Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden

De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) is een onafhankelijke commissie van deskundigen die het college van burgemeester en wethouders adviseert over het erfgoed in uw omgeving.

In de ACL zijn 5 expertises vertegenwoordigd:

 • architectuurgeschiedenis
 • archeologie
 • historische stedenbouw
 • historische tuin- en landschapsarchitectuur
 • lokale kennis / stadsgeschiedenis

Een advies van de ACL gaat over ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen in de stad.

De agenda wordt vooraf gepubliceerd op deze website en in de Stadskrant.

Zoekt u een verslag van een vergadering van meer dan 6 maanden geleden? Ga dan naar het archief.

De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) bestaat uit 6 leden:

 • drs. M.M.M. Alkemade (voorzitter),
 • dr. M.J.M van Beek,
 • dr. G. M. Andela,
 • dr. W.N.A. Boerefijn,
 • drs. I.B.S. van Koningsbruggen en
 • drs. M. Walda.

Stuk voor stuk ervaren deskundigen uit verschillende disciplines die gewend zijn over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. Elk op hun eigen manier zijn zij al langer vertrouwd met Leiden. De onafhankelijke Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) waakt over de historische waarden in Leiden. Dat doet de commissie door te signaleren en te adviseren; op verzoek van het college van burgemeester en wethouders, uit eigen beweging, en op verzoek van belanghebbenden. Door vroegtijdige inventarisatie door de ACL van cultuurhistorische waarden in het ontwikkelingsproces kan het college een transparante belangenafweging maken. Cultuurhistorie wordt zo een bron van inspiratie en kwaliteit in de ruimtelijke ontwikkeling. Op verzoek van het college adviseert de ACL over:

 • thematische of categoriale cultuurhistorische inventarisaties
 • gebiedsgerichte cultuurhistorische kennis- of waardekaarten
 • de monumentale waarde van een object of van terreinen
 • overige zaken waarover burgemeester en wethouders een advies vragen

De commissie kan ook uit eigen beweging adviseren. Daarbij heeft ze vanuit haar expertise vooral een signalerende adviestaak. Het gaat bijvoorbeeld om het tijdig signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het fysieke erfgoed van de stad. Zoals dreigende leegstand van scholen of kerken door demografische trends.

Ook op verzoek van belanghebbenden

Naast gebiedsgerichte waardering van de cultuurhistorie is advies over individuele objecten mogelijk. Belanghebbenden kunnen een verzoek om advies over de monumentale waarde van een object richten aan het college of de ACL. Een verzoek om aanwijzing van een object tot monument moet op grond van de Verordening fysieke leefomgevingExterne link aan het college worden gericht. Het college zal daarbij altijd het advies van de ACL inwinnen.

Contact college van burgemeester en wethouders

Gemeente Leiden, T.a.v. het College van B&W, Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Contact Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL)

Inger Groeneveld, secretaris, acl@leiden.nl.