Opvanglocatie Haagse Schouwweg

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, is in de afgelopen periode enorm toegenomen. In de opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is vrijwel geen ruimte meer om mensen op te vangen. Gemeente Leiden wil haar verantwoordelijkheid nemen en heeft aan het COA het kantoorpand aan de Haagse Schouwweg 8a tot 8n voorgesteld als opvanglocatie.

Op 13 februari 2023 zijn de eerste bewoners in het pand aan de Haagse Schouwweg aangekomen. Het pand is in 2022 verbouwd om de opvang van maximaal 340 asielzoekers mogelijk te maken. Deze locatie is voor opvang beschikbaar tot en met eind 2027. Daarna gaat de geplande gebiedsontwikkeling van Westerpoort ook op deze locatie van start.

Het kantoorpand, dat tegenover het Holiday Inn ligt, is onderdeel van het gebied waar de nieuwe wijk Westerpoort gepland is. Van dit gebied wil de gemeente, samen met de vastgoedeigenaren van de gebouwen die er nu staan, een nieuwe, aantrekkelijke en duurzame stadswijk maken. De gebiedsvisie daarvoor wordt nu uitgewerkt en naar verwachting eind dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De eerste bouwwerkzaamheden in het gebied kunnen naar verwachting in 2025 worden gestart.

Veelgestelde vragen

De bewoners zijn mensen afkomstig uit verschillende landen, zoals Syrië, Afghanistan, Eritrea en Jemen. Zij hebben formeel asiel aangevraagd in Nederland.

Vanaf 13 februari 2023 komen de eerste bewoners op deze locatie aan.

Er komen maximaal 340 asielzoekers.

Omdat het pand niet bestemd was voor permanente bewoning, ontbraken sanitaire voorzieningen zoals was- en douchegelegenheid. De eisen die we in ons land aan woonbestemmingen stellen zijn anders dan die van kantoren. Daarom is het pand eerst verbouwd in 2022.

De Haagse Schouwweg is voor maximaal 5 jaar beschikbaar als opvanglocatie.

Het pand bevindt zich in het gebied Westerpoort. Van dit gebied wil de gemeente, samen met de vastgoedeigenaren van de gebouwen die er nu staan, een nieuwe, aantrekkelijke en duurzame stadswijk maken. De gemeente heeft het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond opdracht gegeven om een gebiedsvisie voor Westerpoort te maken. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

Tot en met de zomer van dit jaar worden aanvullende onderzoeken op het gebied van stikstof, verkeer en de financiële haalbaarheid gedaan. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kan worden bepaald of, en zo ja in welke mate de concept Gebiedsvisie Westerpoort aanpassingen behoeft. Dan kan ook de planning voor de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie en de besluitvorming tot en met de vaststelling van het kaderbesluit worden bepaald.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de Gebiedsvisie uitgewerkt in gedetailleerdere plannen voor de inrichting van het gebied en de bouwplannen. In het meest gunstige scenario zou er in de loop van 2025 een begin kunnen worden gemaakt met de eerste sloop-/nieuwbouwactiviteiten in het gebied. Op basis van de gemaakte afspraken kan het tijdelijk gebruik van het pand als opvanglocatie tot uiterlijk eind 2027 worden voortgezet. Dat betekent dat de eventuele sloop van het pand uiterlijk begin 2028 van start kan gaan.

De eigenaar heeft het pand voor maximaal 5 jaar verhuurd aan het COA. Dat betekent dat gedurende die periode sprake is van opvang van asielzoekers. Wanneer tijdens deze 5 jaren blijkt dat er minder behoefte aan opvang van asielzoekers ontstaat, dan gaat de gemeente in overleg met COA en de eigenaar onderzoeken of en zo ja voor welke doelgroep het gebouw nog ingezet kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de geplande gebiedsontwikkeling. Het gebouw is daarom ook voor maximaal 5 jaar beschikbaar.

Het COA begeleidt asielzoekers bij het vormgeven van hun toekomst in Nederland, het land van herkomst of een ander land. Hiervoor biedt COA programma’s aan en voeren COA-medewerkers gesprekken met asielzoekers over het leven in en rond het azc en over hun toekomst. Zo versterken asielzoekers vaardigheden die ze nodig hebben om regie te houden over hun eigen leven. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op inburgering in Nederland en voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst of een ander land.

De bewoners zijn straks vooral bezig met hun asielprocedure. Ook krijgen zij voorlichting over hoe dingen in ons land gaan, wat regels en gebruiken zijn bijvoorbeeld. Dat gebeurt in een aantal gevallen ook in samenwerking met Vluchtelingenwerk.

Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten op sport en beweging. Verder is er hulp van vrijwilligers en soms worden door externe partners activiteiten aangeboden, zoals fiets- en verkeerslessen of sporttoernooien.

Dit is afhankelijk van de fase van de procedure. In het begin zeker nog niet, omdat nog niet bekend is of men in ons land mag blijven. Heeft men later een verblijfsvergunning gekregen, dan ontstaan op dit vlak wel mogelijkheden.

Via een intern programma, dat het COA aanbiedt, begint het inburgeringstraject. Verderop in de procedure zijn er externe inburgeringsorganisaties die actief zijn en ook gaat dan de gemeente, waarin de betrokkene komt te wonen, op dit punt helpen.

Afhankelijk van procedurefase waarin een asielzoeker op dat moment is, krijgt men wekelijks een bescheiden vergoeding. Het COA zorgt verder voor “bed, bad en brood” en spullen die nodig zijn voor persoonlijke verzorging.

De gemeente heeft samen met het COA een bestuursovereenkomst en werkafspraken opgesteld, waarin de verantwoordelijkheden omschreven zijn. Het COA is verantwoordelijk voor de bewoners als zij op de locatie verblijven. Wanneer zij buiten de locatie zijn, zijn ze net als andere Leidenaren burgers van de stad.

Het COA biedt de asielzoekers opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.
De gemeente faciliteert dat er  opvanglocaties zijn, dit kan zijn crisisnoodopvang, noodopvang of opvang voor een langere periode. De gemeente speelt ook een rol in contacten en communicatie met de omgeving.

De wens van het COA was om 400 plekken te realiseren. Op basis van het Programma van Eisen van het COA is dit niet mogelijk gebleken in de opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg. In de  overeenkomst staat benoemd dat de gemeente en het COA zich inspannen om in totaal 400 plekken te realiseren (inclusief de al gerealiseerde 340 plekken). In dat kader verkennen wij samen met het COA de mogelijkheden in de stad. 

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Nieuws

Informatieavond opvang voor asielzoekers bij de Paardenwei

Op 26 februari is er een informatieavond gehouden over de opvang van asielzoekers op de locatie aan de Paardenwei. De...