Collegebesluiten 14 december

Van de volgende besluiten wordt een apart persbericht gestuurd:

Kaders Herontwikkeling Rivierenbuurt 23.0565

De gemeente heeft samen met woningbouwcorporaties Portaal en De Sleutels de gebiedsvisie Rivierenbuurt opgesteld. Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie zijn de bewoners en belanghebbende intensief betrokken en hebben zij tijdens het participatietraject hun inbreng gegeven over de herontwikkeling van de Rivierenbuurt. Op basis van de gebiedsvisie heeft de gemeente hoofdzaken benoemd die als kader fungeren voor de verdere planuitwerking voor de herontwikkeling van de Rivierenbuurt. Het college van burgemeester en wethouders legt deze kaders ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De interne besluiten van de corporaties of zij tot de voorgestelde ontwikkeling overgaan zullen hierop volgen en worden medio 2024 verwacht.

Intrekken Tijdelijke Stimuleringsregeling Duurzame Terrasverwarming 23.0555

Sinds 2020 bestaat de Tijdelijke Stimuleringsregeling Duurzame Terrasverwarming. Deze is opgezet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronaperiode, zodat er in de winter, op een duurzame manier, gasten op het terras ontvangen konden worden. Nu de coronaperiode voorbij is en de behoefte aan deze regeling vermindert, heeft het college besloten om deze regeling in te trekken. De gemeente blijft inzetten op duurzaam beleid en op het ondersteunen van ondernemers.

Met het overgebleven budget worden ondernemers en andere Leidenaren op een andere manier gesteund, namelijk via een bijdrage aan Stichting Anders. Met deze bijdrage kan Stichting Anders een netwerk opzetten van Leidse ondernemers, die hun unieke talenten kunnen inzetten om andere Leidenaren te helpen die dat het meeste nodig hebben.   Stichting Anders helpt ondernemers op hun beurt met publiciteit  en het organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst, waar duurzame samenwerkingen kunnen ontstaan.

Ter visie leggen ontwerpuitwerkingsplan ‘Hallenweg e.o.’ 23.0553

De afgelopen 15 jaar is het gebied van de voormalige Groenoordhallen in ontwikkeling. Er zijn woningen toegevoegd maar al die tijd zijn de ontwikkelmogelijkheden voor bedrijven ten noorden van de Hallenweg ‘op slot’ gezet. In 2007 is het bestemmingsplan ‘Noord’ vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is opgenomen dat de bestemming, voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein van de Hallenweg, nader uitgewerkt moest worden. Het college van burgemeester en wethouders legt binnenkort het ontwerpuitwerkingsplan voor dit bedrijventerrein ter inzage. Omwonenden en ondernemers uit de buurt kunnen hierop een reactie geven voordat het uitwerkingsplan definitief wordt vastgesteld. Met het uitwerkingsplan wordt de bouwstop opgeheven maar verandert er niets aan de huidige bestemming en gebruik van het terrein, wel biedt het mogelijkheden tot onderhoud of vernieuwen van bedrijfspanden

Overige besluiten:

  • Voordracht benoeming leden Raad van Toezicht Stichting IJshal De Vliet 23.0554