Besluit bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg ter inzage

16 mei 2023

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Ook voor de herinrichting van het Lammenschansplein en de nieuwe Trekvlietbrug en Lammebrug moeten er bomen weggehaald worden. De provincie Zuid-Holland heeft een omgevingsvergunning voor de bomenkap bij de gemeente Leiden aangevraagd. Dit besluit ligt nu ter inzage.

Proces

Op basis van het ontwerp van de N206 Europaweg heeft de provincie Zuid-Holland eind 2022 een omgevingsvergunning voor de bomenkap ingediend bij de gemeente Leiden. Hierna heeft de gemeente op 20 januari 2023 het ontwerpbesluit vastgesteld. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend bij de gemeente Leiden. Vervolgens heeft de gemeente op 3 mei het besluit vastgesteld en dit besluit ligt vanaf maandag 15 mei tot en met maandag 26 juni 2023 ter inzage.

Bomencompensatieplan

Om de bomenkap te compenseren is er, in overleg met de gemeente Leiden, een bomencompensatieplan gemaakt. In het bomencompensatieplan staat op welke locaties, welke bomen en struiken er geplant worden, evenals de aantallen en maten. Bij de keuze voor boom- en struiksoorten is ook rekening gehouden met klimaatverandering, de belangen van omwonenden en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.

Het bomencompensatieplan is een bijlage van het besluit en ligt vanaf maandag 15 mei 2023 ter inzage.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

Vanaf maandag 15 mei tot en met maandag 26 juni 2023 zijn de stukken digitaal in te zien: www.zuid-holland.nl/terinzage en op de website van de gemeente Leiden.

Tijdens de terinzagelegging periode zijn de stukken ook fysiek in te zien op de volgende locaties:

  • Stadskantoor gemeente Leiden: Bargelaan 190, 2333 CW Leiden open: maandag t/m vrijdag 9.00- 17.00 uur, donderdag ook 17.00-20.00 uur en zaterdag 9.00-13.00 uur.
  • Het Loket van de provincie Zuid-Holland: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag open: maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Informatiecentrum RijnlandRoute: Rietpolderweg 19, 2323 LL Leiden open: woensdag, vrijdag en de eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur.

Hoe kunt u een beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen een eventueel beroep instellen tegen de besluiten door het indienen van een beroepschrift. U kunt uw beroepschrift indienen bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket.

Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers. Meer informatie over het indienen van een beroepsschrift vindt op de site: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep

Als er geen beroep wordt ingediend zijn de besluiten hierna onherroepelijk. Als er wel een beroep wordt ingediend, volgt er een procedure bij de Raad van State.

Bomenkap

Het is nog niet bekend wanneer de bomen in deze ‘omgevingsvergunning bomenkap’ worden gekapt. Eind 2023 krijgt een aannemer de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan het projectdeel N206 Europaweg. Hierna wordt er ook meer bekend over de planning van de werkzaamheden.