College van B&W geeft voorkeur aan nieuwbouwwoningen op plek Stadsbouwhuis

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor het scenario, waarin het Stadsbouwhuis gesloopt wordt en plaats maakt voor woningen. Dit brengt met zich mee dat het college het voornemen heeft het Stadsbouwhuis niet aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument.

Het definitieve besluit hiervoor neemt het college uiterlijk op het moment dat het kaderbesluit voor het project Energiepark ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden wordt. Dit is naar verwachting begin 2021.

Drie scenario’s

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek zijn de afgelopen weken drie scenario’s onderzocht door de gemeente, Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van marktpartijen voor de ontwikkeling van de locatie Stadsbouwhuis binnen de grenzen van het project Energiepark. Het betreft een scenario, waarbij het Stadsbouwhuis gesloopt wordt en vervangen wordt door nieuwbouw, een scenario, waarbij het Stadsbouwhuis deels behouden blijft en deels aangevuld wordt met nieuwbouwen een scenario, waarbij het Stadsbouwhuis behouden blijft en aangevuld wordt met nieuwbouw. Het college heeft nu gekozen voor sloop en nieuwbouw. Aanleiding voor het onderzoek, was een door de gemeenteraad bij vaststelling van de Gebiedsvisie aangenomen motie voor behoud van het Stadsbouwhuis. Daarnaast heeft de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) een aanvraag tot gemeentelijk monument ingediend.

Het college heeft de uitkomst van een digitale enquête, uitgezet door Nieuw Leids Bolwerk, meegewogen. Deze enquête is door 250 omwonenden en betrokkenen ingevuld. Daarnaast zijn andere aspecten meegewogen, zoals de culturele waarde van het Stadsbouwhuis en de vraag in hoeverre de scenario’s inspelen op de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten van de Gebiedsvisie voor het Energiepark. De resultaten van deze enquête en de volledige beoordeling van alle scenario’s zijn te raadplegen via de besluitenlijst van het college.

Compensatie woningen Doelencomplex

Op de plek van het Stadsbouwhuis moeten 33 woningen gecompenseerd worden voor de bewoners van het wooncomplex Doelensteeg (Doelencomplex) van woningbouwcorporatie de Sleutels. Dit is vastgelegd in de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving. De bouw van de Humanities Campus voor de Universiteit Leiden maakt sloop van het Doelencomplex noodzakelijk. De gemeente wil de bewoners van het Doelencomplex zo snel mogelijk duidelijkheid bieden.

Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling

Op 10 maart jl. heeft het college besloten gedurende een periode van zes maanden met het Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en de marktpartijen BPD, Steenvlinder en MBEG de haalbaarheid van de Gebiedsontwikkeling Energiepark te gaan verkennen. Deze partijen gaan nu in nauw overleg met woningcorporatie De Sleutels, de HVOL, de Vrienden van het Singelpark en overige betrokkenen uit de omgeving aan de slag met de uitwerking van de plannen voor het Stadsbouwhuis.