Schonere energie voor Meerburg

18 maart 2024

In vijf Leidse wijken wordt gewerkt aan de omschakeling van aardgas naar schonere energie, voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Voor iedere wijk wordt een wijkuitvoeringsplan gemaakt, waarin staat wat de beste manier is om die omschakeling vorm te geven. Hoe en met wie het wijkuitvoeringsplan tot stand moet komen, staat in een startnotitie. Voor de wijk Meerburg is deze startnotitie nu vastgesteld door het college. Dat betekent dat alle partijen in de wijk nu aan de slag kunnen met het maken van het wijkuitvoeringsplan. In de startnotitie voor Meerburg is de ambitie opgenomen om uiterlijk in 2033 de overstap naar schonere energie te hebben afgerond.

Meerburg is een wijk met relatief veel huurwoningen van woningcorporaties. De wijk kent ten noorden van de Hoge Rijndijk vooroorlogse bouw, ten zuiden hiervan is de bouw van na de oorlog. In de wijk spelen ook andere opgaven, zoals rioolvervanging en de herinrichting van de Hoge Rijndijk. Daarom begint de gemeente in Meerburg met de gebiedsgerichte aanpak. De aanpassingen hebben impact op de openbare ruimte en op de bewoners. De gemeente probeert zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren, zodat de overlast beperkt blijft en er kosten kunnen worden bespaard.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie): “Samen met de stad werkt de gemeente aan de omschakeling naar schonere energie. In Meerburg maken we met woningcorporaties De Sleutels, Ons Doel, Portaal en netbeheerder Liander een wijkuitvoeringsplan over de beste manier om dat te doen, want de warmtetransitie is echt maatwerk. Deze startnotitie markeert de start naar de omschakeling; we kunnen nu samen met inwoners en andere partners alle mogelijkheden gaan bekijken. Denk aan stadswarmte, lokale bronnen zoals aquathermie, maar ook individuele technieken zoals een warmtepomp. Zo zetten we een belangrijke stap naar een duurzamere stad.”

Startnotitie Meerburg

De Startnotitie Wijkuitvoeringsplan Meerburg bevat samenwerkingsafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en netbeheerder. Ook inwoners worden betrokken: zij kunnen deelnemen aan de klankbordgroep. Zo stelt de gemeente samen met alle belanghebbenden een Wijkuitvoeringsplan op. In de startnotitie is de ambitie uitgesproken om in twee jaar een Wijkuitvoeringsplan op te stellen en vervolgens is er acht jaar om dit uit te voeren. In het Wijkuitvoeringsplan onderzoekt de gemeente of bewoners kunnen aansluiten op een collectieve warmteoplossing (en zo ja, welke). Bewoners kunnen ook zelf een (individuele) oplossing kiezen. Per wijk wordt bekeken op welke manier deze overgaat naar schonere energie. Welke einddatum van de gaslevering daarbij hoort, wie wat betaalt en wat er aan de woningen moet gebeuren. En wat bewoners en ondernemers nu al kunnen doen.

Zelf al aan de slag

Want bewoners, ondernemers en organisaties kunnen ook nu al aan de slag. Met no-regret maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen, maar ook met individuele warmteoplossingen zoals (hybride)warmtepompen. De gemeente ondersteunt daarbij lokale bewonersinitiatieven door het netwerk van initiatieven te versterken en kennisdeling te bevorderen. Ook huurders kunnen energiebesparende maatregelen nemen zoals het aanbrengen van tochtstrips en radiatorfolie.

Wijkuitvoeringsplannen

Voor de zogeheten gebiedsgerichte warmtetransitie is in april 2023 een plan van aanpak voor de eerste vijf wijken vastgesteld (Meerburg, Merenwijk, Waardeiland/de Waard, Stevenshof en Zuidwest). De omschakeling naar schonere energie krijgt met het plan van aanpak concreter vorm. Leiden kan beginnen met die omschakeling, mede omdat de wetgeving en middelen vanuit het rijk steeds concreter worden. In de Transitievisie Warmte (2022) heeft de gemeenteraad de kaders hiervoor vastgesteld. Een van de eerste vijf wijken is Meerburg.