Opaalstraat

Deelproject van De Mors

Eigenaar OPAAL1 B.V. en ontwikkelaar Chronos willen op Opaalstraat 1-5 een appartementencomplex bouwen met ongeveer 107 woningen. De helft van deze woningen worden sociale huurwoningen en de andere helft middeldure huur- of koopwoningen. Het gebouw wordt gasloos gebouwd en voldoet daarmee aan de BENG (Bijna-EnergieNeutraal Gebouw) normen.

In de Gebiedsvisie en het Kaderbesluit voor het Diamantplein en omstreken beschrijft de gemeente in grote lijnen waaraan de plannen voor o.a. de Opaalstraat 1-5 moeten voldoen. 

Momenteel werkt de ontwikkelaar de plannen verder uit. Ook bereidt hij de bestemmingsplanprocedure voor.

Denk en doe mee

De ontwikkelaar werkt aan een ontwerp. Het voorlopige ontwerp heeft de ontwikkelaar op 26 april 2022 laten zien aan mensen die in de buurt wonen en andere geïnteresseerden. BD architectuur presenteerde namens de initiatiefnemers Chronos Vastgoed BV/Jobo de Bouwers BV het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw. 

Planning

Start bouw

2024

Bouw klaar

2025

Veelgestelde vragen

Tijdens, voor en na de presentatie zijn verschillende vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden daarop zijn hieronder per thema ingedeeld.

Hoeveel appartementen worden er gemaakt en welke indeling hebben die?

Het voorlopig ontwerp gaat uit van ongeveer 58 appartementen voor de sociale huur (laagbouw) en ongeveer 47 appartementen voor de middenhuur of koop. De exacte verdeling en of de appartementen verkocht of verhuurd worden, zal samen met de gemeente later bepaald worden.

Krijgen alle appartementen een eigen balkon?

Alleen de appartementen aan de kant van de Dr. Lelylaan krijgen geen eigen balkon. Dat komt door  het hoge geluidsniveau door het verkeer aan die kant. De binnentuin is voor alle bewoners. Die binnentuin doet dus dienst als vervangende buitenruimte.

Kan de trafo niet aan de kant van het gebouw aan het water/sloot gemaakt worden?

Dat is niet mogelijk. Voor de nutsbedrijven moet de trafo-/techniekruimte via de openbare weg bereikbaar zijn.

Wat is de ruimte tussen fietsenstalling in de kelder en de techniekruimte?

Hier komt de vluchttrap voor de binnentuin.

Wordt er nog een windonderzoek voor het nieuwe bouwplan gedaan?

Een eerste verkennend windhinderonderzoek laat zien dat er geen windgevaar optreedt door het nieuwbouwplan. Maar er kan wel windhinder (vlagerigheid) ontstaan. Voor de dominante windrichtingen staat de bestaande bebouwing van o.a. het winkelcentrum voor de nieuwbouw. Dat heeft een positief effect op de windhinder. Voor onder andere het bestemmingsplan zal nog een CFD-berekening gemaakt worden volgens NEN 8100. CFD maakt het mogelijk om bijvoorbeeld luchtstromingen na te bootsen en tijdsafhankelijk zichtbaar te maken.

Denkt de bouwer aan vergroening op en aan het gebouw zelf? Zie het voorbeeld in Eindhoven, sociale huur, maar ook de geplande nieuwbouw op de hoek 5 Meilaan en Churchilllaan.

Het woongebouw wordt gasloos: er komt een WKO-installatie en er komen zonnepanelen op de platte daken. Het woongebouw voldoet aan het BENG-criterium (bijna energie neutraal gebouw). Er worden ook zoveel mogelijk groene daken die ook als waterbuffer gaan werken. De hemelwaterafvoer zal gescheiden van het riool gemaakt worden. Daarbij moet er nog gekeken worden naar infiltratiemogelijkheden. Bij Infiltratie dringt het water diep in de bodem door, in het onverzadigde deel van de bodem. Het is namelijk duurzaam om regenwater op te vangen in de grond, en niet in het riool. Zo wordt de regen verwerkt op de plek waar het valt. Dit voorkomt een te grote druk op het riool. Tot slot zullen de openbare ruimtes rondom het woongebouw ingericht worden volgens het ‘Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte – gemeente Leiden’.

Hoeveel plaatsen komen er in de parkeergarage en krijgen ‘overschietende’ bewoners een vergunning voor parkeren in de wijk?

Er komen in totaal 51 parkeerplaatsen: 48 in de garage van het nieuwe woongebouw en 3 parkeerplaatsen op maaiveld voor bezoekers. Geen enkele toekomstige bewoner van dit bouwplan komt in aanmerking voor een gemeentelijke parkeervergunning.

Is er onderzocht of het aantal parkeerplaatsen in het bouwplan genoeg is voor deze buurt?

De initiatiefnemers hebben bij de planuitwerking de geldende parkeernormen van de gemeente Leiden als uitgangspunt genomen. De gemeente heeft toegezegd deze geldende normen verder toe te lichten tijdens de bijeenkomst voor omwonenden. Deze wordt  voor de ter inzageperiode georganiseerd. De gemeente licht dan ook de beleidskeuzes toe die zijn gemaakt met betrekking tot autoparkeren. 

Verder heeft de gemeente ook toegezegd navraag te doen bij woningcorporatie Portaal of zij de beschikbare parkeerplaatsen in het gebouw Trisor in kaart hebben gebracht.

Hoeveel parkeerplaatsen in openbaar gebied worden er gemaakt op maaiveld voor kort parkeren?

Er worden hiervoor 17 parkeerplaatsen gemaakt.

Welke verkeersmaatregelen zijn er waarschijnlijk nodig n.a.v. deze bouw voor zowel ontsluiting voor auto’s als voor tweewielers? En waar komt de bushalte tijdens en na de bouw?

Dat is nog niet in beeld gebracht door de initiatiefnemers. Er zal te zijner tijd een BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) worden opgesteld in overleg met de gemeente. De bereikbaarheid van de parkeergarage moet voldoen aan de NEN en het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte van de gemeente Leiden. Fietsparkeren moet logisch, veilig en acceptabel aangesloten worden op de gemeentelijke (aanwezige of geplande) infrastructuur, volgens de Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020. Dit geldt ook voor de noodzakelijke aanpassingen in de gemeentelijke openbare ruimte. Waar de bushalte komt tijdens en na de bouw moet nog afgesproken worden met de afdeling Verkeersregie van de gemeente en Arriva.

Er zijn zorgen over de toename van het autoverkeer op de Opaalstraat/ Barnsteenstraat. Wordt er nog een inspraakavond georganiseerd over de verkeersveiligheid?

Voor het bestemmingsplan wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd.

Komt er een veilige oversteek (bijv. een zebrapad) vanaf de openbare weg naar de fietsenstalling in het nieuwe gebouw?

We gaan onderzoeken of een veilige oversteek gemaakt kan worden.

Hoeveel bomen worden er gekapt voor het bouwvlak zelf en  de inrichting van de bouwplaats (opstelplaats bouwketen, materiaal, kraan etc)?

Dat is nog niet bekend. Voor de projectlocatie aan de Opaalstraat zullen de initiatiefnemers voor de verdere planontwikkeling een boomeffectrapportage opstellen. Dat wil zeggen dat alle bomen, waarop de uitvoering van het project invloed heeft, op een rijtje gezet en worden onderzocht/ beoordeeld. De gemeente is bezig om een compleet groenplan voor de hele Hoge Mors te maken. Daarbij wordt ook gekeken naar de te kappen bomen voor de diverse projecten in dit gebied.

Is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig voor deze plek en/ of komt de ontwikkeling terug in de gemeenteraad (Uitvoeringsbesluit?) en zo ja, wat is daarvoor de planning?

Er is inderdaad een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De verwachting is op dit moment dat een ontwerpbestemmingsplan na de zomer van 2022 ter inzage wordt gelegd en een besluit aan de gemeenteraad in 2023 hierover wordt voorgelegd. Tijdens de ter inzageperiode wordt er een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd .

Wat is de planning van gemeente en bouwer?

Zie het antwoord op de vorige  vraag. De bouw begint op z’n vroegst het 1e kwartaal van 2024.

Hoe gaat u om met mogelijke schade (door bijvoorbeeld heien) aan de appartementen in de directe omgeving van het bouwplan? Wordt er geschouwd?

Ja, voor de sloop van het bestaande gebouw aan de Opaalstraat 1-5 zullen er bouwkundige opnames worden gemaakt van de gebouwen en objecten in de directe omgeving (dit heet een 0-meting). Dit gebeurt tijdens de sloop en daarna zal er bij het maken van de kelderbak ook gecontroleerd worden.

Wordt er voor het nieuwbouwproject  een website gemaakt?

Bekijk de website van de projectontwikkelaar

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.