Home /Publicaties / Wet openbaarheid bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft iedereen het recht op informatie over het door de gemeente gevoerde beleid. Door de Wob is overheidsinformatie dus openbaar. Zo kunnen inwoners meer inzicht krijgen in het handelen van de gemeente.

Een verzoek om informatie indienen

U kunt een verzoek indienen tot openbaarmaking van (bepaalde) overheidsinformatie: het Wob-verzoek. U kunt dit verzoek schriftelijk (per post en digitaal) of mondeling indienen. Zie de voorwaarden onder ‘Hoe wilt u uw verzoek indienen?’.

In gevallen waarbij twijfels bestaan omtrent de identiteit van de verzoeker of de authenticiteit van het verzoek kunnen wij deze vragen zich te legitimeren. Om zeker te zijn dat de behandeling van uw-verzoek geen vertraging oploopt, kunt u in uw verzoek uw Burgerservicenummer (bij rechtspersonen een KvK-nummer of RSIN) vermelden.

Hoe wilt u uw verzoek indienen?

Digitaal met DigiD

Met behulp van uw DigiD of eHerkenning kunt u, via het onderstaande digitale formulier, snel en gemakkelijk een Wob-verzoek bij ons indienen.

Het Wob-verzoek verloopt vervolgens volledig automatisch. U ontvangt na verzending direct een bevestigingse-mail met daarin het zaaknummer behorende bij uw Wob-verzoek.

Per post

U kunt het formulier Wob-verzoek ook per post indienen bij de gemeente Leiden. In uw verzoek vermeldt u in ieder geval het onderwerp waarover u informatie wenst te ontvangen of het document dat u wenst te ontvangen. Verder dient u uw naam te vermelden en het verzoek van een dagtekening en een ondertekening te voorzien. U hoeft echter niet aan te geven waarom u om de informatie verzoekt. Wel kan deze informatie nuttig zijn bij het zoeken van de door u opgevraagde documenten. U dient tevens een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek te sluiten.

U kunt het verzoek (voldoende frankeren) opsturen aan: Gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u per post een bevestiging van de registratie van uw verzoek.

Mondeling

Neem telefonisch contact op met de gemeente of kom langs. Indien er geen twijfel bestaat over de openbaarheid van de informatie dan kan die informatie u rechtstreeks verstrekt worden of wordt u verwezen naar de vindplaats daarvan. Uw verzoek kan echter ook mondeling worden afgewezen. Indien u prijst stelt op de ontvangt van een schriftelijk antwoord dan hebben wij wel uw adresgegevens nodig. Ook in dit geval kunt u worden gevraagd zich te legitimeren.

Uitzonderingen

Soms maakt de gemeente informatie niet openbaar, waaronder:

  • Als openbaarmaking de veiligheid schaadt of de privacy van personen aantast;
  • Als bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk zijn meegedeeld;
  • Als documenten bestemd zijn voor intern beraad (persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad).
Meer informatie over de Wob