstand van het buurthuis, waardoor de jeugd in goede verbinding blijft met SOL (jeugd en jongerenwerk). Op deze manier krijgen de jongeren uit de buurt ook buiten een eigen plek.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij het Frontoffice Team Omgevingsvergunningen. Het is mogelijk om u te helpen bij het digitaal bekijken van de stukken bij een van de locaties van de gemeente Leiden. Hiervoor moet u wel een afspraak te maken via het secretariaat van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling 14 071. Zie ook onze contactpagina.

Geldende bestemmingsplannen

Zie de pagina Wat is een bestemmingsplan?

Wanneer u het niet eens bent met een vastgesteld bestemmingsplan, kunt u tijdens de beroepstermijn beroep instellen bij de Raad van State: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Leg in uw reactie duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Beroep instellen is mogelijk voor:

  • iedereen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden uitgesteld. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, en iedereen die een zienswijze heeft ingediend en daarna beroep heeft ingesteld, kunnen ook vragen om een voorlopige voorziening. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Op sommige bestemmingsplannen is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit is terug te vinden in de officiële bekendmaking van het bestemmingsplan via de website www.officielebekendmakingen.nl. Als de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moet u in uw beroepschrift aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Noem in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.