Subsidie Impuls jongerencultuur

Hebt u een plan waarmee jongeren in Leiden deel kunnen nemen aan cultuur of zelf cultuur kunnen maken? En werkt u aantoonbaar samen met een partner binnen of buiten de culturele sector in Leiden? Vraag dan de subsidie Impuls Jongerencultuur aan. De gemeente ondersteunt met deze subsidie activiteiten die cultuurparticipatie van jongeren bevorderen. Deze regeling loopt tot en met 2024.

De focus ligt op jongeren tussen de 13 en 27 jaar oud.

Voorwaarden

 • De activiteiten geven jongeren de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur.
 • De activiteiten vinden plaats in Leiden in 2023 en/of 2024.

Aanvullend moeten de activiteiten voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • dragen aantoonbaar bij aan het welzijn van jongeren
 • zijn inclusief en betrekken en/of verbinden verschillende groepen jongeren in Leiden
 • worden  georganiseerd door jongeren of betrekken jongeren bij de organisatie
 • dragen bij aan het bestaan van repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en/of andere plekken in Leiden waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken.

Weigeringsgrond

 • Als uw activiteiten niet voldoet aan de voorwaarden, eisen en criteria uit deze regeling.
 • Als de financiële middelen van de aanvrager, inclusief de aangevraagde subsidie, onvoldoende lijken om de activiteiten uit te voeren.
 • Als het project op inhoud en/of kwaliteit te weinig verschilt van reguliere activiteiten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt. Of met de gemeente Leiden al subsidieafspraken heeft.
 • Als de activiteiten reguliere lespraktijken betreft. Met reguliere lespraktijken bedoelen we structurele kunst en cultuur lessen zoals reguliere muziek- of dansles.

Bekijk de hele regeling onder Wetten en regels.

Aanvragen

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden.

Er zijn twee indieningstermijnen:

 • voor 1 september 2023
 • voor 1 mei 2024

Aanvragen die te laat zijn voor de indieningstermijn 1 mei 2024 worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op. Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Documenten meesturen

Bij de aanvraag stuurt de aanvrager in ieder geval het volgende mee:

Een projectplan met daarin:

 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • de doelen en resultaten van de activiteiten, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
 • waar en wanneer de activiteiten plaatsvinden;

Een sluitende begroting met daarin:

 • inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten;
 • een overzicht van aangevraagde en/of reeds toegekende subsidies of vergoedingen voor deze activiteiten;
 • andere financieringsbronnen dan deze subsidieregeling, zoals inkomsten uit activiteiten of fondsen.

Subsidiebedrag

Het maximaal toe te kennen bedrag aan één initiatief bedraagt € 50.000.

Voor de eerste indieningstermijn, 1 september 2023, is een bedrag van € 385.000 beschikbaar. Voor de tweede indieningstermijn, 1 mei 2024, is een bedrag € 185.000 beschikbaar. Als het beschikbare bedrag van het eerste termijn niet is opgemaakt, wordt het restant toegevoegd aan het tweede termijn.

Hoelang duurt het?

U krijgt uiterlijk 13 weken na 1 september of 1 mei een brief waarin staat of u de subsidie krijgt. 

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Hebt u een vraag? Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel ons via telefoonnummer 14 071.