Bestemmingsplan ter inzage

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen. Klik op de link om het bestemmingsplan digitaal in te zien.

Archief bestemmingsplannen

Hier vindt u een overzicht van alle bestemmingsplannen tot 1 maart 2018.

Bestemmingsplannen inzien

U kunt de bestemmingsplannen ook inzien bij de balies van het stadshuis en het Stadsbouwhuis tijdens openingstijden.

Reageren op een ontwerp bestemmingsplan?

Tegen een ontwerpbestemmingsplan kunt u gedurende de zienswijzentermijn een zienswijze indienen.

Een zienswijze indienen kan:

  • online (knop rechtsboven op deze pagina),
  • per brief aan de gemeenteraad (Postbus 9100, 2300 PC Leiden), onder vermelding van de naam van het plan en het zaaknummer,
  • mondeling (op afspraak, tel. 071-516 5828)

Reageren op een vastgesteld bestemmingsplan?

Wanneer u het niet eens bent met een vastgesteld bestemmingsplan, dan kunt u gedurende de beroepstermijn beroep instellen bij de Raad van State: postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep instellen is mogelijk voor belanghebbenden die:

  • tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan;
  • kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken;
  • beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.