Onroerendezaakbelasting (OZB) en waardering onroerende zaken (WOZ)

Bent u de eigenaar van een woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland stelt de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond elk jaar opnieuw vast. Dit is de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde). 

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning, pand of grond? Of met de opgelegde belasting? Dan kunt u bezwaar maken.

De hoogte van de OZB is afhankelijk van 2 zaken:

  • De waarde van uw pand of woning.
  • De gemeentelijke tarieven.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)  stelt de waarde van uw pand of grond elk jaar vast. Daarvoor doet de BSGR een taxatie. Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). Hiervan krijgt u elk jaar een bericht (WOZ-beschikking). U kunt het taxatieverslag bekijken via MijnBSGR. Hiervoor hebt u DigiD nodig. In het taxatieverslag staat hoe de BSGR de waarde van uw woning, pand of grond heeft bepaald.

Via de website van de Rijksoverheid wozwaardeloket.nl kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen.

Berekening OZB

De BSGR gaat bij het vaststellen van de WOZ uit van de situatie per 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De waarde van uw woning (WOZ) is het uitgangspunt voor de berekening van de OZB die u betaalt. Verhuist u later in het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar OZB. Maar bij de overdracht van de woning of het pand verrekent de notaris het teveel betaalde bedrag.

De gemeente Leiden bepaalt de OZB-tarieven. De gemeente koppelt het tarief aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee bepaalt de gemeente ieder jaar de OZB. Hiervan krijgt u een aanslag.

Op de website van de BSGR staan de actuele OZB-tarieven.

WOZ-beschikking

Sinds 1 januari 2022 waardeert de BSGR alle woningen in Nederland op basis van de gebruiksoppervlakte. De BSGR vergelijkt de gebruiksoppervlakte van uw woning met de gebruiksoppervlakte van vergelijkbare andere woningen in uw gemeente om de WOZ-waarde vast te stellen.

Meer informatie daarover en over de WOZ-beschikking staat op de website van de BSGR.

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning (WOZ)? Of met de opgelegde onroerendezaakbelasting (ozb)? Dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Dit kan met DigiD of eHerkenning of schriftelijk. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Maakt u bezwaar? Dan moet u het aanslagbedrag betalen voor de vervaldag van de aanslag. Wilt u uitstel van betaling? Vraag hier dan om in uw bezwaarschrift. U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. Het bedrag dat volgens u wel klopt, betaalt u wel.

Gegevens

Wilt u bezwaar maken? Vermeld dan het nummer van de WOZ-beschikking of de ozb-aanslag waartegen u bezwaar maakt. Geef ook de reden van uw bezwaar aan.

Wanneer krijgt u bericht over uw bezwaar?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) doet uitspraak vóór 31 december van het jaar waarin u bezwaar hebt gemaakt.