Vergoeding planschade of nadeelcompensatie aanvragen

Vindt u dat u (financiële) schade hebt door een ruimtelijk besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw woning of bedrijfspand minder waard wordt? Afhankelijk van het ruimtelijke besluit dat genomen is, kunt u een tegemoetkoming planschade of nadeelcompensatie aanvragen bij de gemeente.

Vóór 1 januari 2024

Lijdt u schade door een ruimtelijk besluit, waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd vóór 1 januari 2024? Of in het geval van een reguliere omgevingsvergunning een aanvraag die gedaan is vóór 1 januari 2024? Dan geldt de informatie op deze pagina.

Na 1 januari 2024

Voor alle andere situaties vragen we u eerst contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Voorwaarden

 • U doet de aanvraag binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel niet teruggedraaid kan worden, dit betekent dat de maatregel onherroepelijk is.
 • U kon de schade niet verwachten/voorspellen op het moment dat u eigenaar werd van uw onroerende zaak.
 • U kreeg de schade niet al op een andere manier vergoed.
 • Een planologische maatregel veroorzaakte de schade. Het gaat dan bijvoorbeeld om een nieuw bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
 • U betaalt € 300 voordat wij uw aanvraag behandelen. Als wij aan u planschade moeten vergoeden, krijgt u deze € 300 terug.

Aanvragen

Vraag een tegemoetkoming in planschade schriftelijk aan via het planschade aanvraagformulier:

Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw aanvraag. Zij beoordelen of u door het nieuwe bestemmingsplan of omgevingsvergunning schade lijdt. De onafhankelijk instantie geeft een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Nadat het college een besluit neemt, krijgt u daarvan bericht. Tegen het besluit kunt u in bezwaar en beroep. De gemeente vergoedt niet alle schade. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, is voor rekening van de aanvrager. Voor rekening van de aanvrager is in ieder geval: 2% van de inkomensderving, of 2% van de waardevermindering van de onroerende zaak.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw onroerende zaken. Bijvoorbeeld als uw uitzicht erg verandert door nieuwbouw. Of als uw pand minder waard wordt, omdat er een snelweg voor de deur komt. Voorbeelden van waardevermindering van uw onroerende zaken:

 • beperking woonplezier
 • beperking privacy
 • beperking vrij uitzicht
 • schaduwwerking door nabije bebouwing
 • onevenredige verkeers- en parkeerhinder
 • minder goede bereikbaarheid