Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente werkt met onder meer de veiligheidsregio, de provincie en waterschappen samen in een gemeenschappelijke regeling. Bekijk de gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente is aangesloten.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen

Inwerkingtreding

01 januari 2006

Deelnemers:

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Hillegom
 • Kaag en Braassem
 • Katwijk
 • Krimpenerwaard
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Lisse
 • Nieuwkoop
 • Noordwijk
 • Oegstgeest
 • Teylingen
 • Voorschoten
 • Waddinxveen
 • Zoeterwoude
 • Zuidplas

Wettelijke voorschriften

 • Wet veiligheidsregio’s
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Zorgen voor de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied, bij zaken die groter zijn dan de afzonderlijke gemeenten. 

Adres vestiging

Rooseveltstraat 4a, 2321 BM Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar Lichaam

Inwerkingtreding

27 december 2000

Deelnemers

 • Gemeente Hillegom
 • Gemeente Kaag en Braassem
 • Gemeente Katwijk
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Leiderdorp
 • Gemeente Lisse
 • Gemeente Nieuwkoop
 • Gemeente Noordwijk
 • Gemeente Oegstgeest
 • Gemeente Teylingen
 • Gemeente Voorschoten
 • Gemeente Zoeterwoude
 • Provincie Zuid-Holland

Wettelijke voorschriften

 • Monumentenwet 1988
 • Ontgrondingenwet
 • Wet inzake de luchtverontreiniging
 • Waterwet; Wet milieubeheer
 • Wet geluidhinder
 • Wet bodembescherming
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Woningwet
 • Drank- en Horecawet
 • Gemeentewet
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

De Omgevingsdienst West-Holland houdt zich bezig met vele activiteiten en thema’s op het gebied van milieu. In opdracht van hun opdrachtgevers, de gemeenten en provincies, voeren zij een divers takenpakket uit:

 1. Aan het bestuur van de omgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter behartiging van de belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe: a. het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van het omgevingsrecht en de uitvoering van programma’s en projecten op het gebied van de omgeving; b. het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de deelnemende gemeenten en voor zover daartoe mandaat is verleend, uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: Monumentenwet 1988; Ontgrondingenwet; Wet inzake de luchtverontreiniging; Waterwet; Wet milieubeheer; Wet geluidhinder; Wet bodembescherming; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wet ruimtelijke ordening; Woningwet; Drank- en Horecawet; Gemeentewet; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. c. het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de deelnemende gemeenten tevens uitvoeren van taken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd in het eerste lid, onder b, voor zover daartoe mandaat is verleend. d. de taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel a, b en c worden uitgevoerd met inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het algemeen bestuur van de omgevingsdienst vastgestelde beleid. e. het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van de volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de provincie vastgestelde beleid: (1 de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, onder b, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn); (2 taken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder b genoemd).
 2. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de directeur van de omgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden verleend.
 3. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van de omgeving en het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in werking treden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de directeur van de omgevingsdienst zijn opgedragen.

Adres vestiging

Vondellaan 55, 2332 AA Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Inwerkingtreding

01 januari 2006

Deelnemers

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Hillegom
 • Kaag en Braassem
 • Katwijk
 • Krimpenerwaard
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Lisse
 • Nieuwkoop
 • Noordwijk
 • Oegstgeest
 • Teylingen
 • Voorschoten
 • Waddinxveen
 • Zoeterwoude
 • Zuidplas

Wettelijke voorschriften

 • Wet publieke gezondheid
 • Tijdelijke wet ambulancezorg
 • Wet kinderopvang
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en de ambulancezorg voor de deelnemende gemeenten. 

Adres vestiging

Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Inwerkingtreding                 

16 maart 2022

Deelnemers                            

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude

Wettelijke voorschriften           

 • Jeugdwet en Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

4.1 Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland belast met uitvoering van de volgende taken in het kader van de Jeugdwet:

 • (a) ondersteuning bij de regionale inkoop en contractering van regionale jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdhulp;
 • (b) coördineren van regionale berichtgeving inzake regionale en gespecialiseerde jeugdhulp;
 • (c) leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de opgedragen uitvoeringsprocessen;
 • (d) contractbeheer en contractmanagement;
 • (e) afwikkelen van het opgedragen declaratie- en betalingsverkeer;
 • (f) leveren van een bijdrage en advies bij de verantwoordingscyclus waaronder het genereren van adequate managementinformatie en informatie voor de planning en controlcyclus;
 • (g) het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren;
 • (h) het archiveren op basis van de Archiefwet van alle relevante (contract)stukken inzake de in artikel 4.1 vermelde taken;
 • (i) gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeenten over beleidsontwikkeling die de uitvoering betreffen;
 • (j) en bovenstaande taken op gebied van Maatschappelijke Zorg als gemeenten daartoe besluiten.

4.2 De colleges:

 • (a) delegeren geen bevoegdheden aan het bestuur;
 • (b) kunnen bevoegdheden voor de uitvoering van taken aan het bestuur en de secretaris-directeur in mandaat opdragen.

4.3 In uitvoering van de haar opgelegde taken en bevoegdheden worden de bepalingen van het Samenwerkingshandvest Governance Jeugdhulp Holland Rijnland door de Serviceorganisatie in acht genomen.

Adres vestiging

Schuttersveld 9, 2300 AN Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie:             

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Inwerkingtreding

01 juni 2006

Deelnemers

 • Alphen aan den Rijn
 • Hillegom
 • Kaag en Braassem
 • Katwijk
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Lisse
 • Nieuwkoop
 • Noordwijk
 • Noordwijkerhout
 • Oegstgeest
 • Teylingen
 • Voorschoten
 • Zoeterwoude

Wettelijke voorschriften

 • Huisvestingswet
 • Leerplichtwet
 • Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet op de expertisecentra
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Uitvoering van het Regionaal Bureau Leerplicht, de Regiotaxi en de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling. Het uitvoeringsbeleid is aan Holland Rijnland overgedragen; het strategisch beleid ligt bij de deelnemende gemeenten zelf.

Adres vestiging

Schuttersveld 9, 2300 AN Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Inwerkingtreding

01 januari 2011

Deelnemers

 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Katwijk
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Oegstgeest
 • Velsen
 • Voorschoten
 • Waddinxveen
 • Wassenaar
 • Zoeterwoude
 • Hoogheemraadschap van Rijnland

Wettelijke voorschriften

 • Wet waardering onroerende zaken
 • Waterschapswet
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Heffing en invordering van de volgende belastingen (voor zover de deelnemende gemeente de genoemde belasting heeft): onroerende-zaakbelastingen; hondenbelasting; rioolheffing; afvalstoffenheffing; reinigingsrechten; forensenbelasting; toeristenbelasting; precariobelasting en de waterschapsbelastingen.

Adres vestiging

Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Inwerkingtreding

1 januari 2023

Meer informatie

Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio

Inwerkingtreding

01 januari 1996

Deelnemers

Zoeterwoude en Leiden

Wettelijke voorschriften

 • Wet milieubeheer
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Inzamelen van huishoudelijk afval en grofvuil van particulieren.

Adres vestiging

Noordbuursteweg 27, 2381 ET Zoeterwoude

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Uitgeoefende bevoegdheden door bestuursorgaan.

Inwerkingtreding

18 december 2018

Deelnemers

 • Katwijk
 • Leiden (Erfgoed Leiden en Omstreken)

Wettelijke voorschriften

 • Archiefwet
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Beheer archief, bewaarplaats en aanwijzing gemeentearchivaris.

Adres vestiging

Boisotkade 2a, 2311 PZ Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Uitgeoefende bevoegdheden door bestuursorgaan.

Inwerkingtreding

23 april 2001

Deelnemers

 • Leiderdorp
 • Leiden (Erfgoed Leiden en Omstreken)

Wettelijke voorschriften

 • Archiefwet
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Beheer archief, bewaarplaats en aanwijzing gemeentearchivaris.

Adres vestiging

Boisotkade 2a, 2311 PZ Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Uitgeoefende bevoegdheden door bestuursorgaan.

Inwerkingtreding

22 december 1994

Deelnemers

 • Zoeterwoude
 • Leiden (Erfgoed Leiden en Omstreken)

Wettelijke voorschriften

 • Archiefwet
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Beheer archief, bewaarplaats en aanwijzing gemeentearchivaris.

Adres vestiging

Boisotkade 2a, 2311 PZ Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Uitgeoefende bevoegdheden door bestuursorgaan.

Inwerkingtreding

01 januari 2007

Deelnemers

Leiden en Leiderdorp

Wettelijke voorschriften

 • Participatiewet (Wet Werk en Bijstand)
 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Toegekende bevoegdheden

Uitvoering van de Participatiewet en bijbehorende wetgeving, inclusief aanvullende lokale regelingen.

Adres vestiging

Bargelaan 190, 2333 CW Leiden

Openbaar lichaam / gemeenschappelijk orgaan / Bedrijfsvoeringsorganisatie

Gemeenschappelijk orgaan