Right to Challenge; initiatief vanuit buurt of wijk

Bewoners(-organisaties) krijgen meer mogelijkheden om zelf een deel van de Wmo-taken uit te voeren, als zij vinden dat zij dit beter kunnen dan de gemeente. Dat is ‘Right to Challenge’ (het recht om uit te dagen); De buurt of wijk komt met een initiatief om (een deel van) de zorg zelf op zich te nemen.

Het initiatief verschuift hiermee van overheid naar burger: meedoen, eigen initiatief nemen, inclusief bijhorende middelen en verantwoordelijkheden. Zo nemen bewoners(-organisaties) taken over die de lokale overheid tot nu toe zelf uitvoert.

Het initiatief moet in de uitvoering (minstens) zo effectief zijn als de gemeentelijke dienstverlening en moet daarnaast ook een meerwaarde hebben voor de wijk of buurt. Bijvoorbeeld door de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

De uitgangspunten

  • Alle Wmo taken en lokale voorzieningen komen in aanmerking, uitgezonderd die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid, zoals bijvoorbeeld strafvervolging of het werk van de hulpdiensten.
  • De kosten van de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten. En geld dat overblijft komt ten goede aan de wijk. De wijk en de gemeente zoeken hiervoor samen naar een geschikte bestemming.
  • De initiatiefnemers beschikken over een rechtsvorm.
  • De initiatiefnemers moeten uit de buurt/wijk of het gebied komen waar het initiatief wordt ontwikkeld.
  • De initiatiefnemers ‘dagen’ een bestaande lokale voorziening of een gemeentelijke taak uit.
  • De initiatiefnemers kunnen aan de hand van kennis en ervaring aannemelijk maken de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
  • De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor draagvlak voor het initiatief in de wijk/buurt.
  • Het initiatief schaadt geen andere bewoners.

Een initiatief kan opgestart worden op het moment dat er een nieuwe gunning voor een (zorg)taak wordt uitgeschreven. De initiatiefnemers doen dan mee aan het aanbestedingstraject. Dit betekent uiteraard ook dat de gemeente of gesubsidieerde instelling die voorheen met de taak belast geen geld meer krijgt voor deze taken. In de besluitvorming moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan.

Meer informatie

Mail of bel naar Hans de Graaff via 071-5167140 dan gaan we in gesprek over uw plannen en vragen.

Logo contact

Ik wil graag contact.
Ik wil graag een melding doen.

Ik wil een voorziening aanvragen met / zonder DigiD.
Ik wil een voorziening verlengen met / zonder DigiD.

Afbeelding werk en inkomen

Ik heb een vraag over
werk en inkomen

Afbeelding jeugdhulp

Ik heb een vraag over
jeugdhulp