Leids Isolatieoffensief: het begint met besparen

11 mei 2023

De gemeente Leiden zet stappen richting een klimaatneutrale stad. Het Leids Isolatieoffensief is een van die stappen. De energietransitie begint bij besparen; wat we samen niet verbruiken, hoeven we ook niet (duurzaam) op te wekken. Om succesvol om te kunnen schakelen van aardgas naar schonere energie, is het bovendien nodig om huizen en gebouwen te isoleren. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het Leids Isolatieoffensief vastgesteld, waarmee de gemeente het isoleren van woningen wil versnellen. In dit plan staat hoe de gemeente verschillende groepen informeert en activeert bij het isoleren van hun woningen en welke bewoners extra ondersteuning krijgen. 

Wethouder Yvonne van Delft (Energie): “Met dit isolatieoffensief willen we alle woningeigenaren in beweging krijgen. Het woord offensief betekent dat we een stap naar voren zetten. We komen in actie. Daar hebben we alle inwoners en ondernemers heel hard bij nodig. We streven naar een inclusieve energietransitie: iedereen moet de kans hebben om mee te doen. De gemeente zet zich met dit offensief daarom extra in voor Leidenaars die dit het hardste nodig hebben. Met deze keus volgen we ook het dringende advies van de rijksoverheid. Voor deze inwoners nemen wij een behulpzame, ontzorgende en faciliterende rol aan. Andere inwoners en pandeigenaren willen we informeren en activeren zodat zij op eigen initiatief gaan verduurzamen. Hiervoor organiseren we collectieve inkoopacties en zijn landelijke subsidies en of leningen beschikbaar.”

Vier actielijnen

Er zijn concrete acties nodig om het isoleren van de gebouwde omgeving te versnellen. Dat kan de komende tijd steeds beter: de wetgeving en instrumenten vanuit het rijk worden steeds concreter. Zo krijgt de gemeente middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) die worden ingezet voor dit Leidse isolatieoffensief. De Transitievisie Warmte die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld biedt de kaders voor deze acties.

De gemeente werkt binnen het Isolatieoffensief aan een aantal actielijnen. De eerste drie lijnen richten zich op specifieke doelgroepen. De vierde actielijn gaat over de inzet van stadsbrede activiteiten. 

  1.  Woningeigenaren met een energielabel D tot en met G
    • Financieel ondersteunen van woningeigenaren met een laag inkomen
    • Beter informeren en ondersteunen van leden van (gemengde) Vereniging van Eigenaren (VvE’s)
    • Informeren en activeren van woningeigenaren die op eigen initiatief hun woning kunnen verduurzamen
  2. Informeren en activeren van particuliere verhuurders
  3. Informeren en activeren van eigenaren van historische woningen
  4. Opzetten van een mobiel energie informatiepunt en stadsbrede activiteiten

Wat bereiken we met het isolatieoffensief?

In Leiden streven we naar een inclusieve energietransitie: iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. Binnen dit Isolatieoffensief richten we ons daarom vooral op de bijna 3.000 woningeigenaren met een laag inkomen. Ons doel is dat al hun woningen voor 2030 zijn geïsoleerd zodat zij prettiger wonen en hun energierekening beter betaalbaar is. We ondersteunen hen op verschillende manieren (vergaand) financieel. Dit bereiken we onder andere door het inzetten van de middelen die Leiden ontvangt vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor de overige doelgroepen nemen we meer een activerende rol aan: door het opzetten van verschillende activiteiten sporen we hen aan om zelf te verduurzamen, al dan niet met behulp van (landelijke) subsidies. De totale opgave van het Leids Isolatieoffensief is het uitfaseren van energielabels D, E, F en G voor 2030, dit zijn ruim 21.000 woningen.

We werken samen met de stad

Voor het opstellen van het Isolatieoffensief heeft de gemeente verschillende sessies georganiseerd met belangrijke partners in de stad. Samen zijn de verschillende doelen, sporen en (communicatie)activiteiten bepaald. Tegelijkertijd blijven we flexibel met de aanpak omdat er van alles gebeurt op het gebied van de energietransitie. Dat zijn bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen en extra wetgeving en instrumenten vanuit het Rijk.

Veel Leidenaren zijn al van start gegaan met de energietransitie. Door thuis isolatiemaatregelen te nemen. Of door complete verbouwingen om hun woning of bedrijf energiezuiniger te maken. De tijd is er ook naar en de bewustwording groeit. We zagen dit ook met het collectieve inkooptraject Winst Uit je Woning dat we dit voorjaar organiseerden. Via deze actie wordt er door Leidenaren voor ruim 1.6 miljoen euro geïnvesteerd in isolatie en zonnepanelen. Ook het burgerberaad buigt zich over de energietransitie. Het Isolatieoffensief doen we dus mét de stad. Samen werken we aan een duurzaam energiesysteem, dat bijdraagt aan onze doelstelling van een klimaatneutraal Leiden.