Samen naar wijken met schonere energie

11 mei 2023

Binnenkort zet de gemeente Leiden de volgende stap naar een klimaatneutrale stad. Daarvoor schakelen we om van aardgas naar schonere energie voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Op 19 april 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak voor de eerste vijf wijken vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente samen met de wijken een maatwerkplan gaat maken voor schone energie.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie): “Samen met de stad werkt de gemeente aan de omschakeling naar schonere energie. In de startwijken Meerburg, Merenwijk, Waardeiland/de Waard, Stevenshof en Zuidwest komen bewoners, ondernemers, woningcorporaties en netbeheerders bij elkaar om een plan te maken over de beste manier om dat te doen, per gebied. De warmtetransitie is echt maatwerk. Daarnaast werken we samen met de woningcorporaties en Vattenfall aan het verdichten van het stadswarmtenet en zetten we stevig in op de ondersteuning lokaal.”

Voor deze zogeheten gebiedsgerichte warmtetransitie is nu een plan van aanpak vastgesteld. De omschakeling naar schonere energie krijgt met het plan van aanpak concreter vorm. Leiden kan beginnen met die omschakeling, mede omdat de wetgeving en middelen vanuit het rijk steeds concreter worden. De vastgestelde Transitievisie Warmte (2022) zorgt voor de kaders van de omschakeling.

Duurzame stad

Voor de omschakeling naar schonere energie kan gebruik gemaakt worden van verschillende energiebronnen. Energiebronnen als geothermie uit de regio, restwarmte uit Rotterdam en lokale bronnen zoals aquathermie. Bewoners kunnen ook nu al aan de slag. Met no-regret maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen, maar ook met individuele warmteoplossingen zoals (hybride)warmtepompen. De gemeente ondersteunt daarbij lokaal bewonersinitiatief door het netwerk van initiatieven te versterken en kennisdeling te bevorderen. Per wijk wordt bekeken op welke manier deze overgaat naar schonere energie. Welke einddatum van de gaslevering daarbij hoort. Wie wat betaalt. Wat er aan de woningen moet gebeuren. En wat bewoners en ondernemers nu al kunnen doen.

Samen

Om te komen tot een gedragen, integraal uitvoeringsplan werken de gemeente, bewoners en andere betrokkenen in een wijk samen. Naar verwachting duurt het één tot twee jaar om een uitvoeringsplan per wijk op te stellen en vervolgens acht jaar om dit uit te voeren. Binnen die (in totaal) tien jaar kunnen bewoners en ondernemers aansluiten op een collectieve warmteoplossing of zelf een (individuele) oplossing kiezen. In de Merenwijk, Stevenshof, Meerburg en Waardeiland/de Waard is de gemeente samen met belanghebbenden in die wijk al druk bezig om deze uitvoeringsplannen op te stellen.

De gemeente ziet de urgentie om de energietransitie te versnellen en zet daarom nu stappen. De aanpassingen hebben impact op de openbare ruimte en op de bewoners. Daarom zet de gemeente zich in om duidelijk te communiceren en zoveel mogelijk mensen mee te nemen in het verhaal van de omschakeling en hen erbij te betrekken. Voor het opstellen van dit plan van aanpak heeft de gemeente een informatieronde langs vijf wijkverenigingen gehouden en een informatiebijeenkomst voor lokale initiatieven georganiseerd. De vragen en opmerkingen zijn opgenomen in het plan van aanpak en worden nadrukkelijk meegenomen in de uitvoering en de communicatiestrategie voor de gebiedsaanpak. Samen zorgen we voor een duurzamer Leiden.