Collegebesluiten 22 december

Overeenkomsten Vondel en de Zwaan – Vondelkwartier 23.0552

Ontwerpbestemmingsplan Vondel en de Zwaan 23.0556

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan voor Vondel en de Zwaan goedgekeurd, waardoor het nu gereed is voor het indienen van zienswijze. Dit plan maakt de geplande nieuwbouw juridisch-planologisch mogelijk. Gelijktijdig wordt er een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemers, waarin afspraken zijn vastgelegd over het bouwplan, woningbouwcategorieën, openbare voorzieningen en financiële kostenverhaal. Deze overeenkomst en de aanpassing van het bestemmingsplan vormen de basis voor de eerste ontwikkeling in het Vondelkwartier. Het plan omvat de bouw van 576 woningen op de locatie van het Motorhuis, waarvan 35% sociale huur, 35% middelduur (waarvan 20% koop en 15% huur) en 30% vrije sector (koop of huur). De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de 'Gebiedsvisie Vondelkwartier' op 20 december 2020 de richtlijnen voor de herontwikkeling van Het Vondelkwartier bepaald.

Aanwijzen van Utrechtse Veer 29a-d als beschermd gemeentelijk monument 23.0563

Aanwijzen van Utrechtse Veer 30a-b, 31 als beschermd gemeentelijk monument 23.0562

Aanwijzen van Lage Rijndijk 2-2a als beschermd gemeentelijk monument 23.0561

Aanwijzen van Lage Rijndijk 4-4a als beschermd gemeentelijk monument 23.0560

Aanwijzen van Haarlemmerstraat 256-256A-Klimmende Leeuwsteeg 8 als beschermd gemeentelijk monument 23.0557

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om verschillende panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Haarlemmerstraat 256-256A-Klimmende Leeuwsteeg 8 wordt geregistreerd in het Gemeentelijk Erfgoedregister onder nummer 1799. Dit pand aan de Haarlemmerstraat is een voormalig winkel-woonhuis met aansluitend een bergplaats aan de Klimmende Leeuwsteeg. In beginsel betreft het hier twee bij elkaar horende woningen die in oorsprong teruggaan tot de zeventiende eeuw. Eind achttiende – of begin negentiende eeuw zijn deze panden samengevoegd en kregen ze een gezamenlijke gevel en kap. Uit het advies van de onafhankelijke Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden blijkt dat het voormalige winkel/woonhuis cultuurhistorische-, architectuurhistorische- en stedenbouwkundige waarde heeft.

Ook Lage Rijndijk 4-4a en 2-2a zijn aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Lage Rijndijk 4-4a 4a is in aanleg een achttiende eeuws boerderijcomplex, bestaand uit een voorhuis met klokgevel, achterliggende schuur en later bijgevoegd woonhuis met lijstgevel. Tegenwoordig is het in gebruik als woning. Lage Rijndijk 2-2a is kenmerkend voor de ontwikkeling van de prestedelijke naar stedelijke bebouwing langs de uitvalsroute. Het meerlagige woongebouw onder een mansardekap dateert van omstreeks 1890, wanneer het perceel wordt gesplitst van het naastgelegen boerderijcomplex. Het in het oog springende eclectische bouwwerk is versierd met speklagen, bogen en sluitstenen met koppen.

Utrechtse Veer 30a-b, 31 wordt geregistreerd in het Gemeentelijk Erfgoedregister onder nummer 1807 en Utrechtse Veer 29a-d wordt een beschermd gemeentelijk monument onder nummer 1806.

Utrechtse Veer 30a-b bestaat uit een langgerekt bouwdeel van een bouwlaag en een kap. Het gebouw is midden in het bouwblok gesitueerd dat verder wordt begrensd door de Veerstraat, de Hogewoerd en Rijnstraat. Het stalgebouw grenst aan de noordoostzijde aan een soort pleintje en is onderdeel van een eeuwenoud complex. Uit een kaart uit 1724 blijkt dat er op de plek van het voormalig stalgebouw een houtschuur stond. Naast de houtschuur staan twee loodsen aangegeven die ook tot het complex behoorden. In 1834 was het eigendom over de bouwwerken op het terrein verdeeld tussen een vader en zoon, allebei stalhouders. Het ene deel bestaat uit het woonhuis op Utrechtse Veer 28 (rijksmonument), de huidige woning op nummer 28a (gemeentelijk monument) en het stalgebouw (29a-d). In de loop der tijd gaat de stalfunctie over in een garagefunctie en tot eind jaren 80 van de twintigste eeuw fungeren beide complexen als één bedrijf. Utrechtse Veer 29a-d heeft twee bouwdelen en grenst aan de west- en zuidzijde aan bouwwerken die bij hetzelfde oorspronkelijke eeuwenoude complex hoorden.

Overige besluiten:

  • Ontwerpbestemmingsplan Rhijnvreugd 23.0546
  • Regionale samenwerking coördinatie opvang ontheemden uit Oekraïne 23.0568