Hazewindsteeg - herhuisvesting muziekschool (2024-084)

4 april 2024, 12:59

Met deze brief nodigen wij u uit voor een tweede informatiebijeenkomst over de voortgang van de herhuisvesting van de muziekschool aan de Hazewindsteeg 2-4 op maandag 15 april 2024.

Stand van zaken

De gemeente Leiden is in december 2022 samen met BplusC een project gestart voor een nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg. Het uitgangspunt is dat het Muziekhuis aan de Middelstegracht en de Muziekschool aan het Rapenburg, worden samengevoegd in de nieuwe school. Het doel is om een modern, duurzaam en verbindend cultuurhuis te maken: een betaalbare, multifunctionele en duurzame plek waar zo veel mogelijk Leidenaren van jong tot oud met muziek bezig kunnen zijn.

Op 16 januari vond een informatieavond plaats. Op deze avond lichtten wij de plannen toe voor de nieuwe muziekschool. Ook legden we uit dat er een Programma van Eisen werd opgesteld en diverse technische onderzoeken werden uitgevoerd. Hiermee konden de plannen verder worden uitgewerkt en werd een kostenraming opgesteld. Verder hebben we de vervolgstappen toegelicht.

Tijdens de avond hoorden we verschillende zorgen van uw kant die onder andere gaan over overlast buiten van verkeer en fietsparkeerders, geluidsoverlast van het gebouw naar buiten, geluidsoverlast van het gebouw richting de schouwburg, overlast van mensen op straat (geluid en afval) en overlast van laden en lossen. Verder gaven meerdere omwonenden aan onvoldoende te zijn betrokken bij de keuze voor de locatie. Tijdens de eerdere besluitvorming, ook over de locatie, zijn de gebruikelijke mogelijkheden tot inspreken geweest en het besluit is toen ook openbaar kenbaar gemaakt.

Planning en besluitvorming

Omwonenden gaven aan participatie belangrijk te vinden en betrokken te willen blijven bij het vervolg. Dit vinden wij ook belangrijk.

In de terugkoppeling via e-mail aan de omwonenden die de eerdere informatieavond bezochten, gaven we aan dat we hoopten in april een update van het plan voor de muziekschool aan de raadscommissie Werk en Middelen te mogen presenteren. De afgelopen maanden is samen met BplusC en de onderhuurders van het huidige Muziekhuis aan de Middelstegracht een functioneel en technisch Programma van Eisen gemaakt. Tevens is met een architect een vlekkenplan gemaakt. Uit deze uitwerking is naar voren gekomen dat het programma van de nieuwe muziekschool alleen past in het huidige gebouw aan de Hazewindsteeg als het flink wordt verbouwd. Hierdoor stijgen de kosten fors.

Een van de uitgangspunten van de nieuwe muziekschool is dat een kostenbesparing kan worden gerealiseerd omdat de twee verouderde panden aan de Middelstegracht en het Rapenburg worden afgestoten en niet hoeven te worden gemoderniseerd. Ook de exploitatielasten zijn lager wanneer de twee locaties worden samengevoegd tot één. De onverwachte extra bouwkosten van het complex aan de Hazewindsteeg en de prijsstijging van bouwmaterialen in het algemeen leiden tot de vraag of wordt voldaan aan het uitgangspunt van kostenbesparing. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een aanvullende financiële analyse noodzakelijk zodat een zorgvuldige, integrale afweging kan worden gemaakt.

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst in het bijzijn van wethouder Yvonne van Delft.

  • Locatie: Stadhuis Leiden
  • Wanneer: maandag 15 april 2024
  • Tijd: 19.00 – 20.30 uur

De inloop is vanaf 18.45 uur.

Aanmelden

Kunnen we u verwachten op maandag 15 april a.s.? Meldt u zich dan per e-mail aan bij Linda van Kooperen, L.van.kooperen@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bart van den Berg
Margot Simons
Projectmanagers gemeente Leiden