Energiepark e.o.

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen en het gebied te verbinden met omliggende delen van de stad.

Getekende indruk van het toekomstige  Ambachtsplein op de Energiepark.
Indruk van het toekomstige Ambachtsplein.

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad. Waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de woningbouwopgave, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Kaderbesluit

Het college heeft op 11 mei het Kaderbesluit Energiepark en omgeving vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In dit Kaderbesluit beschrijft de gemeente de kaders waarbinnen de plannen voor het Energiepark en omgeving verder worden uitgewerkt waarbij de kernwaarden Energiek, Gezond en Verbonden, centraal staan. Het is de bedoeling dat het gebied uitgroeit tot een plek om te wonen, te werken en te recreëren, met respect voor het industriële heden en verleden en al het moois dat het gebied te bieden heeft en waar rust en reuring te vinden is met een cultuurprogramma opgebouwd rond kennis, kunst en kunde.

Ontwikkelplan

Rond de zomer van 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders na het vaststellen van de gebiedsvisie Energiepark en omgeving besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Na acht maanden onderzoek en participatie is een ontwikkelplan hiervan de uitkomst. Het ontwikkelplan vormt de basis van het Kaderbesluit.

Energiek, verbonden en gezond

De kernwaarden die het beste vertellen waarom het Energiepark is wat het wil zijn en zal worden, zijn: energiek, verbonden en gezond. Deze kernwaarden geven richting aan de ideeën en plannen voor het Energiepark.
Langs de Maresingel komt een nieuw stadspark met ruimte voor diverse activiteiten, van sport, kleinschalige evenementen tot oude ambachten. Rond de 250 huur- en koopwoningen krijgen een plek aan de Langegracht. De gevel van Nieuwe Energie wordt ‘open gemaakt’ om aan te sluiten op het park en ruimte te bieden aan o.a. horeca. PLNT krijgt een plek in het gebouw. Maatschappelijke opvang de Binnenvest verhuist naar nieuwbouw elders in het gebied met de formele ingang aan de Langegracht. In en rond industrieel erfgoedgebouwen is ruimte voor kleinschalige culturele programma’s. Zo richten Leidse beeldend kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler, onder de naam EST hier een cultureel centrum in. Aan het Ambachtsplein, naast de oude Vuilverbranding waar brouwerij Pronck en steenhouwerij BamBam nu gevestigd zijn, komt een zogenaamd Makershuis. Ambachten krijgen hier een plek.

Op de website van het Nieuw Leids Bolwerk (nieuwleidsbolwerk.nl) vindt u een publieksversie ofwel (samenvatting) van het ontwikkelplan.

De volgende stap en participatie

Na vaststelling van dit Kaderbesluit door de gemeenteraad kan de volgende (ontwerp)fase van start gaan. Deze start met het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de ontwikkeling, en parallel hieraan een Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte. De verwachting is dat het bestemmingsplan najaar 2021 klaar is. Na vaststelling wordt het plangebied gefaseerd ontwikkeld. Vooruitlopend hierop worden activiteiten in en rond het Energiepark worden georganiseerd in het kader van ‘placemaking’. De gebiedsontwikkeling zal naar verwachting tussen de acht en tien jaar duren.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.