Startnotitie Wijkuitvoeringsplan Energietransitie Merenwijk in voorjaar verwacht

18 maart 2024

In de Merenwijk werkt de gemeente aan een wijkuitvoeringsplan voor de energietransitie. Ze heeft daarvoor de samenwerking gezocht met burgerinitiatieven Tegengas Merenwijk en Duurzame Energie Merenwijk. In het plan komen de verschillende mogelijkheden te staan om met de wijk geleidelijk om te schakelen naar schonere energie.

Eerst maken de partijen, die samen in een werkgroep zitten, een startnotitie om de randvoorwaarden voor de omschakeling vast te leggen. Ook de woningcorporaties Ons Doel, Portaal en De Sleutels en netbeheerder Liander denken mee. Een bewonersklankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de werkgroep. De verwachting was dat de startnotitie eind 2023 af zou zijn, maar het wordt waarschijnlijk voorjaar 2024.

Planning startnotitie

In de startnotitie komt te staan hoe het opstellen van het wijkuitvoeringsplan georganiseerd gaat worden: wie zitten er aan tafel om mee te schrijven? Hoe gaan de verschillende partijen samenwerken? Hoe worden de standpunten van de wijkbewoners en andere belanghebbenden opgenomen in het plan? Hoe vindt de besluitvorming plaats? De verwachting was dat de startnotitie eind 2023 af zou zijn. Het maken van de startnotitie duurt iets langer, omdat er een aantal punten zijn waarover de betrokken partijen nog verder moeten praten. De verwachting is nu dat de startnotitie in het voorjaar van 2024 af is. Als de werkgroep het eens is over de inhoud van de startnotitie,  wordt de startnotitie vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In 2023 is een aantal wijkinformatiebijeenkomsten geweest voor huiseigenaren en huurders. In 2024 worden ook bijeenkomsten georganiseerd om bewoners en ondernemers te informeren over de volgende stappen.

De voordelen van een collectieve warmteoplossing

Een mogelijkheid voor de omschakeling naar schonere energie in de Merenwijk is een collectieve warmteoplossing, zoals een bronnet of een warmtenet. De gemeente Leiden vindt het belangrijk om zo’n collectieve warmteoplossing te kunnen aanbieden. Dat heeft verschillende redenen. Een collectieve warmteoplossing is (per woning) zeer waarschijnlijk goedkoper dan een individuele oplossing. De gemeente vindt betaalbaarheid voor iedereen belangrijk. Ook vanwege netcongestie (een overbelasting van het stroomnet) kan een collectieve oplossing aantrekkelijker zijn dan een individuele oplossing zoals een (hybride) warmtepomp. Als (de meeste) mensen kiezen voor een warmtepomp, wordt de overbelasting van het stroomnet alleen maar groter. Dit betekent niet dat bewoners en ondernemers geen keuzevrijheid hebben. Iedereen kiest uiteindelijk zelf voor een oplossing.

Energiebronnen

Voor de omschakeling naar schonere energie kan gebruik gemaakt worden van verschillende energiebronnen. Een collectieve oplossing is dan ook maatwerk per wijk. Energiebronnen die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld geothermie uit de regio, restwarmte uit Rotterdam en lokale bronnen zoals aquathermie. Bij een individuele warmteoplossing, met een warmtepomp, is de energiebron de buitenlucht of de bodem. Per wijk wordt bekeken op welke manier deze overgaat naar schonere energie. Welke einddatum van de gaslevering daarbij hoort. Wie wat betaalt. Wat er aan de woningen moet gebeuren. En wat bewoners en ondernemers nu al kunnen doen.

Merenwijk te groot voor één plan

De Merenwijk is met 6.000 woningen een grote wijk, met verschillende buurten waar bewoners straks uit verschillende oplossingen gaan kiezen. Het wijkuitvoeringsplan waarmee nu gestart wordt, gaat alleen over Leedewijk Noord en Zuid, Zijlwijk Noord en Zuid en de Rodes. Dat zijn wijken met voornamelijk koopwoningen en veel (soortgelijke) eengezinswoningen of kleinschalige appartementencomplexen. Merenwijk-Centrum, de hoogbouw van Slaaghwijk en het bedrijventerrein Merenwijk krijgen op termijn een eigen wijkuitvoeringsplan.