Turkoois

Turkoois is de naam voor het nieuwbouwproject aan de Turkooislaan 131. Op deze plek komen 137 woningen, waarvan het grootste gedeelte sociale huur is. Eind 2020 heeft Portaal het project Turkoois overgenomen van de toenmalige ontwikkelaar, De Raad Vastgoed.

Nota van Uitgangspunten

In april 2019 stelde de gemeenteraad voor dit project een Nota van Uitgangspunten (pdf, 552 kb) vast. De nota geeft aan wat de uitgangspunten zijn, waaraan het bouwinitiatief moet voldoen. En geeft dus de mogelijkheden en grenzen aan voor de verdere uitwerking van de bouwplannen.

Computeranimatie van het gebied rond Turkooislaan 131 in een mogelijke nieuwe situatie.

Stand van zaken

Ontwerp gebouw

In het eerdere ontwerp van het project Turkoois was er nog geen goede oplossing voor parkeren. De opzet van het ontwerp is nu veranderd en de entree van het gebouw is verplaatst, om zo meer parkeerplaatsen op eigen terrein te maken. De aangepaste opzet voor het gebouw is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). Dit VO is besproken in een klankbordgroepbijeenkomst van 10 februari 2022. Met de reacties uit de klankbordgroep is het ontwerp aangepast. Dit ontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In de tweede helft van 2022 zal Portaal de omgevingsvergunning aanvragen. Bent u benieuwd naar het voorlopig ontwerp of de presentatie van 10 februari? Bekijk dan de website van Portaal

Ontwerp-bestemmingplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van vrijdag 21 januari t/m 4 maart ter inzage gelegen. Tijdens deze zienswijzeperiode kon iedereen die dat wilde, een reactie/zienswijze geven op het ontwerp-bestemmingsplan. De reacties worden nu beantwoord. De gemeente kijkt of bestemmingsplan met de inbreng van de reacties aangepast moet worden. Dan wordt het bestemmingsplan aan het college en daarna aan de gemeenteraad voorgelegd; zij nemen daar een besluit over. Naar verwachting kan de gemeenteraad in 2022 het bestemmingsplan vaststellen. De klankbordgroep Turkoois blijft bestaan om de stand van zaken van het bouwproject Turkoois te bespreken.

Openbare ruimte

De gemeente is in in 2021 met een rioleringsproject begonnen. Bij dit rioleringsproject wordt ook de openbare ruimte in de diverse woonbuurten van de Mors opnieuw ingericht. Het bouwplan Turkoois bestaat ongeveer uit het gebied binnen de omtrek van de bebouwing, aangevuld met de strook voortuinen. Het gebied dat daar buiten valt, is onderdeel van de openbare ruimte. De ruimte rondom het bouwplan Turkoois komt aan de beurt in de volgende fase van het rioleringsproject Hoge Mors, deel Maansteenpad, Smaragdlaan en Turkooislaan. Zoals de aanleg van een tiny forest, een mini-bosje met alleen planten- of boomsoorten uit eigen land. We zorgen ervoor dat het gebouw Turkoois, de directe ruimte in en om het gebouw/ complex en de openbare ruimte zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Sloop van het bestaande gebouw

Portaal zal eind maart of in april het bestaande gebouw slopen. Hier worden direct omwonenden nog over geïnformeerd.

Meer weten?

Direct omwonenden worden door woningcorporatie Portaal regelmatig via een persoonlijke brief of nieuwsbrief geïnformeerd. Op de projectenpagina van Portaal leest u de laatste informatie over de nieuwbouw.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.