Watergeuskade

De Watergeuskade is de projectnaam van het gebied vanaf Zoeterwoudseweg 11d (AutoXL) t/m Zoeterwoudseweg 5. Op deze plek wil ontwikkelaar FSD woningen en een aantal hoogwaardige bedrijfsruimten maken. FSD heeft een nieuw planconcept opgesteld en gedeeld met de omgeving en gemeente zodat het kan wordt getoetst aan eerder vastgestelde kaders zoals de Nota van Uitgangspunten en overig beleid.

Luchtfoto van het projectgebied Watergeuskade en wat straten daaromheen. Het projectgebied wordt aangegeven met een rode lijn.
Luchtfoto van het projectgebied Watergeuskade en wat straten daaromheen. Het projectgebied is het gebied binnen de rode rand.

Denk en doe mee

Leefbaarheid, duurzaamheid, soort woningbouw, parkeren en verkeer zijn belangrijke onderwerpen. De gemeente en ontwikkelaar FSD vinden het erg belangrijk dat ook omwonenden en andere belanghebbenden hun wensen en ideeën over dit plan kunnen geven. FSD heeft over dit plan overleg gehad met omwonenden en hun de kans gegeven mee te denken met het plan. De opbrengst aan reacties zijn meegewogen bij keuzes binnen het ontwerpproces. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van FSD. Onder 'toon oude items' kunt u verslagen van onder andere het participatieplan en bewonersavonden vinden. 

Het ontwerp bestemmingsplan, waarin ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan te vinden is, ligt vanaf vrijdag 3 februari 2023 ter inzage voor zes weken. Zie ook onze pagina 'Bestemmingsplan ter inzage'. 

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.