Kabels en leidingen in openbare grond

Alleen telecombedrijven en nutsbedrijven mogen kabels en leidingen leggen. Hiervoor is een vergunning nodig.

Telecombedrijven vragen een instemmingsbesluit aan en nutsbedrijven vragen een vergunning aan om kabels en leidingen te mogen leggen.

Voorwaarden

Alleen kabelexploitanten mogen een aanvraag indienen. Als u namens een kabelexploitanten een aanvraag doet, moet u een door de exploitant ondertekende machtiging bijsluiten.

De vergunning wordt altijd op naam van de kabel- of leidingexploitant afgegeven.

Bijlagen mogen niet groter dan 25MB in totaal opgeteld zijn. Zijn de bestanden groter? Bel dan met Team Vergunningen via 14071.

Verkeersmaatregelen

Moeten er door uw werkzaamheden verkeersmaatregelen worden genomen? Bijvoorbeeld het plaatsen van borden bij de afsluiting van een weg of rijbaan? Dan verzorgt de gemeente Leiden dit. Het is niet toegestaan zelf borden of hekken te plaatsen. Hou rekening met extra kosten.

Moet een sleutelpaal tijdelijk worden verwijderd? Dan komt na goedkeuring van uw aanvraag, op de afgesproken dag, een medewerker van de gemeente langs om de paal te verwijderen. Deze paal wordt door de gemeente ook weer teruggeplaatst. Hou rekening met extra kosten.

Let op: 

  • Moeten er afzethekken komen? Vraag de ontheffing minimaal 2 weken van tevoren aan.
  • Is er een parkeerverbod nodig? Vraag de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aan.

Aanvragen

Doe online een aanvraag voor een leidingenvergunning of instemmingsbesluit.

Gaat het om een opbreking van minder dan 25 meter? Doe de melding via Moor. Voor hoogspanningsleidingen, hoge druk gasleidingen, stadsverwarmingsleidingen en bouwaansluitingen moet altijd een vergunning worden aangevraagd.

Vooroverleg

Wilt u een vooroverleg hebben? Bel dan met 14 071 om een afspraak te maken en kom naar de balie van de gemeente.
Neem de tracétekening mee naar uw afspraak.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. De tarieven staan in hoofdstuk 13 van de Legesverordening.

Aanvullende kosten

Na uitvoering van werkzaamheden herstelt de gemeente de straat, berm of plantsoen. De kosten (pdf, 115 kb) voor deze werkzaamheden zijn voor de aanvrager.

Compensatie bij gedwongen verlegging

In sommige gevallen kan een verleende vergunning alsnog ingetrokken of gewijzigd worden.

Hoelang duurt het?

De behandeling van een aanvraag duurt 8 weken. In sommige gevallen wordt deze termijn verlengd met 6 weken. U krijgt hier altijd bericht van.