Energiepark e.o.

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen en het gebied te verbinden met omliggende delen van de stad.

Schets van de toekomstige situatie

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad. Waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de woningbouwopgave, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving vastgesteld. In deze gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. De opbrengsten van een uitgebreid participatietraject en onderzoek vormen de basis voor de gebiedsvisie. De gemeente organiseerde dit participatietraject om omwonenden en andere betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van het Energiepark en omgeving.

Betrokkenheid (markt)partijen bij ontwikkeling Energiepark e.o.

Nu de gebiedsvisie is vastgesteld, en de binnengekomen initiatieven voor het gebied vanuit de buurt en de markt beoordeeld zijn aan de hand van een beoordelingskader en er een keuze is gemaakt, kan de haalbaarheidsfase van de gebiedsontwikkeling van start gaan. Dit neemt een half jaar in beslag. Na afronding hiervan besluit het college of de geselecteerde marktpartijen ook in de toekomst verder kunnen samenwerken. Parallel hieraan start de gemeente met de ruimtelijke ordening procedure om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Ook werkt de gemeente aan het bestemmingsplan en Kaderbesluit.

Initiatieven

In 2019 is Nieuw Leids Bolwerk een nieuw buurtinitiatief, Buurtenergie genaamd, gestart samen met gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development, Steenvlinder (zelfbouw) en woningcorporatie de Sleutels. Op 17 juli 2019 hebben zij hun plan voor het Energiepark en omgeving  aan wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking, ruimte en wonen) aangeboden.

Het college heeft de raad, die Buurtenenergie prees, toegezegd om het gebiedsconcept van het Nieuw Leids Bolwerk te beoordelen en te betrekken bij de totstandkoming van het Kaderbesluit. Bij het Kaderbesluit zal het college de raad informeren op welke punten het plan van Nieuw Leids Bolwerk in het Kaderbesluit betrokken is.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.