P.J. Blokhof

Projectontwikkelaar FSD wil op de hoek van de Hoge Rijndijk 5 en de P.J. Blokstraat woningen bouwen in de vorm van een groen hof, met aandacht voor de cultuurhistorische waarden van dit stukje Leiden.

In de P.J. Blokstraat staat een bedrijfshal van Europcar en een pompstation dat grenst aan de Hoge Rijndijk. Ontwikkelaar FSD heeft een plan ingediend om woningen te bouwen op deze plek. Dit plan is in augustus 2020 goedgekeurd door de gemeente Leiden. De vraag naar nieuwe woningen is groot in Leiden. Met het maken van woningen op de plek van deze bedrijfshal wordt een bijdrage geleverd aan deze vraag. 

Plannen P.J. Blokhof

Er worden 38 woningen gebouwd, met een ingang aan de straat. Het zijn 26 koopwoningen en 12 sociale huurwoningen met gemeenschappelijke binnentuinen. Het aantal sociale huurwoningen is ongeveer 30% van het totale aantal woningen. De woningen verschillen in grootte van 49 m2 tot 160 m2. Er komt een garage voor zowel de auto’s voor (een deel van) de toekomstige bewoners als de auto’s van Europcar. Het nieuwe kantoor van Europcar wordt kleiner dan het kantoor dat er nu staat. Het pompstation blijft voorlopig staan.

Duurzaamheid

In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid, onder andere door de groene inrichting van de hofjes, duurzame energieopwekking, warmtepompen, zonnepanelen en groene daken.

Luchtfoto van het gebied waar het P.J. Blokhof komt

Nota van Uitgangspunten

In september 2021 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast. Hierin zijn de randvoorwaarden van het project opgenomen. Aan de Nota van Uitgangspunten is een uitgebreid participatietraject met bewoners en ondernemers uit de buurt voorafgegaan.

Gecoördineerde voorbereiding ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende ontwerp omgevingsvergunning

Op dit moment ligt het ontwerp bestemmingsplan PJ Blokhof met bijbehorende ontwerp omgevingsvergunning ter inzage tot 2 maart 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling te gebruiken voor het plan. Bekijk de stukken op de pagina Bestemmingsplannen ter inzage. U vindt daar ook informatie over hoe u een reactie kunt geven op het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende ontwerp vergunning. 

Uitleg coördinatieregeling

Voor een ruimtelijk project zijn vaak veel besluiten en/of (omgevings)vergunningen nodig. Ieder besluit en vergunning heeft een eigen procedure en termijn(en). Binnen de Wet ruimtelijke ordening is er de mogelijkheid om de diverse besluiten en vergunningen die nodig zijn voor een project, beter te stroomlijnen. Dit kan door het coördineren van besluiten en vergunningen. De voorbereiding van besluiten en het ter inzage leggen voor de zienswijzenprocedure en de beroepsprocedure gaat dan in één proces. De ontwerpbesluiten liggen op hetzelfde moment ter inzage en er is alleen beroep mogelijk bij één instantie. Dat is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die behandelt de besluiten als één besluit.  

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.