Stand van zaken groenprojecten

UPDATE juli 2017

Herinrichting Zeeheldenpark

Op dit moment (zomer 2017) werkt de gemeente aan het uitwerken van een definitief ontwerp van het Zeeheldenpark. We verwachten dat het definitief ontwerp in september/oktober klaar is.

Verbetering fietsroute

Tijdens verschillende inloopavonden is veel gesproken over de ligging van het fietspad om de fietsroute te verbeteren. Van de diverse varianten zijn alle voor- en nadelen uitgebreid op een rijtje gezet. Na veel overleg, waaronder met de begeleidingscommissie van de Wijkvisie Zeeheldenbuurt, en een grondige afweging van de diverse varianten kwam de gemeente tot de volgende keuze: het verbeteren van de fietsroute door het verbreden van de Tasmanstraat en het openstellen van de straat voor éénrichtingsverkeer. Deze variant scoort onder andere het beste op de criteria uit de Wijkvisie Zeeheldenbuurt: groen en ontmoeten/spelen.

Op 22 juni 2017 organiseerde de gemeente een informatieavond om uit te leggen waarom de gemeente voor deze variant kiest. Tijdens deze avond, die met name werd bezocht door bewoners van de Tasmanstraat, werd duidelijk dat zij dit niet als een goede oplossing zien. Zij brachten een niet eerder besproken variant ter tafel, waarbij het fietspad tóch langs de oostzijde (aan de kant van de Admiraal Banckertweg) van het park loopt.  

Wij vinden deze variant de moeite waard om goed te onderzoeken. Dit zullen wij tijdens de zomer doen. De direct omwonenden (o.a. Tasmanstraat, Heemskerkstraat en Bontekoestraat) hebben een brief gekregen met deze informatie.

Zodra er inhoudelijk meer bekend is over de definitieve locatie van het fietspad, zullen wij alle bewoners van de Zeeheldenbuurt per brief hierover informeren.
• Inloopavond 16 februari – suggesties van bewoners met reactie van gemeente - PDF Document (246 kB)
• Inloopavond 20 april – suggesties van bewoners met reactie van gemeente – PDF Document (277 kB)
• Bewonersbrief voor omwonenden over fietsroute – PDF bestand (68 kb)

Herinrichting Bontekoezone

Op basis van de ideeën die tijdens de bewonersavonden naar voren zijn gekomen is de gemeente druk aan de slag met het ontwerp voor de Bontekoezone. We verwachten dat het definitieve ontwerp in augustus gereed is.

Voor we aan de slag gaan in de Bontekoestrook moeten er nog enkele bodemonderzoeken worden uitgevoerd, waarover wij alle bewoners van de Zeeheldenbuurt in augustus zullen informeren middels een bewonersbrief). Naar verwachting zal de herinrichting voor het einde van dit jaar starten.

Extra bomen in de buurt

In de Zeeheldenbuurt zijn bomen vervangen én nieuwe bomen geplant, in totaal 12 stuks. De locaties van deze bomen zijn vastgesteld op basis van de wijkvisie, bewonersavonden en een aantal onderzoeken. In februari ontvingen alle bewoners van de wijk een brief met kaartje (zie hieronder) waarin de werkzaamheden rondom het planten van deze bomen werden aangekondigd. Op woensdag 22 maart, nationale boomfeestdag, werd ’s ochtends de eerste boom geplant door wethouder Marleen Damen en bewoner Pieter van Dool. ’s Middags waren er door de gemeente, een aantal kinderdagverblijven en buurtbewoners samen activiteiten voor de kinderen uit de buurt georganiseerd.

De boom in de Van Speijkstraat (op het kaartje in de brief nr. 12) wordt later dit jaar pas vervangen. Dit in verband met werkzaamheden van Portaal in de straat.

Er staan twee dode bomen in de wijk, één in de Munikkenstraat en één in de Oosterdwarsstraat. Deze zullen in het najaar worden vervangen door Stedelijk Beheer.

Gevelgroen

Bent u eigenaar van een woning in de Zeeheldenbuurt? U kunt uw (blinde) gevel opvrolijken met bijv. bloemen of klimplanten. De gemeente kan u helpen met de aanleg van dit gevelgroen. Leuk idee? Bekijk onderstaande informatie of neem contact op met Jose Hoeve (516 5652).

Informatie gevelgroen Zeeheldenbuurt – PDF bestand (75kB)

Wandelverbindingen (ommetjes)

Zowel door het nieuwe Zeeheldenpark als door de nieuwe inrichting van de Bontekoezone komt een ‘ommetje’. Dat is een eenvoudig wandelpad door de wijk. Een ander te realiseren ‘ommetje’ is een wandelpad langs de oever van het Rijn-Schiekanaal. Omdat ook de Provincie Zuid-Holland graag gebruik wil maken van een deel van deze oever ten behoeve van het op- en afstappen van fietstoeristen, is het ontwerp in gezamenlijkheid opgesteld. Nadat de Provincie met haar werkzaamheden klaar is, zullen wij een ‘natuurlijk’ pad realiseren over de rest van de oever, met her en der een bankje/prullenbak. Ook is de oever aangewezen als gebied waar honden los mogen rond rennen.

Gezien enkele andere gewenste ommetjes lopen over (particulier) terrein loopt dat geen eigendom van de gemeente is, dan wel verhuurd is aan derden, kost het relatief veel tijd om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Het projectteam heeft reeds diverse contacten gelegd en afspraken gemaakt om de mogelijkheden te verkennen.

Documenten